Biochemiczna diagnostyka nadciśnienia tętniczego

W Pracowni Biologicznie Czynnych Peptydów Zakładu Biologii Medycznej wykonywane są laboratoryjne badania wykorzystywane w klinicznej diagnostyce wtórnego nadciśnienia tętniczego. W ramach rutynowych badań oznaczane jest stężenie reniny i aldosteronu w osoczu  metodą chemiluminescencyjno- immunologiczną (CLIA) na analizatorze LIAISON®  u pacjentów po pionizacji lub po obciążeniu solą fizjologiczną.

Ocena wskaźnika stężenia aldosteron/renina (ang. Aldosterone to Renin ratio, ARR) jest podstawowym przesiewowym testem w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu (ang. Primary aldosteronism; PA), jako przyczyny nadciśnienia tętniczego. Oceny ARR dokonuje się u pacjentów po wyrównaniu stężenia potasu we krwi, przy kontrolowanym spożyciu sodu w diecie (dieta normosodowa) i po modyfikacji stosowanego leczenia hipotensyjnego. Pobranie próbki krwi w celu oceny ARR przeprowadzane jest w pozycji siedzącej, w godzinach porannych, chory przed pobraniem spędza 2- 4 godziny w pozycji pionowej (siedzenie, stanie, chodzenie).

Test hamowania 0,9% roztworem NaCl (tzw. test obciążenia solą fizjologiczną) polega na dożylnym podaniu choremu pozostającemu w pozycji siedzącej  2 litrów 0,9% roztworu NaCl w ciągu 4 godzin. Ocenie podlega stężenie reniny i aldosteronu przed i po zakończeniu wlewu. Wynik stężenia aldosteronu po zakończeniu testu pozwala na podjęcie decyzji o rozpoznaniu lub wykluczeniu PA.

Pracownia wykonuje również oznaczenia stężenia aldosteronu w próbkach krwi pobieranych podczas cewnikowania żył nadnerczowych (ang. Adrenal Venous Sampling; AVS), badanie to jest metodą z wyboru w różnicowaniu postaci PA.
Na potrzeby diagnostyki guzów wydzielających katecholaminy (guza chromochłonnego i przyzwojaków; ang. pheochromocytoma – paraganglioma, PPGL), w ZBM - PBCP wdrożona została  wysokospecjalistyczna metoda  oznaczania stężenia wolnych metoksykatecholamin, tj. normetanefryny (NMN), metanefryny (MN) i metoksytyraminy (MTY) w osoczu z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. High-performance Liquid Chromatography; HPLC) z detekcją kulometryczną. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi metoda ta należy do najbardziej czułych i specyficznych w diagnostyce PPGL.
Wyniki wyżej wymienionych badań są interpretowane przez zespół lekarzy Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii.