Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii zajmuje się Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej, na parterze w korytarzu wejście od portierni - pokój nr 0.223.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 • Wypełniony wniosek można:
  • złożyć osobiście do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej - pokój nr 0.223, w godz. od 8.00-15.00
  • wrzucić do skrzynki znajdującej się przy Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej (pokój nr 0.223), lub znajdującej się w holu głównym przy rejestracji
  • przesłać drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres email: dzialjakosci@ikard.pl
  • listownie na adres: Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa z dopiskiem do Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej
 • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej w IK:

Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

 • Instytut Kariologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 46 06, +48 22 343 47 73
 • +48 22 343 47 77

Do pobrania: