Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice/Oddziale zajmuje się Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej, znajdująca się na poziomie (-1).
  • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie zajmują się: sekretariaty Klinik/oddziałów oraz Rejestracja w Zespole Poradni Specjalistycznych.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  • Wydanie dokumentacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej z hospitalizacji w IK:

Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej

  • Instytut Kariologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
  • +48 22 343 46 06
  • +48 22 343 47 77
Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej z poradni:

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie należy skontaktować się z sekretariatem Klinik/oddziałów lub Rejestracją w Zespole Poradni Specjalistycznych. (Wykaz telefonów)

Do pobrania: