Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

                                     
 • Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe).

  Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" „STRATEGMED”
  Dr n. med. Ewa Piotrowicz

  Projekt realizowany jest przez Konsorcjum składające się z 6 instytucji w tym 5 klinicznych ośrodków badawczych : Instytut Kardiologii w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Partnera przemysłowego PRO PLUS Sp. z o.o.
  Ośrodkiem koordynującym jest Centrum Telekardiologii Instytutu Kardiologii w Warszawie.

  Projekt TELEREH-HF jest randomizowanym, wieloośrodkowym, prospektywnym badaniem klinicznym realizowanym w latach 2015-2018 w grupie 850 pacjentów z niewydolnością serca.

  Projekt umożliwi powszechne zastosowanie strategii wczesnej, wtórnej prewencji w populacji chorych z niewydolnością serca. Zostanie to osiągnięte dzięki wykorzystaniu:
  - Nowej koncepcji „from hospital to home”
  - Nowej technologii – telemedycyna
  - Nowej metodyki realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

   

 • Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca RH ROT (badanie wieloośrodkowe).

  Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „STRATEGMED II”
  Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

  Celem projektu jest wykreowanie postępu w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca w Polsce, co zostanie osiągnięte poprzez rozwój i wdrożenie do praktyki klinicznej: innowacyjnej technologii długoterminowego wspomagania serca za pomocą wszczepialnych pomp wirowych, oraz zaawansowanych metod medycznych poprawiających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania długoterminowego wspomagania serca.
  Projekt obejmuje: - Wprowadzenie do produkcji pilotażowej i praktyki klinicznej innowacyjnej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca - oryginalnego polskiego systemu ReligaHeart ROT (w tym: wytworzenie partii prototypowej systemu, badania przed-kliniczne i kliniczne systemu); - Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnokrajowego systemu zdalnego monitorowania pacjentów wspomaganych wszczepialnymi pompami wirowymi (typu LVAD) przebywających poza szpitalem (dla różnych aktualnie dostępnych urządzeń wspomagania serca); Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowego modelu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów wspomaganych wszczepialnymi pompami wirowymi (typu LVAD), uwzględniającej rehabilitację szpitalną oraz zdalnie monitorowaną rehabilitację w domu pacjenta (telerehabilitacja wraz ze zdalnym monitorowaniem urządzenia).

   

 • Determining the role of clinical and epi-genetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure – DETECTIN-HF.

  Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „H2020 ERA-CVD”
  Prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska

  Kardiomiopatie rozstrzeniowe (KMR) stanowią  główną przyczynę niewydolności serca (NS) i transplantacji serca, zwłaszcza u młodych. Chociaż szacuje się, że 30-50% wszystkich przypadków KMR jest spowodowanych predyspozycja genetyczną, dokładne mechanizmy, które leżą u podłoża zmienności w podatności na zachorowanie i zmienności fenotypu - w tym ryzyko wystąpienia NS i wystąpienia nagłego zgonu sercowego (NZS)  - są praktycznie nieznane. Aby udoskonalić leczenie i rokowanie w KMR, głównej przyczynie NS istnieje pilna potrzeba poprawienia wczesnego wykrywania choroby, ustalenia wspólnych standardów fenotypowania i dokładnego przewidywania ryzyka u pacjentów I ich krewnych. Dotychczasowe wysiłki, jakkolwiek, koncentrowały się w większości na mniejszych badaniach, jednoośrodkowych lub krajowych w najlepszym razie.

  Konsorcjum DETECTIN-HF ma na celu poprawienie tej sytuacji poprzez zbadanie klinicznych i molekularnych markerów w kohorcie wieloośrodkowej i wielo-narodowej.
  Aby uzyskać zasadniczy postęp na tym polu, konsorcjum dąży do realizacji 3 głównych zadań:
  - harmonizacja istniejących rejestrów narodowych aby wesprzeć międzynarodowe badania nad  NS i KMR,
  - zbadanie wartości klinicznej wybranych, zabezpieczonych ochroną intelektualną biomarkerów-kandydatów w tej kohorcie o dużej skali,
  - opracowanie i zwalidowanie spersonalizowanego modelu ryzyka dla pacjentów z KMR.
  Poprzez utworzenie jednego portalu i harmonizację sposobu gromadzenia danych klinicznych, powstanie narzędzie o bezprecedensowej skali, bezcenne dla badań i poprawy praktyki klinicznej. W ten sposób powstałe zasoby będą także osiągalne dla innych konsorcjów badawczych w ramach współpracy  z ERA-CVD.

   

 • Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów In silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej.

  Dr n.med. Cezary Kępka i dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK

  W ramach projektu realizowane będą badania nad transformacją informacji anatomicznych pochodzących z badań wielorzędowej tomografii komputerowej na czynnościową ocenę istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych, u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych. Obecnie pacjenci z tzw. "granicznymi" zwężeniami wymagają wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych mających na celu ocenę stopnia zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego. Wyniki projektu mogą mieć istotny wpływ na nowoczesną diagnostykę kardiologiczną, poprzez uniknięcie wykonywania dodatkowych badań obrazowych.

  Partnerami Instytutu są Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma BTM Mazovia. Jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę projektu była potencjalna możliwość komercjalizacji wyników.