Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Innowator Roku 2010 Prof. Ryszard Piotrowicz

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med.
Ryszard Piotrowicz

Zastępca Kierownika Kliniki:

Dr n. med.
Jadwiga Wolszakiewicz

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 44 09
 • +48 22 343 45 19
 • sekretariat.krkien@ikard.pl

Struktura organizacyjna kliniki:

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Pracownia Elektrokardiologii
 • Pracownia Psychologii Klinicznej


Klinika została zorganizowana w 1980 roku przez prof. Stanisława Rudnickiego i stała się ośrodkiem kreującym nowoczesne, kompleksowe podejście do rehabilitacji kardiologicznej co zyskało miano polskiej szkoły w tej dziedzinie.

Od 2000 r. Kliniką kieruje prof. Ryszard Piotrowicz.

Obecnie, po wielu reorganizacjach, Klinika ma charakter wieloprofilowy i realizuje:

 • kompleksową rehabilitację kardiologiczną:
  • stacjonarną,
  • w ośrodku dziennym,
  • w domu (telerehabilitacja)
 • diagnostykę nieinwazyjną:
  • EKG,
  • badania holterowskie,
  • próby wysiłkowe: EKG, ergospirometryczne,
  • teleelektrokardiologia,
  • badania echokardiograficzne.
 

Od 2005 roku realizowana jest umowa z ZUS na kompleksową rehabilitację kardiologiczną w ramach prewencji rentowej zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w domu (tele-rehabilitacja).

Od 2008 w ramach realizacji programu TeleInterMed wdrażane są telemedyczne rozwiązania wspomagające opisywanie spoczynkowych i 24h zapisów EKG dla ośrodków regionalnych oraz tele-rehabilitacja w miejscu zamieszkania.

Główne kierunki badań naukowych to:

 • wpływ treningu na funkcję śródbłonka
 • ocena neurohormonalnej odpowiedzi na trening fizyczny
 • analiza ochronnego - hartującego wpływu wysiłku fizycznego
 • wpływ depresji na efekty treningu ruchowego i rokowanie
 • dostosowanie form treningu do zaawansowanej niewydolności serca
 • zastosowanie telemedycyny w diagnostyce i rehabilitacji kardiologicznej
 • dostosowanie form treningu fizycznego do postępów terapii (pierwotna plastyka, kardiowerter defibrylator, terapia synchroniczna)
 • nieinwazyjna ocena układu autonomicznego jako wskaźnika efektywności kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
 • zastosowanie metod dynamiki nieliniowej w elektrokardiografii
 • wpływ treningu fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory i związek tej funkcji z wydolnością fizyczną
 • ocena efektów i bezpieczeństwa treningu na progu niedokrwienia

Aktualnie w Klinice realizowane są 3 prace statutowe Instytutu Kardiologii.

Na przestrzeni 30 lat opublikowanych zostało ok. 500 prac autorstwa lub współautorstwa pracowników Kliniki. Liczba publikacji rejestrowanych w Medline : 57 w tym 29 zagranicznych (od 2007 roku 33 prace w czasopismach z IF, w tym 20 w czasopismach zagranicznych)

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Stworzenie i wdrożenie podstaw kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej (modele A,B,C,D rehabilitacji) dla potrzeb ogólnokrajowych - Polska Szkoła Rehabilitacji Kardiologicznej.
 • Udział w opracowaniu aparatury i wdrożenie telemedycyny do diagnostyki elektrokardiograficznej.
 • Opracowanie wymagań technicznych, organizacyjnych i zasad merytorycznych oraz praktyczne wdrożenie nowego modelu telerehabilitacji w miejscu zamieszkania pacjentów z niewydolnością serca.
 • Koordynacja prac Komisji ds. "Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego".
 • Koordynacja prac w zakresie wdrożenia jednolitej koncepcji realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej Polsce w ramach programu POLKARD.
 • Opracowanie i wdrożenie metod prowadzenia w ramach rehabilitacji kardiologicznej treningów w środowisku wodnym.
 • Udział w tworzeniu oprogramowania do analizy QT w 24h rejestracjach EKG dla firmy Del-Mar Avionics.
 • Współpraca krajowa i zagraniczna w zakresie wykorzystania metod dynamiki nieliniowej w elektrokardiologii. 
 • Koordynacja merytoryczna programu TeleInterMed oraz realizacja jego części obejmującej telekonsultacje ekg oraz telerehabilitację. 


Kalendarium:

1980

Wdrażanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i szkolenie kadr dla innych ośrodków.

1997-2000

Udział w tworzeniu oprogramowania do analizy QT w 24h EKG dla firmy Del-Mar Avionics. - Prace nad oprogramowaniem i testowaniem były prowadzone wspólnie z polską firma Kora. Był to pierwszy przypadek w historii firmy Del-Mar Avionics (pioniera techniki holterowskiej) zlecenia prac nad oprogramowaniem poza USA. Program został wprowadzony do systemów 24h EKG i jest używany do chwili obecnej (aktualnie firma Spacelabs).

1999-2000

Opracowanie zasad treningu stacyjnego - Nowa forma treningu stosowana u pacjentów kardiologicznych będąca połączeniem ćwiczeń wytrzymałościowych i treningu oporowego (kształtującego siłę mięśniową).

2000

Koordynacja prac Komisji ds. "Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego" - Dzięki temu powstał unikalny w skali światowej dokument zawierający praktyczne zalecenia obejmujące wszystkie aspekty realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w Polsce.

2002

Wprowadzenie telemedycznej transmisji zapisów EKG typu "event" - Diagnostyka EKG typu event jest istotnym uzupełnieniem diagnostyki holterowskiej. Współpraca z firmą Pro-Plus zaowocowała opracowaniem i wdrożeniem aparatury do tego typu rejestracji EKG przesyłanej z dowolnego miejsca za pomoc a sieci telefonii komórkowej.

2003-2009

Współpraca krajowa i zagraniczna w zakresie wykorzystania metod dynamiki nieliniowej w elektrokardiologii. - Pracownia Elektrokardiologii współpracuje od wielu lat z ośrodkami na Politechnice Warszawskiej (Wydział Fizyki), Politechnice w Barcelonie i Uniwersytecie w Jenie w zakresie zastosowań metod dynamiki nieliniowej w analizie sygnałów elektrokardiologicznych. Efektem tego są liczne prace opublikowane w indeksowanych pismach medycznych.

2005

Koordynacja prac w zakresie wdrożenia jednolitej koncepcji realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w ramach programu POLKARD.

2005-2008

Unikalne w skali światowej opracowanie i wdrożenie metod prowadzenia w ramach rehabilitacji kardiologicznej treningów w środowisku wodnym. Wykazano, że trening w wodzie jest treningiem bezpiecznym (zastosowano autorskie rozwiązanie zabezpieczenia rejestratora do wielogodzinnego monitorowania EKG co umożliwiło zapis elektrokardiogramu podczas treningu w wodzie). Forma treningu w wodzie jest postrzegana przez pacjentów jako atrakcyjna i mniej nużąca niż trening na ergometrze rowerowym, poprawia on również parametry fizjologiczne u pacjentów z chorobą wieńcową. Pozytywne zmiany wskaźników fizjologicznych charakteryzujących tolerancję wysiłku i wydolność aerobową uzyskane na drodze ćwiczeń rehabilitacyjnych w wodzie, utrzymują się długoterminowo i są stwierdzane po 6 miesiącach od zakończenia rehabilitacji. Ćwiczenia w wodzie mogą być wykorzystywane jako alternatywna, równoległa lub uzupełniająca forma treningu kardiologicznego.

2006

Unikalne opracowanie wymagań technicznych, organizacyjnych i zasad merytorycznych oraz praktyczne wdrożenie tele-rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Wspólnie z firmą Pro-Plus opracowano aparaturę do telemedycznej rehabilitacji domowej. W ramach programu POLKARD opracowano i wdrożono metodykę prowadzenia domowej rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem telemedycyny. W ramach pilotażowego programu wieloośrodkowego oceniono efekty tej nowej formy terapii, które wykazały poprawę wydolności fizycznej pacjentów jak również wysoki poziom akceptacji takiej formy prowadzenia rehabilitacji.

2008

Wdrożenie nowego modelu domowej telerehabilitacji z wykorzystaniem telemedycyny u pacjentów z niewydolnością serca.

2008

Wdrożenie telemedycznych rozwiązań konsultacji spoczynkowych i 24h zapisów EKG - Wspólnie z firmą Pro-Plus opracowano i wdrożono możliwość telemedycznych konsultacji spoczynkowych zapisów EKG dla przychodni POZ. Zostało to wykorzystane między innymi w programie Teleintermed. Również w ramach programu Teleintermed wdrożono możliwość zdalnych konsultacji zapisów 24h EKG.

2009

Kordynacja i realizacja wieloośrodkowego programu opracowania modelu rehabilitacji pacjentów w okresie zaostrzenia niewydolności serca w ramach programu Polkard - Pionierskie opracowanie metod prowadzenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej lub zaostrzonej niewydolności serca. Wykazano, że zaproponowany system realizacji program ćwiczeń fizycznych jest bezpieczny i przynosi pożądane efekty.

2009

Rozpoczęcie pilotażowych badań nad efektywnością rehabilitacji na progu niedotlenina - Celem badań jest odpowiedź na pytanie czy regularny trening fizyczny na progu niedokrwienia(1 mm obniżenie odcinka ST w EKG) u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, po przebytym zawale serca oraz z dodatnią próbą wysiłkową może poprawić tolerancję niedokrwienia prowokowanego wysiłkiem. Wydaje się, że poprzez taki trening można byłoby uruchomić zjawisko hartowania mięśnia sercowego(ischemic preconditioning HPN), czyli mechanizmu w którym krótkie (hartujące) niedokrwienie zwiększa odporność mięśnia sercowego na następne dłuższe niedokrwienie.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1986 - nagroda zbiorowa na XXI Zjeździe Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń za pracę: Ślipko Z, Wojtkowska E, Bilińska M, Rudnicki S: "Rehabilitacja chorych z wadami serca po zabiegach kardiochirurgicznych".
 • 1987 - Jan Tylka jako pierwszy Polak uzyskał Certyfikat Meyer Friedman Institute w dziedzinie szkolenia i diagnozy oraz modyfikacji Typu A zachowania - pierwsze grupy terapeutyczne w Instytucie Kardiologii.
 • 1994 - Jan Tylka wprowadził system wykorzystujący biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) o rehabilitacji psychologicznej pacjentów kardiologicznych.
 • 1996 - Ewa Rydzewska, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Krystyna Bątkowska; Nagroda na V sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji za pracę: " Porównanie obciążeń w treningu interwałowym u chorych po zawale serca i po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych w rehabilitacji ambulatoryjnej".
 • 1997 - ogólnopolska nagroda im. Aurelii Baczko za najlepszą pracę doktorską w latach 1995-1997 (M.Bilińska)
 • 1998 - nagroda zbiorowa na VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji za pracę: Bilińska M, Ślipko Z, Broniec K, Rudnicki S: "Retrospektywna ocena powtarzanych prób wysiłkowych u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych ? obserwacja 3 letnia".
 • 1994 - nagroda za wybitne osiągnięcia (award of outstending achievement) dla Rausińska-Nocny L i wsp. Na 25 kongresie Medycyny Sportowej w Atenach za pracę:The relationship between the effects of long term physical training and survival of patients with MI history.
 • 1996 - Iwona Korzeniowska-Kubacka I nagroda na V sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji za pracę: Sejsmokardiografia - nowa metoda diagnostyki niedokrwienia w chorobie niedokrwiennej serca.
 • Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2005-2006 - udział w pracach zespołu z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • 2010 – nagroda dla prof. Ryszarda Piotrowicza – Innowator roku 2010, za pionierskie wykorzystanie telefonii komórkowej w telekardiologii.