Prof. Jacek Różański Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiochirurgii

przez Aleksandra Bąkała

Z satysfakcją informujemy, że Minister Zdrowia powołał prof. dr. hab. n. med. Jacka Różańskiego do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański do stycznia 2015 r. był Kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w której obecnie jest konsultantem. Do 2014 r. pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański w 1970 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Pierwszy rok po uzyskaniu dyplomu lekarza pracował, jako wolontariusz w Instytucie Reumatologii w Klinice Kardiologiczno – Chirurgicznej, w której w 1971 r. został zatrudniony. W 1978 r. uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej.

Z Instytutem Kardiologii w Warszawie prof. Jacek Różański związany jest od początku jego istnienia, tj. od 1980 roku. W 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1994 r. zdał z wyróżnieniem egzamin specjalistyczny z zakresu kardiochirurgii. W kolejnym roku obronił z wyróżnieniem w Instytucie Kardiologii pracę na stopień doktora nauk medycznych pt.: „Chirurgiczne leczenie kanału przedsionkowo – komorowego – doświadczenia własne”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Kardiologii, w 2000 r. na podstawie rozprawy: „Leczenie operacyjne wad wrodzonych serca z użyciem homograftów. Modyfikacje własne technik operacyjnych. Wyniki wczesne i odległe”. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.
Profesor Różański w 1995 r. został adiunktem w I Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii, a następnie zastępcą kierownika Kliniki. W 2006 roku został kierownikiem II Kliniki Kardiochirurgii, kierowanej do chwili objęcia stanowiska ministra zdrowia przez prof. Zbigniewa Religę, a w roku 2011 został kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii powstałej z połączenia obu klinik kardiochirurgicznych Instytutu Kardiologii.

Prof. Różański 30.05.2016 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia za szczególne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za zasługi w ochronie zdrowia, a w szczególności dla rozwoju polskiej transplantologii i kardiochirurgii.

Prof. Jacek Różański jest wybitnym i wszechstronnym kardiochirurgiem. Wśród jego największych dokonań należy wymienić utworzenie i prowadzenie przez wiele lat jednego z największych w Polsce ośrodków leczenia wad wrodzonych serca u dorosłych, oraz rozwój programu przeszczepiania serca i wspomagania lewokomorowego.

Prof. Jacek Różański

Wróć