Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.
 • Dane przetwarzane są w zbiorze danych osobowych pacjentów Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona zdrowia, leczenie, udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych.
 • Dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.Obowiązek podawania danych pacjenta wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)
 • Jako Pacjenci macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualniana, zgodnie z art. 32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.)

 


Inspektor ochrony danych:
 • +48 694 413 750
 • iod@ikard.pl