Ogłoszenia

Publikacja: 11.09.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty vendingowe na ul. Niemodlińskiej 33 na okres 36 miesięcy

Termin składania ofert do dnia 21.09.2018r. do godz. 12.00.

Informacja o o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania:

Publikacja: 07.09.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na usługi poligraficzne na okres 12 miesięcy

Termin składania ofert do dnia 14.09.2018r. do godz. 10.30.

Informacja o o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania:

Publikacja: 18.07.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska
42, 04-628 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na:
 
Partnera Społecznego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Kordian" - Profilaktyka Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca.
 
Termin składania ofert: do 09-08-2018, godzina 9:00
 
Do pobrania:


Publikacja: 09.08.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja: 17.07.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania deratyzacji i dezynsekcji w pomieszczeniach Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej, ul. Niemodlińskiej oraz ul. Spartańskiej w Warszawie na okres 24 miesięcy

Informacja o o rozstrzygnięciu konkursu.

Do pobrania:

Publikacja: 16.07.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska
42, 04-628 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na:
 
Wynajem lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Instytutu Kardiologii przy ul. Niemodlińskiej 33  w Warszawie.
 
Termin składania ofert: do 27-07-2018, godzina 10:00
 
Do pobrania:

 

Publikacja: 11.07.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska
42, 04-628 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na:
 
Pendrive, 32GB, usb 3.0, w metalowej, monolitycznej obudowie, bez części ruchomych (wysuwanych). Prędkość odczytu 100 MB/s, zapisu 20 MB/s. Urządzenia powinny być spersonalizowane kolejnym numerem i oznaczone logotypem Instytutu, wykonanym techniką laserową. Logotyp po jednej stronie urządzenia i nadany numer po drugiej. Ilość: 50 szt.
 
Termin składania ofert: do 13-07-2018, godzina 10:00
 
Do pobrania:

 

Publikacja: 29.06.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na remont pomieszczeń na potrzeby gabinetów lekarskich oraz łazienki dla personelu i pacjentów na terenie Instytutu Kardiologii.

 Do pobrania:

 

Publikacja: 06.07.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Informacja z otwarcia ofert

Publikacja: 21.06.2018

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert na wykonanie ulotek informacyjnych dla projektu „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie"

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

Wzór ulotki

 

Publikacja: 25.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Rozstrzygnięcie konkursu-ulotki informacyjne.pdf

Publikacja: 21.06.2018

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie"

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

Wzór tablicy pamiątkowej

RPO_Karta_Mazowieckie

Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta

 

Publikacja: 25.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Rozstrzygnięcie konkursu - tablica pamiątkowa.pdf

Publikacja: 19.06.2018

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

 Do pobrania:

 

Publikacja: 27.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Informacja o wyborze oferty na wykonanie przeglądów zasilaczy UPS

Publikacja: 19.06.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia bufetu w budynku Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Do pobrania:

 

Publikacja: 28.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja: 12.06.2018

Zapytanie ofertowe o wartości wyrażonej w złotych poniżej równowartości 30 000 euro
„Wycięcie, pielęgnacja drzew oraz rekultywacja terenu"

Zamawiający:
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041396, NIP 525-000-85-25.

 

1. Zamawiający
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

2. Tryb udzielania zamówienia
Prowadzone postępowanie jest udzielane w trybie konkursu ofert o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Prace wykonywane w Instytucie Kardiologii:

1) ul. Niemodlińska 33 Zakres prac:
a. Wycięcie 23 drzew przy pomocy podnośnika koszowego, w przypadku braku możliwości wjazdu podnośnika, należy zastosować metodę alpinistyczną.
b. Wykonanie pielęgnacji około 30 drzew (z podnośnika lub metodą alpinistyczną)
c. Posprzątanie terenu z wyciętych drzew i obciętych gałęzi.
2) ul. Alpejska 42 Zakres prac:
a. Wycięcie 14 drzew przy pomocy podnośnika koszowego.
b. Wykonanie pielęgnacji około 50 drzew (z podnośnika lub metodą alpinistyczną) w celu wykonania nasadzeń.
c. Wyciągniecie 5 karp przy użyciu sprzętu budowlanego i rekultywacja terenu.
d. Wycięcie wszystkich drzew do lat 10
e. Posprzątanie terenu z wyciętych drzew, obciętych gałęzi oraz karp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

6. Opis ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
40 dni roboczych od daty podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami wykonania zamówienia
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zamówienia;
Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

9. Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania dokumentów
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie i telefonicznie.

11. 0soby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie organizacji konkursu jest:
Edward Ubermanowicz specjalista ds. Ochrony Środowiska Tel. 725 993 806 email eubermanowicz@ikard.pi

12. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta powinna zawierać:
Potwierdzenie wykonania wszystkich zadań przedstawionych przez zamawiającego oraz
2) Oferta powinna być:
a) napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką,
b) złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na wykonanie wycięcia pielęgnacji drzew oraz rekultywacji terenu. Nie otwierać przed dniem 21.06.2018 r. przed godziną 11.00"
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
4) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5) Ceny oferty muszą być zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem "zmiana" lub "wycofanie".

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1 Miejsce i termin składania ofert
Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie do pracownika Ochrony Środowiska do dnia: 21.06. 2018 r. do godziny 10.00 Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez otwierania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres : eubermanowicz@ikard.pl

14.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06. 2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, o godzinie 11.00 w pokoju pracownika Ochrony Środowiska

15. Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto dla całego przedsięwzięcia.


Materiały dodatkowe:

 

Publikacja: 28.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu:

Rozstrzygnięcie konkursu

Publikacja: 05.06.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na wynajem lokali użytkowych w celu prowadzenia bufetów w budynkach Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

Do pobrania:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na zakup odzieży dla personelu medycznego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Do pobrania:

Publikacja: 26.04.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na obsługę działań public relations w Instytucie Kardiologii.


 Do pobrania:

 

Publikacja: 20.04.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do składania ofert na obsługę działań public relations w Instytucie Kardiologii.


 Do pobrania:

 

Publikacja: 05.04.2018

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:
Dostawę, montaż i uruchomienie automatów drzwiowych - 2 komplety do drzwi aluminiowych,
zamontowanych w pomieszczeniach Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

10.04.2018: Dostarczone automaty muszą spełniać wymogi Normy N 16005

Do pobrania:

Publikacja: 19.03.2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokali użytkowych w celu prowadzenia bufetów w budynkach Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 oraz Niemodliśnkiej 33 w Warszawie.

Do pobrania:

Publikacja: 19.03.2018

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi serwisowej dla programu Expertus® firmy Splendor® Systemy Informacyjne oraz mechanizmu eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” tworzonej i obsługiwanej w tym programie, zgodnie z załączonymi Warunkami serwisowania Oprogramowania - Załącznik nr 2 do Zaproszenia/Załącznik nr 1 do Umowy.

Do pobrania:

Publikacja: 15.03.2018

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Niemodlińskiej 33 zaprasza firmy do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod 2 automaty vendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych i przekąsek oraz napoi gorących.

 

Do pobrania:

Publikacja: 05.03.2018

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, ogłasza konkurs na:dostawę pościeli szpitalnej.

 

Do pobrania:

Publikacja: 22.02.2018

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

"Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji w wybranych budynkach Instytutu Kardiologii w Aninie"

Do pobrania:

Publikacja: 13.02.2018

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy:

1. Budynku Poradni Specjalistycznych i Profilaktycznych
2. Budynku Rehabilitacji wraz z parkingiem wielopoziomowym
na terenie Instytutu Kardiologii

Do pobrania:

Publikacja: 07.02.2018

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, ogłasza konkurs na:
dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18.9L, kubków jednorazowych oraz dzierżawę dystrybutorów.

 

Do pobrania:

Publikacja: 26.01.2018

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

Ambulans sanitarny Mercedes – Benz 111 Vito CDI E4 2.9t wraz z wyposażeniem

 

Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 18.01.2018

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert
na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pt:

"Odtworzenie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach projektu "Odtworzenie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem kolorowym, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, dostępnymi na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/

I. Szczegółowy zakres zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż Tablicy informacyjnej z dibondu z kolorowym nadrukiem o wymiarach: 200 cm (szerokość) x 150 cm (wysokość) przy ul. Alpejskiej 42. Tablica ta ma być zamontowana na ogrodzeniu (wytrzymałość 5 lat).

II. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 16.02.2018r.

III. Wykaz wymaganych dokumentów, które muszą być dołączone do oferty:

 • 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta przez osobę występującą w jego imieniu (podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 2 (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
 • 2. W zależności od statusu oferenta:
  • odpis z właściwego rejestru,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Termin realizacji:
Ofertę należy złożyć lub przesłać do Instytutu Kardiologii, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42, sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, najpóźniej do 26.01.2018r.

V. Wymagania dotyczące ceny:
Cena zaoferowana za wykonane usługi jest ceną ryczałtowaną i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy.

VI. Termin płatności:
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Instytut prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do przyjęcia pracy będzie protokół wykonania prac.

VII. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:
Oferent może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Daniel Podgórski
Tel.: 22 343 43 84, 22 343 41 22,
e-mail: d.podgorski@ikard.pl


Informacja o rozstrzygnięciu:


Pliki do pobrania:

Publikacja: 08.01.2018

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

 • Ambulans sanitarny Mercedes – Benz 111 Vito CDI E4 2.9t wraz z wyposażeniem
 • Ambulans sanitarny Volkswagen Transporter T5 GP TDi E5 3.0t wraz z wyposażeniem

 

Do pobrania:


Zdjęcia:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na świadczenie usług serwisowych i bieżącego nadzoru nad oprogramowaniem IntegraTIS firmy Telemedis Węglarz Spółka Jawna w okresie 6 miesięcy.

CPV 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

Instytut Kardiologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i bieżącego nadzoru nad oprogramowaniem IntegraTIS w stanie funkcjonalnym na dzień 31-12-2017 w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają autoryzację producenta oprogramowania do świadczenia usług serwisowych oprogramowania,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia – zespołem minimum 1 osoby, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia. Osoba musi posiadać minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych oprogramowania.    

 1. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
 2. Druk oferty – Załącznik Nr1 do SIWZ Formularz Oferty i Załącznik Nr1A Formularz Cenowy.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę występującą w jego imieniu (podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 3.
 4. W zależności od statusu oferenta:
 • odpis z właściwego rejestru,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

(kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 1. Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2 i 3.
 2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.

Dokumenty, wymienione w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej (za zgodność z oryginałem) przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Pozostałe dokumenty muszą być oryginałami.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Oferent zobowiązany jest do podpisania każdego z wymienionych dokumentów przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

III. Wymagania dotyczące ceny.

Cena zaoferowana za wykonanie usługi jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy.
 1. Termin płatności.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 60 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze po podpisaniu odpowiedniego protokołu Odbioru prac i na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:

Oferent może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, faksową. Osobą upoważniona do udzielenia informacji jest Łukasz Zychewicz, e-mail: l.zychewicz@ikard.pl, tel.:  (22) 34 34 459

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2018r. do godz. 12.00 w Dziale Systemów Informatycznych Instytutu Kardiologii 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42 lub pocztą elektroniczną na adres l.zychewicz@ikard.pl

Informacja o rozstrzygnięciu.pdf

Pliki do pobrania:

ZałącznikNr1 do SIWZ FormularzOferty
ZałącznikNr1A FormularzCenowy
ZałącznikNr2 do SIWZ Oświadczenie dotWykluczenia
ZałącznikNr3 do SIWZ OświadDotGrupyKapitałowej
ZałącznikNr4 do SIWZ OpisPrzedmiotuZamówienia
ZałącznikNr5 do SIWZ WzorUmowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na świadczenie usług serwisowych i bieżącego nadzoru nad systemem

SENTINEL firmy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o.

oraz systemów powiązanych.

CPV 72267000-4
Instytut Kardiologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych oprogramowania oraz sprzętu obsługującego Pracownię badań specjalistycznych Holter/EKG w okresie 24 miesięcy. od daty zawarcia umowy.

Usługa dotyczyć będzie serwisu oprogramowania firmy Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. tj:

 1. Sentinel serwer - S5393211/02281101PM54 wraz ze stacjami roboczymi podłączonymi do

serwera oraz stacjami RDT przesyłającymi badania spoza Instytutu Kardiologii.

 1. Sentinel serwer "TELEREH" - wraz ze stacjami roboczymi podłączonymi do serwera oraz

stacjami RDT przesyłającymi badania spoza Instytutu Kardiologii

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają autoryzację producenta oprogramowania do świadczenia usług serwisowych oprogramowania,

- posiadają autoryzację producenta sprzętu medycznego do świadczenia usług serwisowych,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia – zespołem minimum 2 osób, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia. Każda z osób musi posiadać minimum 12 miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych oprogramowania oraz sprzętu analogicznego do obsługi Pracowni badań specjalistycznych Holter/EKG (urządzenia EKG  do teletransmisji oraz zdalnego monitoringu).    

 1. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
 2. Druk oferty – załącznik nr 1
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę występującą w jego imieniu (podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 3.
 4. W zależności od statusu oferenta:
 • odpis z właściwego rejestru,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

(kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 1. Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2
 2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
 3. Oświadczenie Oferenta w zakresie potwierdzenia autoryzacji producenta – załącznik nr 4

Dokumenty, wymienione w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej (za zgodność z oryginałem) przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Pozostałe dokumenty muszą być oryginałami.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Oferent zobowiązany jest do podpisania każdego z wymienionych dokumentów przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

III. Wymagania dotyczące ceny.

Cena zaoferowana za wykonanie usługi jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy.

Termin płatności.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze po podpisaniu odpowiedniego protokołu Odbioru prac i na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

 Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

 1. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:

Oferent może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, faksową. Osobą upoważniona do udzielenia informacji jest Łukasz Zychewicz, e-mail: l.zychewicz@ikard.pl, tel.:  (22) 34 34 459

 VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2018r. do godz. 12.00 w Dziale Systemów Informatycznych Instytutu Kardiologii 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42 lub pocztą elektroniczną na adres l.zychewicz@ikard.pl

Informacja o rozstrzygnięciu.pdf

Pliki do pobrania:

Wzor_Umowy_PU-526-EO-124-2017

Załącznik nr 1 Formularza PU-526-EO-124-2017

Załącznik nr 2 Oświadczenie PU-526-EO-124-2017

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia PU-526-EO-124-2017

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot autoryzacji PU-526-EO-124-2017

Załącznik nr 5 Wykaz osób Usługi serwisowe PU-526-EO-124-2017

Zakres obowiązków:

Nadzór nad zmianami programistycznymi platformy telemedycznej Cardiologic.pl w Instytucie Kardiologii.

 - przygotowywanie propozycji modyfikacji.

- zbieranie informacji od użytkowników w zakresie wprowadzonych modyfikacji.

- ustalenia modyfikacji z kierownikiem i partnerami projektu.

-  nadzór nad poprawnością działania systemu.

-  nadzór nad realizacją wdrażania nowego oprogramowania.

- testy oprogramowania.

- akceptacja i wdrożenie zmian.

- praca w ramach zespołu wdrażającego zintegrowany system informacji szpitalnej (planowanie i wdrażanie rozwoju funkcjonalnego, integrowanie z aparaturą medyczną, integrowanie różnych systemów eksploatowanych w Instytucie Kardiologii, itp.)

- administrowanie/zarządzanie/nadzór nad systemem platformy telemedycznej,

- udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie funkcjonowania systemów szpitalnych,

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym,

- min. czteroletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,

-zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,

- umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,

- znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,

- niekaralność,

-preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.

 

Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość systemu szpitalnego CliniNET,

- znajomość systemu telemedycznego IntegraTIS

- znajomość zasad funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, a zwłaszcza instytutów naukowo-badawczych w ochronie zdrowia.

 

Oferujemy:

- zatrudnienie od zaraz,

- dużą samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

- imię, nazwisko, adres mailowy,

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane informacje powinny zawierać dane umożliwiające ich weryfikację (nazwy instytucji, organizacji, aktualne telefony, itp.).

 

Oferty należy przesyłać na adres: pracait@ikard.pl w tytule korespondencji proszę dopisać informację  „Nadzór nad zmianami programistycznymi platformy telemedycznej”.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)".

INSTYTUT KARDIOLOGII poszukuje pracownika na stanowisko Informatyk-Programista.

Zakres obowiązków:

Rozwój oprogramowania wewnętrznego oprogramowania do obsługi multikonsultacji i telekonsultacji, w zakresie:

- Analizy potrzeb związanych z obsługą procedur medycznych,

- Przystosowanie systemu do implementacji szablonów.

Rozbudowa platformy medycznej Cardiologic.pl o Integracje z ePortalem dla pacjenta, moduł odbioru transmisji danych z aparatów EKG z przeglądarką obrazów EKG.

- Przekazanie kodów źródłowych i kompletnej dokumentacji oprogramowania i technologii.

- Przekazania praw i licencji na oprogramowanie.

- Przekazanie instrukcji i dokumentacji powdrożeniowej.

- praca w ramach zespołu wdrażającego zintegrowany system informacji szpitalnej (planowanie i wdrażanie rozwoju funkcjonalnego, integrowanie z aparaturą medyczną, integrowanie różnych systemów eksploatowanych w Instytucie Kardiologii, itp.)

- administrowanie/zarządzanie wytworzonymi systemami medycznymi i administracyjnymi,

- udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie funkcjonowania systemów szpitalnych,

- szkolenie administratorów i trenerów korzystających z systemów wytworzonych w Instytucie,

- programowanie w technologiach webowych (generowanie danych z eksploatowanych systemów medyczno-administracyjnych na potrzeby administracji i prac naukowych,

Wymagania:

- wykształcenie wyższe o profilu IT lub profilu pokrewnym,

- min. czteroletnie udokumentowane doświadczenie w pracy o podobnym zakresie odpowiedzialności,

-zdolność rozpoznawania problemów oraz ich rozwiązywania samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami,

- umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu,

- umiejętność pracy z bazami danych (MS SQL, PostgreSQL, MySQL),

- umiejętność pisania skryptów,

- znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na posługiwanie się dokumentacją oraz na zdobywanie wiedzy,

- niekaralność,

-preferowane są osoby komunikatywne, samodzielne, sumienne, cierpliwe, odpowiedzialne i odporne na stres, z umiejętnością analitycznego myślenia, szybkiego przyswajania nowej wiedzy i dobrą organizacją pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość systemu szpitalnego CliniNET,

- znajomość zasad funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, a zwłaszcza instytutów naukowo-badawczych w ochronie zdrowia.

Oferujemy:

- zatrudnienie od zaraz,

- dużą samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

- imię, nazwisko, adres mailowy,

- curriculum vitae,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane informacje powinny zawierać dane umożliwiające ich weryfikację (nazwy instytucji, organizacji, aktualne telefony, itp.).

Oferty należy przesyłać na adres: pracait@ikard.pl w tytule korespondencji proszę dopisać informację „oprogramowania do obsługi multikonsultacji i telekonsultacji.”

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)".

Publikacja: 22.12.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 zaprasza do składania ofert
na wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej członków dyrekcji Instytutu w ramach projektu:„Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie”

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty z dnia 12.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Publikacja: 25.10.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Alpejska 42 ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej pod 3 automaty vendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych, gorących oraz przekąsek

Do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert_09.11.2017

Ogłoszenie o konkursie na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty wendingowe

Załacznik nr 1_wzór umowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_oświadczenie

Publikacja: 18.10.2017

Publiczna prezentacja założeń projektu „CARDIOlogic 2 - Rozwój innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie usprawnienia koordynacji opieki dla pacjentów kardiologicznych” w ramach

Działania 2.1

„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”.

Termin i miejsce:

3 listopada 2017 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Prezentacja obejmie informacje obejmujące m.in.:

 • okres i koszt realizacji projektu,
 • zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu
 • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 • e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu
 • procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku wdrożenia projektu
 • działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego
 • informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej rozwiązań
 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia

Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 października 2017 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja CARDIOlogic 2 zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

Do pobrania:

Protokół z prezentacji projektu CARDIOlogic 2 03.11.2017

Prezentacja publiczna projektu CARDIOlogic 2_2017_11_03_projekt_v2

Lista obecności na prezentacji CARDIOlogic 2 03.11.2017

Publikacja: 09.10.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.


Do pobrania:

Publikacja: 30.08.2017

Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42, 52 oraz Niemodlińskiej 33 w Warszawie.


Do pobrania:

Publikacja: 12.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- Angiograf Axiom Artis wraz ze stacją Sensis firmy Siemens


Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 09.05.2017

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 343 41 92 fax. + 22 343 45 03, z.mrozinski@ikard.pl) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Typ EV 687 z prostownikiem
- wózek akumulatorowy WAN 13-0201 z burtami z prostownikiem


Do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 13.12.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie mechanizmu eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” tworzonej i obsługiwanej w programie Expertus® firmy Splendor® Systemy Informacyjne.


Pliki do pobrania:

Publikacja: 21.11.2016

Instytut Kardiologii w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn: „Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie".


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem kolorowym oraz naklejek, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020


Pliki do pobrania:

Publikacja: 18.11.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu „dIKARD - Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – cyfrowe udostępnianie danych naukowych” w ramach:

Działania 2.3
„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.

Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).


Termin i miejsce:

5 grudnia 2016 r., w siedzibie Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa – godz. 14:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez p. Tomasza Berdygę – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych.


Prezentacja obejmie informacje dotyczące m.in.:

 • okres i koszt realizacji projektu,
 • zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
 • zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
 • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
 • znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka, kultura),
 • harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone zamówienia.


Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej prezentacji założeń projektu o potwierdzenie uczestnictwa w prezentacji do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: finanse@ikard.pl z informacją w temacie maila „Prezentacja dIKARD – zgłoszenie”

Zachęcamy do uczestnictwa w prezentacji.

Publikacja: 09.06.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego mienia:

 • Roentgen z ramieniem C typ 9800, rok produkcji 2004


Pliki do pobrania:


Zdjęcia:


Publikacja: 10.08.2016

Unieważnienie postępowania:

Publikacja: 24.05.2016

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:

 • Tomograf komputerowy SOMATON Definition Flash, rok produkcji 2008


Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr tel. 22 34 34 192 lub 22 34 34 106. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania mienia.

Publikacja: 23.10.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax.+ 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza sprzedaż niżej wymienionych wyrobów medycznych:

 • przyłóżkowy aparat RTG TMX firmy GE, rok produkcji: 2006
 • przewoźny aparat RTG z ramieniem C Arcadis Varic firmy SIEMENS, rok produkcji: 2006


Mienie wystawione do sprzedaży dostępne będzie do obejrzenia na terenie sprzedającego w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – nr. telefonu 22 3434270 lub 22 3434384. Informacje o aktualnym stanie technicznym urządzeń będą udzielane podczas oglądania.


Pliki do pobrania:


Zdjęcia:

Publikacja: 26.08.2015

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax.+ 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. +48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel. +48 22 34 34 192 fax. + 48 22 34 34 503, z.mrozinski@ikard.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.


Pliki do pobrania:

Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod 3 automaty wendingowe przeznaczone do dystrybucji napoi zimnych, gorących oraz przekąsek.


Pliki do pobrania: