Pracownia Spektrometrii Mas

Kierownik:

dr n. med. Joanna Waś

Pracownicy:

mgr Magdalena Niedolistek
mgr Sylwia Malina

Kontakt:
  • +48 22 343 33 99
  • +48 22 343 45 18

Pracownia wykonuje oznaczenia:

1) stężeń wolnych metoksykatecholamin tj. normetanefryny (NMN), metanefryny (MN) i 3-metoksytyraminy (MTY) w osoczu z zastosowaniem wysokiej klasy nowoczesnego chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójną detekcją masową- LC/MS/MS SCIEX QTRAP 6500 +. Pracownia uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości RCPAQAP (The Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs) w zakresie oznaczania metoksykatecholamin.

2) stężeń cyklosporyny, takrolimusu, ewerolimusu i syrolimusu we krwi pełnej u pacjentów po transplantacji serca z zastosowaniem chromatografii cieczowej z podwójną detekcją masową (LC-MS/MS). Pracownia uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości badań leków immunosupresyjnych IPTS (Immunosuppressive Drugs Proficiency Testing Scheme) prowadzonym przez LGC Standards.
 
3) stężeń hormonów steroidowych m.in. aldosteronu, kortyzolu, 18-hydrokortyzolu, kortyzonu, 11—deoksykortyzolu, 21-deoksykortyzolu, kortykosteronu, 11-deoksykortyzonu, progesteronu, 17-hydroksyprogesteronu, pregnenolonu, androstendionu, DHEA, DHEA-SO4, estradiolu w osoczu oraz witamin w surowicy z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójną detekcją masową (LC/MS/MS).

Pracownia dysponuje wysokiej klasy urządzeniami:

QTRAP 6500 +  (SCIEX) najszybszy, najbardziej czuły spektrometr mas do diagnostyki in vitro umożliwiający wykonywanie bardzo czułych (na poziomie pikomoli), dokładnych, precyzyjnych i wysoko-rozdzielczych analiz biomarkerów i metabolitów występujących nawet w bardzo niskich stężeniach. Urządzenie spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z przepisami FDA.
System ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączony z tandemowym spektrometrem mas MS/MS Acquity (Waters).