Badanie metodą Rezonansu Magnetycznego - informacje ogólne

Rezonans magnetyczny (RM) wykorzystuje do tworzenia obrazu sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru zawarte w cząsteczkach wody w ciele ludzkim. Każda najmniejsza różnica w zawartości wody w tkance powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię emitowaną jako falę radiową i przetwarza ją w obraz tkanki umożliwiając rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium.

Od czasu wdrożenia rezonansu magnetycznego w diagnostyce medycznej w roku 1977 do chwili obecnej stał się on podstawową metodą w diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej. Do niedawna zastosowanie MR w diagnostyce kardiologicznej było ograniczone ze względu na trudności w obrazowaniu ruchomego organu jakim jest bijące serce człowieka. W ciągu ostatnich lat powstały skanery MR o dużej szybkości rejestracji badania, które umożliwiły obrazowanie morfologii, funkcji, przepływu krwi w sercu i otaczających go dużych naczyniach a przez to globalną ocenę kardiologicznego stanu zdrowia.

MR serca pozwala na identyfikację uszkodzenia mięśnia serca po zawale, rozpoznanie wrodzonych wad serca i chorób dużych naczyń. MR serca może być również użyty do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu przy określaniu czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone w koronarografii lub tomografii komputerowej jest istotne lub nie. Wszystkie elementy układu sercowo-naczyniowego mogą być obrazowane w badaniu MR: żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice co czyni badanie MR użytecznym w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

Zaletą badania MR to możliwość trójwymiarowego obrazowania anatomii serca i dużych naczyń bez ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.


Badania MR serca wykonywane w Instytucie Kardiologii

Badania MR serca rutynowo wykonywane w Instytucie Kardiologii:

 • w chorobie wieńcowej:
  • ocena funkcji mięśnia serca, grubości mięśnia serca i skurczowego przyrostu grubości,
  • ocena żywotności mięśnia serca przed rewaskularyzacją (angioplastyką lub wszczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych),
  • ocena uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale,
  • ocena uszkodzenia mikrokrążenia po przebytym zawale do oszacowania ryzyka powikłań,
  • ocena wydolności rezerwy wieńcowej przez porównanie perfuzji spoczynkowej i po obciążeniu adenozyną.
 • w dysfunkcji, niewydolności mięśnia serca:
  • różnicowanie etiologii (niedokrwiennej, zapalnej, w przebiegu choroby naciekowej, spichrzeniowej) przez ocenę lokalizacji i charakteru zwłóknienia/martwicy w mięśniu serca.
 • we wrodzonych wadach serca:
  • do oceny skuteczności leczenia u pacjentów po operacjach złożonych wad serca
  • u dzieci ze skomplikowanymi, złożonymi wadami do oceny stosunków anatomicznych przed operacją,
  • do oceny stopnia nasilenia wad przeciekowych (ocena Qp/Qs) oraz lokalizacji przecieku.
 • w wadach zastawkowych:
  • do oceny stopnia nasilenia wady przez pomiar planimetryczny oraz oznaczenia wielkości gradientu przy stenozie i fali zwrotnej przy niedomykalności zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej lub płucnej.
 • w guzach serca:
  • jako badanie uzupełniające echokardiografię w ocenie charakteru tkanki guza, naciekania struktur otaczających guz i zaburzenia funkcji serca.
 • w kardiomiopatii przerostowej:
  • do precyzyjnej oceny regionalnego przerostu oraz regionalnego zwłóknienia/martwicy mięśnia serca.
 • inne:
  • ocena tętniaka aorty
  • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
  • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka


Badania MR serca w fazie wdrażania w Instytucie Kardiologii:

Ocena naczyń wieńcowych

Badania naczyniowe MR

 • ocena aorty piersiowej
 • ocena aorty brzusznej
 • ocena tętnic nerkowych
 • ocena tętnic szyjnych
 • ocena tętnic płucnych
 • ocena tętnic kończyn dolnych
 • ocena żył płucnych

Inne badania MR wykonywane w Instytucie Kardiologii:

Badania niesercowe MR zostaną opisane przez specjalistę radiologa z danej dziedziny .

 • MR głowy
  • poszerzenie diagnostyki po wcześniejszym wykonaniu badań obrazowych (TK)
  • podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgu i opon
  • diagnostyka przerzutów nowotworowych do mózgu
  • zaburzenia rozwojowe OUN
  • zaburzenia w obrębie układu komorowego - ocena drożności wodociągu mózgu
  • choroby metaboliczne
  • zmiany demielinizacyjne
  • wczesna diagnostyka udaru niedokrwiennego mózgu
  • anomalie rozwojowe układu naczyniowego
 • MR kanału kręgowego i rdzenia
  • zmiany pourazowe i pooperacyjne
  • nacieki lub przerzuty nowotworowe
  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
  • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów
  • malformacje naczyniowe
  • wady rozwojowe
 • MR stawów
  • staw kolanowy, ramienny, biodrowy, skokowy,
  • małe stawy w tym nadgarstka, śródręcza i śródstopia
  • nowotwory łagodne i złośliwe kości
  • ocena nacieków czy przerzutów nowotworowych do kości i stawów
  • zmiany pourazowe w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
  • przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów
  • anomalie rozwojowe
  • choroba zwyrodnieniowa dużych stawów w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
 • MR dróg żółciowych
 • Urografia MR


>> Przejdź do strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego