Dyrektor
Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkta
w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia


I.    Wymagania stawiane kandydatom:
1)    posiadanie tytułu zawodowego lekarza
2)    posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie kardiologii
3)    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie medycyny, specjalność kardiologia
4)    aktywnie prowadzona działalność naukowa, w tym opublikowanie co najmniej 5 prac oryginalnych z zakresu kardiologii sportowej, w tym minimum 3 jako pierwszy autor w okresie ostatnich 2 lat, wszystkie w czasopismach recenzowanych z IF
5)    sumaryczny IF>150 pkt, sumaryczny wskaźnik Hirscha>15
6)    doświadczenie w promowaniu i recenzowaniu prac doktorskich
7)    doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego sportowców
8)    odbyty staż i współpraca z uznanym zagranicznym ośrodkiem zajmującym się tematyką kardiologii sportowej
9)    czynny udział w życiu naukowym, w tym w towarzystwach naukowych
10)    dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
11)    biegła znajomość języka polskiego

II.    Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1)    zgłoszenia kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem (należy podać numer kontaktowy)
2)    życiorysu z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej
3)    wykazu publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (impact factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane)
4)    wykazu wystąpień na konferencjach i sympozjach
5)    kopia dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego
6)    kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim, dyplomu specjalisty
7)    oświadczenia o niekaralności

III.     Termin rozstrzygnięcia konkursu:  06.12.2019 r.
IV.    Miejscem pracy będzie Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia 
V.     Dokumenty należy składać do dnia 25.11.2019 r. do godziny 15:05 w Dziale Służb Pracowniczych IK (decyduje data złożenia oferty w Dziale Służb Pracowniczych)
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta”

Data zamieszczenia: 05.11.2019 r.