Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Rola komórek macierzystych serca w regeneracji mięśnia sercowego podczas terapii z użyciem systemu do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca. Obrazowanie metodą SPECT oraz ocena histopatologiczna wycinków pobieranych podczas wszczepienia i wyszczepienia systemu jako metody predykcyjne stopnia regeneracji mięśnia sercowego.

  Grant w programie MNiSW pn. „Diamentowy Grant”
  Dr Piotr Gajewski, prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

  Celem projektu jest analiza wpływu komórek macierzystych serca na regenerację mięśnia sercowego podczas terapii z użyciem ECMO. Analizowana będzie obecność, liczebność i rozmieszczenie komórek macierzystych w mięśniu serca.
  Badanie przeprowadzone będzie na 40 pacjentach, u których wykonana była operacja kardiochirurgiczna, a następnie, z powodu wstrząsu kardiogennego, konieczne było zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia typu ECMO. Podczas wszczepienia urządzenia pobrane zostaną wycinki do badania histopatologicznego celem oceny aktywności komórek macierzystych. Grupę kontrolną będą stanowili chorzy, u których w przeszłości pobrane były wycinki do badania histopatologicznego bez operacji kardiochirurgicznej i wystąpienia wstrząsu kardiogennego. Z punktu widzenia klinicznego oceniana będzie perfuzja i kurczliwość serca przy pomocy badań obrazowych SPECT i echokardiografii w aspekcie regeneracji.
  Leczenie schyłkowej niewydolności serca przy pomocy ECMO ma istotne znaczenie jeśli frakcja wyrzutowa wzrośnie o 20%, wówczas może być podjęta próba wyszczepienia. Udowodnienie znaczącej roli komórek macierzystych serca w poprawieniu jego funkcjonowania - regeneracji, odgrywałoby dużą rolę w planowaniu leczenia chorych ze skrajną niewydolnością serca.

   

 • Ocena ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego.

  Grant w programie MNiSW pn. „Diamentowy Grant”
  lek. med. Anna Kaszuba, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

  Celem pracy jest ocena ekspresji produkowanych przez limfocyty cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w relacji do aktywności układu renina- angiotensyna-aldosteron u chorych z pierwotnym i wtórnym NT.
  Cele szczegółowe:
  - Wykazanie, czy istnieją różnice w subpopulacjach limfocytów i monocytów krwi obwodowej u chorych na złośliwe oraz ciężkie, oporne nadciśnienie w porównaniu z chorymi ze świeżo wykrytym łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym oraz osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
  - Wykazanie, czy u pacjentów z nadciśnieniem wtórnym wywołanym nadmiarem aldosteronu i angiotensyny II istnieją różnice w obrębie fenotypu monocytów i limfocytów krwi obwodowej, w porównaniu do chorych ze świeżo wykrytym łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym oraz osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
  - Wykazanie czy u chorych różniących się pod względem ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów oraz monocytów krwi obwodowej obserwuje się bardziej nasilone zmiany strukturalne w dużych i małych naczyniach tętniczych.

   

 • Skurczowa i rozkurczowa interakcja komór u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – zintegrowana ocena w nieinwazyjnych badaniach obrazowych z uwzględnieniem analizy przepływu w technice 4D flow oraz odkształcenia miokardium w technice myocardial tagging.

  Grant w programie MNiSW pn. „Iuventus Plus”
  Dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak

  Celem projektu jest weryfikacja hipotezy, że funkcja prawej komory (skurczowa i rozkurczowa) u pacjentów z HCM zależy od funkcji (skurczowej i rozkurczowej) lewej komory. Dodatkowymi celami projektu jest kompleksowa zintegrowana ocena elementów wpływających na interakcję komór oraz następstw tej interakcji.
  Materiał i metody:
  Dla weryfikacji postawionych hipotez zostanie dokonana ocena funkcji prawej i lewej komory w badaniu serca metodą rezonansu magnetycznego (ang. cardiac magnetic resonance - CMR) oraz w badaniu echokardiograficznym u wszystkich kolejnych pacjentów z HCM kierowanych na badanie CMR ze wskazań klinicznych.

 • Optyczna koherentna tomografia w ocenie patomechanizmu świeżego zawału serca bez obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych w badaniu angiograficznym.

  Grant w programie MNiSW pn. „Iuventus Plus”
  Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski

  Celem projektu jest określenie częstości występowania i analizy morfologicznej blaszek miażdżycowych za pomocą optycznej koherentnej
  tomografii (OCT) u pacjentów ze świeżym zawałem serca bez obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych w referencyjnym badaniu angiograficznym. Ponadto w badaniu przewiduje się porównanie częstości występowania i charakterystyki morfologicznej blaszek miażdżycowych pomiędzy tętnicami „dozawałowymi” vs. „niedozawałowymi”, określanymi na podstawie badania rezonansu magnetycznego serca.
  Materiał i metody: Do badanie zaplanowano włączyć prospektywnie ok. 40 kolejnych chorych ze świeżym zawałem serca bez obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych w badaniu angiograficznym. Wszyscy chorzy zostaną poddani badaniu OCT bezpośrednio po diagnostycznej koronarografii oraz badaniu rezonansu magnetycznego serca w okresie śródszpitalnym. W analizie za pomocą OCT planuje się oceniać zarówno jakościowe, jak i ilościowe parametry blaszki miażdżycowej