Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


 • Projekt „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”  Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest pomysłodawcą i wykonawcą projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”.

  Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (lider projektu) oraz Uczelnią Łazarskiego.

                                             

  Opis projektu

  Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA) służy zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny innowacyjnych, nielekowych technologii medycznych. W Polsce funkcję narodowego HTA pełni Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która działa na zlecenie Ministra Zdrowia i zajmuje się głównie oceną technologii lekowych, których producenci wnioskują o ich refundację. Tym samym w polskim systemie ochrony zdrowia pozostaje luka dla oceny technologii nielekowych, takich jak duże urządzenia do obrazowania, testy diagnostyczne itp. Szpitalne HTA nie funkcjonuje w Polsce pod względem instytucjonalno-prawnym, natomiast każdy szpital posługuje się pewnymi kryteriami przy decyzjach o wdrażaniu technologii nielekowych.

  Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based HTA – HB-HTA), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim. Projekt obejmować będzie fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach. Pierwsza z faz obejmować będzie prace badawcze nakierowane na krytyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce, w tym także, między innymi aspekty etyczne oceny technologii medycznych. W fazie badawczej przewidziano przeprowadzenie analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmarking).

  Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie systemu HB-HTA założono wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W fazie przygotowań do wdrożenia wyników badań w praktyce przewidziano m.in. wizyty studyjne w wybranych ośrodkach szpitalnego HTA i sieciach szpitalnego HTA oraz zebranie informacji na temat dobrych praktyk, opracowanie zasad finansowania, podstaw formalno-prawnych, wewnętrznych i zewnętrznych procedur operacyjnych i wreszcie rekomendacji dotyczących metodyki HB-HTA. Kolejny etap obejmował będzie przygotowanie wyposażonych we właściwe narzędzia zespołów o wysokich kompetencjach mających wziąć udział w fazie pilotażowej projektu tj. uruchomieniu systemu HB-HTA w wybranych ośrodkach w Polsce i przeprowadzenie pilotażowych ocen wybranych technologii. Istotnym elementem projektu będą działania upowszechniające jego wyniki wśród zarządzających systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, z udziałem liderów opinii oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W efekcie podjętych działań powstanie system umożliwiający wdrożenie HB-HTA, w zgodzie z rekomendacją Rady Unii Europejskiej i Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP-AHA) tj. „aby udoskonalać samowystarczalność i wydajność systemów opieki zdrowotnej” poprzez zastosowanie obiektywnych metod oceny technologii medycznych, których celem jest wskazanie skutecznych i opłacalnych technologii medycznych dla zastosowań w praktyce klinicznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. HB-HTA jest także rekomendowanym podejściem przez Światową Organizację Zdrowia, która podczas 67. Zgromadzenia (WHA 67.23) podkreśliła wagę HTA we wspieraniu modelu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Na poziomie krajowym, HB-HTA jest odpowiedzią na tzw. krajowe ramy strategiczne zdefiniowane przez Ministerstwo Zdrowia (dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne”), który do 2030 roku zakłada „wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej”.

   

  Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021 r.

  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

                                               


 • Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe).

 • Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" „STRATEGMED”
  Dr n. med. Ewa Piotrowicz

  Projekt realizowany jest przez Konsorcjum składające się z 6 instytucji w tym 5 klinicznych ośrodków badawczych : Instytut Kardiologii w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Partnera przemysłowego PRO PLUS Sp. z o.o.
  Ośrodkiem koordynującym jest Centrum Telekardiologii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

  Projekt TELEREH-HF jest randomizowanym, wieloośrodkowym, prospektywnym badaniem klinicznym realizowanym w latach 2015-2018 w grupie 850 pacjentów z niewydolnością serca.

  Projekt umożliwi powszechne zastosowanie strategii wczesnej, wtórnej prewencji w populacji chorych z niewydolnością serca. Zostanie to osiągnięte dzięki wykorzystaniu:
  - Nowej koncepcji „from hospital to home”
  - Nowej technologii – telemedycyna
  - Nowej metodyki realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

                                       

 • Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca RH ROT (badanie wieloośrodkowe).


  Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „STRATEGMED II”
  Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz

  Celem projektu jest wykreowanie postępu w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca w Polsce, co zostanie osiągnięte poprzez rozwój i wdrożenie do praktyki klinicznej: innowacyjnej technologii długoterminowego wspomagania serca za pomocą wszczepialnych pomp wirowych, oraz zaawansowanych metod medycznych poprawiających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania długoterminowego wspomagania serca.
  Projekt obejmuje: - Wprowadzenie do produkcji pilotażowej i praktyki klinicznej innowacyjnej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca - oryginalnego polskiego systemu ReligaHeart ROT (w tym: wytworzenie partii prototypowej systemu, badania przed-kliniczne i kliniczne systemu); - Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnokrajowego systemu zdalnego monitorowania pacjentów wspomaganych wszczepialnymi pompami wirowymi (typu LVAD) przebywających poza szpitalem (dla różnych aktualnie dostępnych urządzeń wspomagania serca); Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowego modelu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów wspomaganych wszczepialnymi pompami wirowymi (typu LVAD), uwzględniającej rehabilitację szpitalną oraz zdalnie monitorowaną rehabilitację w domu pacjenta (telerehabilitacja wraz ze zdalnym monitorowaniem urządzenia).

   


 • Determining the role of clinical and epi-genetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure – DETECTIN-HF.  Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „H2020 ERA-CVD”
  Prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska

  Kardiomiopatie rozstrzeniowe (KMR) stanowią  główną przyczynę niewydolności serca (NS) i transplantacji serca, zwłaszcza u młodych. Chociaż szacuje się, że 30-50% wszystkich przypadków KMR jest spowodowanych predyspozycja genetyczną, dokładne mechanizmy, które leżą u podłoża zmienności w podatności na zachorowanie i zmienności fenotypu - w tym ryzyko wystąpienia NS i wystąpienia nagłego zgonu sercowego (NZS)  - są praktycznie nieznane. Aby udoskonalić leczenie i rokowanie w KMR, głównej przyczynie NS istnieje pilna potrzeba poprawienia wczesnego wykrywania choroby, ustalenia wspólnych standardów fenotypowania i dokładnego przewidywania ryzyka u pacjentów I ich krewnych. Dotychczasowe wysiłki, jakkolwiek, koncentrowały się w większości na mniejszych badaniach, jednoośrodkowych lub krajowych w najlepszym razie.

  Konsorcjum DETECTIN-HF ma na celu poprawienie tej sytuacji poprzez zbadanie klinicznych i molekularnych markerów w kohorcie wieloośrodkowej i wielo-narodowej.
  Aby uzyskać zasadniczy postęp na tym polu, konsorcjum dąży do realizacji 3 głównych zadań:
  - harmonizacja istniejących rejestrów narodowych aby wesprzeć międzynarodowe badania nad  NS i KMR,
  - zbadanie wartości klinicznej wybranych, zabezpieczonych ochroną intelektualną biomarkerów-kandydatów w tej kohorcie o dużej skali,
  - opracowanie i zwalidowanie spersonalizowanego modelu ryzyka dla pacjentów z KMR.
  Poprzez utworzenie jednego portalu i harmonizację sposobu gromadzenia danych klinicznych, powstanie narzędzie o bezprecedensowej skali, bezcenne dla badań i poprawy praktyki klinicznej. W ten sposób powstałe zasoby będą także osiągalne dla innych konsorcjów badawczych w ramach współpracy  z ERA-CVD.


 • Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów In silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej.  Dr n.med. Cezary Kępka i dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK

  W ramach projektu realizowane będą badania nad transformacją informacji anatomicznych pochodzących z badań wielorzędowej tomografii komputerowej na czynnościową ocenę istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych, u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych. Obecnie pacjenci z tzw. "granicznymi" zwężeniami wymagają wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych mających na celu ocenę stopnia zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego. Wyniki projektu mogą mieć istotny wpływ na nowoczesną diagnostykę kardiologiczną, poprzez uniknięcie wykonywania dodatkowych badań obrazowych.

  Partnerami Instytutu są Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma BTM Mazovia. Jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę projektu była potencjalna możliwość komercjalizacji wyników.