Granty NCN

Granty NCN:

Numer wewnętrzny projektu: 1A.2/V/23
Nazwa projektu: „Leczenie przeciwkrzepliwe w monoterapii versus leczenie przeciwkrzepliwe w połączeniu z leczeniem przeciwpłytkowym u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego – analiza danych obserwacyjnych (real-world data).”
Nazwa programu /konkursu:  MINIATURA 6
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu:  lek. Agnieszka Segiet-Święcicka

Finansowanie: 49 940,00

Okres realizacji: 2022-2023
Cele projektu:

Porównanie efektywności i bezpieczeństwa różnych strategii leczenia przeciwzakrzepowego w grupie pacjentów po zabiegu CABG ze współistniejącymi wskazaniami do przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego, uzyskane w retrospektywnej analizie real-world database.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.8/IV/22
Nazwa projektu: „Ocena obecności blizny w lewym przedsionku u pacjentów poddanych leczeniu onkologicznemu – badanie pilotażowe (Pilot OncoLA Study).”
Nazwa programu /konkursu:  MINIATURA 6
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu:  dr hab. n. med. Michał Farkowski

Finansowanie: 49 302,00

Okres realizacji: 2022-2024
Cele projektu:

Ocena obecności blizny w lewym przedsionku przeprowadzona za pomocą cewnika do mapowania wysokiej rozdzielczości u pacjentów którzy ukończyli lub są na etapie przewlekłego leczenia onkologicznego obejmującego chemioterapię o potencjale kardiotoksycznym lub radioterapię narządów klatki piersiowej i którzy są zakwalifikowani do inwazyjnego leczenia arytmii wg standardowych wskazań klinicznych.

 

Numer wewnętrzny projektu:  1A.5/III/22
Nazwa projektu:  „Znaczenie choroby wieńcowej u pacjentów ze stenozą aortalną poddawanych przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.”

Nazwa programu /konkursu:  SONATA 17
Źródło finansowania:  Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu:  dr n. med. Rafał Wolny

Finansowanie: 836 192,00

Okres realizacji: 2022-2025
Cele projektu:

Ocena przydatności półautomatycznej kwantyfikacji składu blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej i współistniejącą chorobą wieńcową kwalifikowanych do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.6/V/22
Nazwa projektu: „Zastosowanie uczenia maszynowego (machine-learning) do danych klinicznych celem predykcji niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych leczonych przezcewnikową implantacją zastawki aortalnej”
Nazwa programu /konkursu:  OPUS 21
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Jacek Kwieciński

Finansowanie: 767 063,00

Okres realizacji: 2021-2025
Cele projektu:

Stworzenie praktycznego narzędzia umożliwiającego optymalny dobór pacjentów do TAVI, wspomagającego rozmowę o ryzyku leczenia z chorym, a także identyfikujące chorych wymagających intensywniejszej kontroli po zabiegu.  Uczenie maszynowe (machine-learning, ML) to technika wykorzystywana, aby nadać sztucznejinteligencji (artificial intelligence) umiejętność uczenia się. Techniki uczenia maszynowego zostały z sukcesem zaimplementowane do przewidywania oraz podejmowania inteligentnych decyzji z wielu dziedzinach ludzkiego życia.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.7/V/22
Nazwa projektu: „Identyfikacja blizny/żywotności miokardium przy pomocy dynamicznej perfuzji i późnego wzmocnienia kontrastowego ocenianego w tomografii komputerowej.”
Nazwa programu /konkursu:  OPUS 21
Źródło finansowania:  Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu:  dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Finansowanie: 1 658 000,00

Okres realizacji: 2022-2024
Cele projektu:

Zbadanie nowej metody oceny blizny/żywotności mięśnia sercowego u pacjentów po zawale
mięśnia sercowego w oparciu o kompleksowe techniki CT, w tym: dynamiczną perfuzję metodą
tomografii komputerowej (CTP, computed tomography perfusion) i dwuenergetyczną tomografię
komputerową (DECT, dual-­‐energy computed tomography) z późnym wzmocnieniem pokontrastowym (LIE, late iodine enhancement) w odniesieniu do CMR z z późnym wzmocnieniem pokontrastowym (LGE, late gadolinium enhancement). Obrazowanie blizny/żywotności mięśnia sercowego ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zastosowania inwazyjnych strategii leczenia i oceny rokowania pacjenta.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.4/VII/21
Nazwa projektu: „Analiza zmian proteomu osocza w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.”
Nazwa programu /konkursu:  MINIATURA 5
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Drohomirecka

Finansowanie: 49 979,00

Okres realizacji: 2021-2023

Cele projektu:

Wstępne wyselekcjonowanie zmian, jakie odbywają się w profilu białkowym osocza pod wpływem wysiłku u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Hipoteza projektu zakłada, że proteomiczny profil osocza osób chorych z przewlekłą niewydolnością serca po submaksymalnym wysiłku fizycznym przyczyni się do pozyskania nowych danych naukowych na temat zaburzonych szlaków metabolicznych. Zastosowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny nauk podstawowych - najnowocześniejsze narzędzia z zakresu spektrometrii mas, a co za tym idzie wykonanie zaawansowanych analiz bioinformatycznych daje możliwość analiz procesów biologicznych na poziomie do niedawna nieosiągalnym.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.2/V/21
Nazwa projektu: „Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholesterolemią rodzinną w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOF.”
Nazwa programu /konkursu:  MINIATURA 4
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Joanna Waś

Finansowanie: 49 720,00

Okres realizacji:  2020-2022
Cele projektu:

Przeprowadzenie innowacyjnych badań wstępnych, w celu lepszego zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw FH przez oznaczenie pełnego profilu szlaków metabolicznych lipidów przy zastosowaniu wysokorozdzielczego spektroskopu mas wyposażonego w analizator czasu przelotu Q -TOF.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.3/VII/21
Nazwa projektu:” Rola autoimmunologicznego procesu zapalnego w patogenezie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory.”
Nazwa programu /konkursu:  OPUS 20
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Biernacka

Finansowanie: 1 138 200,00

Okres realizacji: 2021-2024

Cele projektu:

Ocena roli zapalenia autoimmunologicznego w patogenezie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory oraz weryfikacja hipotezy, że proces zapalny prowadzi do postępującego włóknienia mięśnia sercowego, skutkującego progresją chorób.  Projekt jest realizowany przez Klinikę Wad Wrodzonych Serca i Poradnię Zaburzeń Rytmu o Podłożu genetycznym przy współpracy z zakładami i pracowniami Narodowego Instytutu Kardiologii (Pracownia Hemodynamiki, Zakład Biologii Medycznej) oraz podmiotami spoza Instytutu Kardiologii:

 • Zakład Medycyny Nuklearnej , Centralny Szpital Kliniczny MON;
 • Wojskowy Instytut Medyczny;
 • Zakład Patologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka;
 • The Hospital for Sick Kids & Research Institute, and the University of Toronto, Toronto, Kanada.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1A.1/V/20
Nazwa projektu: „Wpływ nadmiaru aldosteronu na zmiany strukturalne i czynnościowe serca oraz nerek- charakterystyka wyjściowa i ocena stopnia odwracalności zmian w wyniku normalizacji stężenia aldosteronu lub blokady receptora mineralokortykoidowego.”
Nazwa programu /konkursu:  OPUS 18
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak

Finansowanie:  2 070 720,00

Okres realizacji: 2020-2024
Cele projektu:  

Ocena wpływu nadmiaru aldosteronu na zmiany w budowie i funkcji serca oraz nerek
wraz z oceną jak leczenie (chirurgiczne lub farmakologiczne) wpływa na obecne przed leczeniem
nieprawidłowości. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging – MRI) daje unikalną możliwość oceny zmian w budowie serca, nerek i innych narządów w tym badania zmian o charakterze ogniskowego i rozsianego włóknienia oraz zmian zapalnych w mięśniu sercowym oraz nerkach. Zmiany te mogą zależeć od wielu czynników m.in. stężenia aldosteronu, przyczyny zwiększonego stężenia aldosteronu, mutacji genetycznych i wpływu wielu innych czynników i substancji na serce i nerki.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1.5/V/18
Nazwa projektu: :Ocena obecności oraz charakterystyki miażdżycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu.”
Nazwa programu /konkursu:  OPUS 14
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. inst.

Finansowanie: 1 116 766,00

Okres realizacji:  2018 - 2022

Cele projektu:

Zdobycie nowej wiedzy na temat możliwości oceny obecności i charakterystyki miażdżycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej serca wysokiej rozdzielczości bez kontrastu. Choroby sercowo naczyniowe przez długie lata rozwijają się w sposób niemy klinicznie, a pojawienie się pierwszych objawów świadczy najczęściej o zaawansowanej chorobie.  Znacząca część ryzyka chorób sercowo naczyniowych wynika z modyfikowalnych czynników ryzyka, a więc identyfikacja osób najbardziej zagrożonych chorobą sercowo naczyniową umożliwia podjęcie skutecznych działań prewencyjnych.

 • Ocena możliwości oceny perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu dwuenergetycznej, wielorzędowej tomografii komputerowej.

  Grant w programie NCN pn. „OPUS 10”
  Dr hab.n.med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK

  Cele projektu:

  Badanie ULYSSESS ma za zadanie ocenić możliwość identyfikacji zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy nowoczesnej dwuenergetycznej wielorzędowej tomografii komputerowej. Technika ta dzięki możliwości precyzyjnego różnicowania tkanek, pozwalać może na identyfikację obszarów z zaburzeniami perfuzji. Dodatkowo postęp technologiczny spowodował poprawę bezpieczeństwa metody poprzez redukcję dawki promieniowania i objętości środka kontrastowego w porównaniu do technik jednoenergetycznych.
  Zaplanowane badania pozwolą na analizę zjawiska zaburzeń ukrwienia ocenianego w tomografii komputerowej oraz pozwolą na ocenę trafności oceny stopnia zaburzeń perfuzji w porównaniu do metod uznawanych za referencyjne. Dodatkowo analizy będą korelowane z wynikami inwazyjnych pomiarów czynnościowych.
  W przypadku realizacji założeń badawczych, wyniki analiz mogą w przyszłości być podstawą do zaplanowania kolejnych badań aplikacyjnych, mających na celu określenie miejsca tej metody w rzeczywistej praktyce klinicznej.

   

 • Ocena związku między anizocytozą a charakterystyką ilościową i jakościową miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Dr Anna Oleksiak

  Cele projektu:

  Celem badania jest wyjaśnienie czy istnieje związek między anizocytozą erytrocytów (wyrażaną jako RDW, Red Cell Distribution Width) a ilościowymi (ilość miażdżycy, plaque burden) i jakościowymi (m.in. ilość składnika lipidowego, przebudowa naczyniowa) parametrami blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.
  RDW jest wskaźnikiem rozpiętości zmierzonej objętości poszczególnych krwinek czerwonych wokół wartości średniej. W niedawno opublikowanym badaniu oryginalnym wykazaliśmy, iż RDW jest niezależnym silnym predyktorem zgonu i zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową. Pomimo wzrastającej liczby danych potwierdzających wartość prognostyczną anizocytozy u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych (m.in. ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, z ostrym zespołem wieńcowym, z niewydolnością serca o podłożu niedokrwiennym), podłoże patofizjologiczne tej zależności pozostaje nieznane. Niektórzy autorzy sugerują, że obecność anizocytozy może odzwierciedlać przewlekły subkliniczny stan zapalny, stres oksydacyjny i zaburzenia erytropoezy. Ostatnie doniesienia w literaturze nie potwierdzają jednak tych przypuszczeń. Wysunęliśmy hipotezę, że potencjalnym patomechanizmem łączącym anizocytozę z występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych mogą być: związek RDW z większą ilością miażdżycy lub z obecnością blaszek miażdżycowych wysokiego ryzyka w tętnicach wieńcowych. Hipoteza ta nie została dotychczas zbadana. Projekt umożliwi zbadanie potencjalnych patofizjologicznych mechanizmów związku anizocytozy z gorszym rokowaniem pacjentów z chorobą wieńcową, także z uwzględnieniem potencjalnych czynników zakłócających takich jak: aktywny stan zapalny, niedokrwistość mikrocytarna/megaloblastyczna. Wyjaśnienie wymienionych zagadnień patofizjologicznych może stanowić punkt wyjścia dla prospektywnych badań klinicznych mających na celu opracowanie skuteczniejszych niż dotychczasowe algorytmów diagnostycznych u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową. Może mieć to ogromne znaczenie dla stratyfikacji ryzyka w tej grupie pacjentów, pozwalającej na indywidualizację postępowania terapeutycznego.

   

 • Mutacje de novo w poszukiwaniu nowych loci powiązanych z chorobami kardiologicznymi.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Dr n. med. Maria Franaszczyk

  Cele projektu:
  - ocena związku pomiędzy podwyższonym stężeniem amin katecholowych w osoczu a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnością fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z guzem chromochłonnym,
  - prześledzenie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe guza chromochłonnego, prowadzące do normalizacji stężenia katecholamin w osoczu – poprawia parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny,
  - prześledzenie związku pomiędzy podwyższonym stężeniem aldosteronu w surowicy a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnością fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem,
  - zbadanie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe pierwotnego hiperaldosteronizmu - prowadzące do normalizacji stężenia aldosteronu w surowicy (leczenie chirurgiczne gruczolaka) lub wynikające z blokady receptora aldosteronowego (leczenie farmakologiczne obustronnego przerostu) poprawia parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny,
  - porównanie parametrów struktury sieci fibrynowej u chorych z guzem chromochłonnym i pierwotnym hiperaldosteronizmem z chorymi na nadciśnienie tętnicze pierwotne.

   

 • Ocena związku pomiędzy strukturą i przepływem w obrębie mikrokrążenia a podłożem patogenetycznym nadciśnienia tętniczego.

  Grant w programie NCN pn. „OPUS”
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

  Cele projektu:
  - zbadanie struktury małych tętnic siatkówki oraz perfuzji w kapilarach siatkówki w różnych postaciach wtórnego nadciśnienia tętniczego (guz chromochłonny, pierwotny hiperaldosteronizm, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe) w odniesieniu do nadciśnienia tętniczego pierwotnego,
  - ocena związku pomiędzy strukturą małych tętnic siatkówki i perfuzją w jej kapilarach a nadmierną ilością katecholamin i wybranymi parametrami aktywności współczulnej przed i po leczeniu przyczynowym u chorych z guzem chromochłonnym,
  - ocena związku pomiędzy strukturą małych tętnic siatkówki i perfuzją w jej kapilarach a aktywnością układu RAA przed i po leczeniu przyczynowym u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem i nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym,
  - prześledzenie w jakim stopniu leczenie przyczynowe różnych form nadciśnienia wtórnego wpływa/modyfikuje przebudowę małych tętnic w relacji do innych subklinicznie powikłań narządowych.

   

 • Czy nowe metody diagnostyczne mogą być przydatne w optymalizacji wyboru metody leczenia bezobjawowych chorych z istotnym zwężeniem zastawki aortalnej

  Grant w programie NCN pn. „OPUS”
  Dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska, prof. nadzw. IK

  Cele projektu:
  ocena możliwości wykorzystania nieocenianych dotychczas nieinwazyjnych metod diagnostycznych:
  - biochemicznych markerów włóknienia i uszkodzenia serca w surowicy krwi,
  - rezonansu magnetycznego serca,
  - oceny hemodynamiki serca w spoczynku i podczas wysiłku przy zastosowaniu urządzenia PhysioFlow w ustaleniu wskazań do leczenia operacyjnego, monitorowaniu progresji oraz zagrożenia niekorzystnym przebiegiem klinicznym u bezobjawowych chorych z istotnym zwężeniem zastawki

   

 • Ocena wpływu nadmiaru aldosteronu i amin katecholowych na strukturę sieci fibrynowej, generację trombiny, fibrynolizę i stan zapalny w przebiegu nadciśnienia tętniczego.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Lek. med. Ewa Warchoł-Celińska

  Cele projektu:
  - ocena związku pomiędzy podwyższonym stężeniem amin katecholowych oraz aldosteronu w osoczu a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnościa fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z guzem chromochłonnym oraz pierwotnym hiperaldosteronizmem,
  - prześledzenie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe guza chromochłonnego oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu , prowadzące do normalizacji stężenia katecholamin oraz aldosteronu w osoczu lub wynikające z blokady receptora aldosteronowego wpływa na  parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny
  - porównanie parametrów struktury sieci fibrynowej i jej determinant u chorych z guzem chromochłonnym i pierwotnym hiperaldosteronizmem z chorymi na nadciśnienie tętnicze pierwotne