Granty NCN

 • Ocena możliwości oceny perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu dwuenergetycznej, wielorzędowej tomografii komputerowej.

  Grant w programie NCN pn. „OPUS 10”
  Dr hab.n.med. Cezary Kępka, prof. nadzw. IK

  Cele projektu:

  Badanie ULYSSESS ma za zadanie ocenić możliwość identyfikacji zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy nowoczesnej dwuenergetycznej wielorzędowej tomografii komputerowej. Technika ta dzięki możliwości precyzyjnego różnicowania tkanek, pozwalać może na identyfikację obszarów z zaburzeniami perfuzji. Dodatkowo postęp technologiczny spowodował poprawę bezpieczeństwa metody poprzez redukcję dawki promieniowania i objętości środka kontrastowego w porównaniu do technik jednoenergetycznych.
  Zaplanowane badania pozwolą na analizę zjawiska zaburzeń ukrwienia ocenianego w tomografii komputerowej oraz pozwolą na ocenę trafności oceny stopnia zaburzeń perfuzji w porównaniu do metod uznawanych za referencyjne. Dodatkowo analizy będą korelowane z wynikami inwazyjnych pomiarów czynnościowych.
  W przypadku realizacji założeń badawczych, wyniki analiz mogą w przyszłości być podstawą do zaplanowania kolejnych badań aplikacyjnych, mających na celu określenie miejsca tej metody w rzeczywistej praktyce klinicznej.

   

 • Ocena związku między anizocytozą a charakterystyką ilościową i jakościową miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Dr Anna Oleksiak

  Cele projektu:

  Celem badania jest wyjaśnienie czy istnieje związek między anizocytozą erytrocytów (wyrażaną jako RDW, Red Cell Distribution Width) a ilościowymi (ilość miażdżycy, plaque burden) i jakościowymi (m.in. ilość składnika lipidowego, przebudowa naczyniowa) parametrami blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.
  RDW jest wskaźnikiem rozpiętości zmierzonej objętości poszczególnych krwinek czerwonych wokół wartości średniej. W niedawno opublikowanym badaniu oryginalnym wykazaliśmy, iż RDW jest niezależnym silnym predyktorem zgonu i zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową. Pomimo wzrastającej liczby danych potwierdzających wartość prognostyczną anizocytozy u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych (m.in. ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, z ostrym zespołem wieńcowym, z niewydolnością serca o podłożu niedokrwiennym), podłoże patofizjologiczne tej zależności pozostaje nieznane. Niektórzy autorzy sugerują, że obecność anizocytozy może odzwierciedlać przewlekły subkliniczny stan zapalny, stres oksydacyjny i zaburzenia erytropoezy. Ostatnie doniesienia w literaturze nie potwierdzają jednak tych przypuszczeń. Wysunęliśmy hipotezę, że potencjalnym patomechanizmem łączącym anizocytozę z występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych mogą być: związek RDW z większą ilością miażdżycy lub z obecnością blaszek miażdżycowych wysokiego ryzyka w tętnicach wieńcowych. Hipoteza ta nie została dotychczas zbadana. Projekt umożliwi zbadanie potencjalnych patofizjologicznych mechanizmów związku anizocytozy z gorszym rokowaniem pacjentów z chorobą wieńcową, także z uwzględnieniem potencjalnych czynników zakłócających takich jak: aktywny stan zapalny, niedokrwistość mikrocytarna/megaloblastyczna. Wyjaśnienie wymienionych zagadnień patofizjologicznych może stanowić punkt wyjścia dla prospektywnych badań klinicznych mających na celu opracowanie skuteczniejszych niż dotychczasowe algorytmów diagnostycznych u pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową. Może mieć to ogromne znaczenie dla stratyfikacji ryzyka w tej grupie pacjentów, pozwalającej na indywidualizację postępowania terapeutycznego.

   

 • Mutacje de novo w poszukiwaniu nowych loci powiązanych z chorobami kardiologicznymi.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Dr n. med. Maria Franaszczyk

  Cele projektu:
  - ocena związku pomiędzy podwyższonym stężeniem amin katecholowych w osoczu a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnością fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z guzem chromochłonnym,
  - prześledzenie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe guza chromochłonnego, prowadzące do normalizacji stężenia katecholamin w osoczu – poprawia parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny,
  - prześledzenie związku pomiędzy podwyższonym stężeniem aldosteronu w surowicy a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnością fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem,
  - zbadanie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe pierwotnego hiperaldosteronizmu - prowadzące do normalizacji stężenia aldosteronu w surowicy (leczenie chirurgiczne gruczolaka) lub wynikające z blokady receptora aldosteronowego (leczenie farmakologiczne obustronnego przerostu) poprawia parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny,
  - porównanie parametrów struktury sieci fibrynowej u chorych z guzem chromochłonnym i pierwotnym hiperaldosteronizmem z chorymi na nadciśnienie tętnicze pierwotne.

   

 • Ocena związku pomiędzy strukturą i przepływem w obrębie mikrokrążenia a podłożem patogenetycznym nadciśnienia tętniczego.

  Grant w programie NCN pn. „OPUS”
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

  Cele projektu:
  - zbadanie struktury małych tętnic siatkówki oraz perfuzji w kapilarach siatkówki w różnych postaciach wtórnego nadciśnienia tętniczego (guz chromochłonny, pierwotny hiperaldosteronizm, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe) w odniesieniu do nadciśnienia tętniczego pierwotnego,
  - ocena związku pomiędzy strukturą małych tętnic siatkówki i perfuzją w jej kapilarach a nadmierną ilością katecholamin i wybranymi parametrami aktywności współczulnej przed i po leczeniu przyczynowym u chorych z guzem chromochłonnym,
  - ocena związku pomiędzy strukturą małych tętnic siatkówki i perfuzją w jej kapilarach a aktywnością układu RAA przed i po leczeniu przyczynowym u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem i nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym,
  - prześledzenie w jakim stopniu leczenie przyczynowe różnych form nadciśnienia wtórnego wpływa/modyfikuje przebudowę małych tętnic w relacji do innych subklinicznie powikłań narządowych.

   

 • Czy nowe metody diagnostyczne mogą być przydatne w optymalizacji wyboru metody leczenia bezobjawowych chorych z istotnym zwężeniem zastawki aortalnej

  Grant w programie NCN pn. „OPUS”
  Dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska, prof. nadzw. IK

  Cele projektu:
  ocena możliwości wykorzystania nieocenianych dotychczas nieinwazyjnych metod diagnostycznych:
  - biochemicznych markerów włóknienia i uszkodzenia serca w surowicy krwi,
  - rezonansu magnetycznego serca,
  - oceny hemodynamiki serca w spoczynku i podczas wysiłku przy zastosowaniu urządzenia PhysioFlow w ustaleniu wskazań do leczenia operacyjnego, monitorowaniu progresji oraz zagrożenia niekorzystnym przebiegiem klinicznym u bezobjawowych chorych z istotnym zwężeniem zastawki

   

 • Ocena wpływu nadmiaru aldosteronu i amin katecholowych na strukturę sieci fibrynowej, generację trombiny, fibrynolizę i stan zapalny w przebiegu nadciśnienia tętniczego.

  Grant w programie NCN pn. „PRELUDIUM”
  Lek. med. Ewa Warchoł-Celińska

  Cele projektu:
  - ocena związku pomiędzy podwyższonym stężeniem amin katecholowych oraz aldosteronu w osoczu a strukturą sieci fibrynowej, generacją trombiny, aktywnościa fibrynolizy i stanem zapalnym u chorych z guzem chromochłonnym oraz pierwotnym hiperaldosteronizmem,
  - prześledzenie, czy i w jakim stopniu leczenie przyczynowe guza chromochłonnego oraz pierwotnego hiperaldosteronizmu , prowadzące do normalizacji stężenia katecholamin oraz aldosteronu w osoczu lub wynikające z blokady receptora aldosteronowego wpływa na  parametry sieci fibrynowej, aktywacje krzepnięcia i fibrynolizy oraz ogranicza stan zapalny
  - porównanie parametrów struktury sieci fibrynowej i jej determinant u chorych z guzem chromochłonnym i pierwotnym hiperaldosteronizmem z chorymi na nadciśnienie tętnicze pierwotne