Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej

p. o. Kierownika Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

p. o. Zastępcy Kierownika Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

Kontakt:
 • ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa
 • Sekretariat +48 22 343 40 50
 • +48 22 343 45 54
 • s_kchw@ikard.pl

Struktura organizacyjna kliniki:

 • Oddział kliniczny (ul. Alpejska 42)
 • Poradnia Przykliniczna (ul. Alpejska 42)
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (ul. Alpejska 42)
 • Pracownia Echokardiografii (ul. Alpejska 42)
 • Pracownia Psychologii Klinicznej (ul. Alpejska 42)
 • Poradnia Przykliniczna (ul. Spartańska 1)
 • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej (ul. Spartańska 1)

Działalność kliniczna:

 • diagnostyka stabilnej choroby wieńcowej,
 • terapia różnych form choroby wieńcowej: stabilnej, niestabilnej, zawału serca,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca,
 • wszczepianie stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących w niewydolności serca (CRT),
 • wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • wykonywanie ablacji (RFA) w nadkomorowych i komorowych zaburzeniach rytmu,
 • diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca.

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne:

 • Leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca metodą wszczepiana stymulatorów resynchronizujących i ICD trójjamowych.
 • Zastosowanie stałej stymulacji serca w leczeniu napadowego migotania przedsionków.
 • Badanie wydolności układu krążenia metodą ergospirometrii i badanie echokardiograficzne z zastosowaniem dopplera tkankowego celem kwalifikacji do stymulacji resynchronizacyjnej.
 • Ablacje migotania przedsionków.

Rodzaje wykonywanych procedur wysokospecjalistycznych:

 • badania elektrofizjologiczne,
 • ablacje,
 • wszczepienie i wymiany kardiowerterów/defibrylatorów,
 • wszczepienie i wymiany stymulatorów,
 • wszczepienie i wymiany stymulatorów resynchronizujących.
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu krążenia

Informacje dla pacjentów na temat chorób leczonych w Klinice:

 • zaburzenia rytmu nadkomorowe, komorowe,
 • zaburzenia przewodzenia,
 • niewydolność serca,
 • kwalifikacja do leczenia zabiegowego - operacyjne - wszczepienie stymulatora, stymulatora resynchronizującego, kardiowertera-defibrylatora,
 • diagnostyka wad serca,
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,


Informacje dla pacjentów na temat metod diagnostycznych stosowanych w Klinice:

 • EKG,
 • badanie echokardiograficzne,
 • próba wysiłkowa, badanie ergospirometryczne,
 • badania Hoterowskie:24 godz. rejestracja zaburzeń rytmu serca, 24 godz. rejestracja 12 odprowadzeniowego EKG z oceną ST metodą Holtera,
 • 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego,

Działalność naukowa:

Działalność naukowa dotyczy głównie diagnostyki i terapii stabilnej choroby wieńcowej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz elektrokardioterapii zaburzeń rytmu serca. Realizowana jest w ramach grantów KBN, prac statutowych oraz udziału w programach badań lekowych.

Klinika prowadzi badania w zakresie:

 • doskonalenia metod diagnostyki i elektrokardioterapii nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca;
 • opracowania optymalnych metod kwalifikacji i oceny skuteczności terapii stymulacji resynchronizującej;
 • doskonalenia technik zabiegowych dotyczących leczenia skrajnej niewydolności serca metodą dwukomorowej stymulacji resynchronizującej;
 • wpływu stymulacji komorowej na tolerancję wysiłku u pacjentów leczonych stałą stymulacją serca z powodu choroby węzła zatokowego;
 • retrospektywnej analizy czynników ryzyka u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz ich wpływ na rokowanie;
 • poszukiwań nowych wskaźników zagrożenia miażdżycą;
 • neurohormonalnych podstaw migotania przedsionków i poszukiwanie optymalnych metod farmakoterapii;
 • działań pleiotropowych leków z grupy inhibitorów konwertazy;
 • oceny niedokrwienia u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonym angioplastyką wieńcową;
 • tolerancji krzyżowej azotanów;
 • poszukiwania nowych wskaźników zagrożenia miażdżycą.

Szkolenia:

Klinika prowadzi szeroką działalność dydaktyczną w zakresie szkoleń przed i podyplomowych indywidualnych i grupowych. Posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, oraz staży z kardiologii w ramach odbywania specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

W Klinice prowadzone są szkolenia dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z kardiologii oraz szkolenia indywidualne lekarzy z oddziałów internistycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Zgodnie z programem specjalizacji z kardiologii prowadzone egzaminy ustne i praktyczne. W porozumieniu z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym prowadzone są szkolenia indywidualne i grupowe ze szczególnym uwzględnieniem elektroterapii oraz stymulacji resynchronizującej, w jednym z najlepiej działających tego typu ośrodków w Polsce.

Kursy:

W Klinice prowadzone są kursy doskonalące dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z zakresu:

 • diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej
 • diagnostyki i leczenia niewydolności serca.