Inne

Numer wewnętrzny projektu: IC.9/I/22
Nazwa projektu: ”Przydatność mobilnej aplikacji Dla serca w kontroli czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.”
Nazwa programu /konkursu:  Grant ADAMED
Źródło finansowania: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Kierownik projektu:  dr n. med. Piotr Duchnowski

Finansowanie: 75 000,00

Okres realizacji: 2022-2024

Cele projektu:

Opracowanie pionierskiej aplikacji Dla serca umożliwiającej codzienny zdalny kontakt pacjenta z prowadzącym lekarzem kardiologiem oraz monitorowanie czynników ryzyka a także stosowanie się do zaleceń lekarskich przez pacjenta.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1C.7/V/21
Nazwa projektu: „Ocena wybranych parametrów monitorowania holterowskiego – średni dobowy odstęp QTc, ładunek wydłużonego QTc – w diagnostyce oraz rokowaniu wrodzonego zespołu wydłużonego odstępu QTc”.
Nazwa programu /konkursu:  Grant SENiT PTK
Źródło finansowania: Gran naukowy SENiT PTK
Kierownik projektu: lek. Urszula Skrzypczyńska-Banasik

Finansowanie:  60 000,00

Okres realizacji: 2021-2024
Cele projektu:

Sprawdzenie hipotezy, czy parametry uzyskane z 24-godzinnej rejestracji ekg metodą Holtera mogą ułatwić diagnozę LQTS, przewidzieć nosicielstwo patogennej mutacji, wykryć poszczególne podtypy zespołu, a także przewidzieć niekorzystny przebieg kliniczny.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1C.6/V/20
Nazwa projektu:” Badanie obserwacyjne – Amyloidoza ATTR.”
Nazwa programu /konkursu:  Grant 2018 ASPIRE ATTR for Junior Investigators
Źródło finansowania: PFIZER
Kierownik projektu: dr n. med.  Monika Gawor

Finansowanie: 180 000,00

Okres realizacji: 2020-2024
Cele projektu:

Zaproponowano prospektywne, nieinterwencyjne wieloośrodkowe badanie obserwacyjne zaprojektowane w celu poznania epidemiologii ATTR, określenia częstości występowania ATTR oraz poznania klinicznego profilu ATTR w ośrodkach. Do badania planowano włączenie kolejnych pacjentów z rozpoznaną ATTR zarówno uwarunkowaną genetycznie jak i typu „dzikiego”, niezależnie od fenotypu. Założono, że zebrane dane dostarczą wiedzy na temat częstości występowania amyloidozy transtyretynowej w naszym regionie, obrazu klinicznego oraz rodzaju mutacji genetycznych w badanej populacji.

 • Ogólnopolski Rejestr Burz Elektrycznych i Nawracających Arytmii Komorowych – BURZA

  Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

  Celem rejestru jest analiza parametrów klinicznych, elektrofizjologicznych, przebiegu burzy elektrycznej oraz procesu terapii w tym zabiegu ablacji, oraz skuteczności odległej terapii u chorych z ES w populacji bez i z organiczną chorobą serca.
  Grupa włączona do rejestru:
  Do rejestru wpisano dotychczas 227 pacjentów hospitalizowanych w powodu burzy elektrycznej w oddziałach OIOM/OITK lub poddawanych zabiegom ablacji i/lub wszczepienia kardiowertera defibrylatora u których wystąpiły;
  - Trzy lub więcej epizodów VT lub VF w ciągu 24 godzin.
  - Permanentny częstoskurcz komorowy nawracający po przerwaniu.

   

 • Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo

  Projekt finansowany przez Światową Federacją Serca (WHF)
  Dr n. hum. Zofia Słońska

  Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w ramach współpracy ze Światową Federacją Serca (WHF) koordynował program edukacyjny "Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo", skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
  Program miał na celu promowanie zdrowego sposobu uczenia się, odżywiania, aktywności fizycznej i co najważniejsze - właściwego, z punktu widzenia zdrowia, zarządzania własnym czasem przez uczniów.

   

 • Warszawskie badanie stanu zdrowia ludności (WAW-KARD)

  Grant finansowany z budżetu NIK, współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Dr hab. n. med. Grażyna Broda, prof. nadzw. IK

  Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badanie stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Warszawy pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia.
  Badanie przeprowadził zespół naukowo-badawczy Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Stolicy.