Certyfikat Szpitala Promującego Zdrowie HPH

Narodowy Instytut Kardiologii otrzymał od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) certyfikat Szpitala Promującego Zdrowie HPH (Health Promoting Hospitals & Heath Services). HPH to Międzynarodowa Sieć Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie działających pod auspicjami WHO. Międzynarodowa Sieć HPH składa się z ponad 700 szpitali i placówek medycznych w ponad 40 krajach świata.

W Polsce do elitarnej sieci Szpitali Promujących Zdrowie należy jedynie 20 placówek medycznych.
Zadaniem szpitali członkowskich jest propagowanie i realizowanie idei promocji zdrowia wśród pacjentów i ich rodzin, wśród personelu szpitala oraz w środowisku lokalnym.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przystępując do działającej pod patronatem WHO sieci deklaruje aktywne wprowadzanie zasad, standardów i strategii działania. Nadrzędnym celem podjętych działań jest podniesienie poziomu leczenia, opieki zdrowotnej i świadczonych przez Instytut Kardiologii usług medycznych, promocję zachowań prozdrowotnych w zakresie stylu życia, a także tworzenie wizerunku Instytutu jako jednostki przyjaznej dla pacjenta, pracowników i społeczeństwa.

Działania Promujące Zdrowie

  • Poprawę zdrowia i samopoczucia pacjentów
  • Poprawę zdrowia i warunków pracy personelu
  • Poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej

W Narodowy Instytucie Kardiologii opracowywane i wdrażane są programy zapobiegania chorobom układu krążenia na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Realizowane są także badania związane z monitorowaniem stanu zdrowia oraz oceną sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego.