Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 w Warszawie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.(Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ikard.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024
Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych żródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • modyfikacja rozmiaru tekstu,
 • modyfikacja odstępu w tekście,
 • podkreślenia łączy,
 • możliwość dużego kursora,
 • użycia przewodnika czytania,
 • narzędzie syntezy mowy tekstowej (tekst automatycznie odczytywany przez specjalne oprogramowanie),
 • większość witryny jest w pełni dostępna, w tym dla czytników ekranu i osób korzystających z technologii wspomagających. Obejmuje to stosowanie alternatywnych tekstów dla linków, obrazów i przycisków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy ul Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy znajduje się w dwóch lokalizacjach:

 • Jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami) przy ul Alpejskiej 42.
 • Zespół Poradni Specjalistycznych zlokalizowany przy ul Niemodlińskiej 33.
 • Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dostęp z zewnątrz do budynków jest zapewniony poprzez podjazdy dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wewnątrz budynków dostępne są windy osobowe na każdej kondygnacji.
 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków.
 • Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie za pomocą czujnika ruchu.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są się na każdym piętrze budynku.
 • Przed budynkiem głównym przy ul. Alpejskiej 42 znajduje się płatny parking – pierwsze 30 min bezpłatne.
 • Na parkingu przed wejściem głównym znajdują się z wydzielone miejsca do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na każdej kondygnacji zlokalizowane są toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Budynki są wyposażone w informację wizualną przedstawiającą rozmieszenie poszczególnych pomieszczeń, umieszczoną na ścianach i sufitach budynku. Informację są również udzielane całodobowo przez pracowników portierni przed wejściem głównym do szpitala przy ul Alpejskiej 42.
 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub osobą asystującą.
 • W budynkach Instytutu nie ma informacji głosowej ani pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku konieczności kontaktu w tej sprawie pacjent powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną w Dziale Jakości i Nadzoru (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 34 34 777)