Najważniejsze osiągnięcia

Realizacja projektu pt. European Health Literacy Survey (HLS-EU)

Instytut Kardiologii w ramach programu Komisji Europejskiej Public Health brał udział w realizacji projektu pt. European Health Literacy Survey (HLS-EU) pełniąc funkcję partnera stowarzyszonego (associated partner). Program był finansowany z dotacji Komisji Europejskiej.

Celem projektu było ugruntowanie pozycji kompetencji zdrowotnych (health literacy) w Europie, poprzez przyczynienie się do dalszego rozwoju „pojęcia kompetencje zdrowotne”, ukazanie jego przejawów w różnych regionach i kulturach Europejskich oraz omówienie jego wpływu w wymiarze społecznym i politycznym, a także udokumentowanie jak pojęcie „kompetencje zdrowotne” jest wdrażane w różnych krajowych kontekstach.

W projekcie uczestniczyło osiem państw europejskich tj. Holandia, Austria, Bułgaria, Irlandia, Hiszpania, Niemcy, Grecja i Polska. Instytut Kardiologii, jako główny polski partner, uczestniczył we wszystkich pracach podejmowanych w projekcie, w tym pełnił rolę lidera w części metodologicznej poświęconej organizacji oraz opracowaniu procedury zbierania danych. Przedstawiciel Instytutu był członkiem komitetu sterującego całego projektu oraz koordynował jego polską część.

Do osiągnięć międzynarodowych projektu, do których znacząco przyczynił się Instytut Kardiologii, zaliczyć należy przeprowadzenie pierwszego w historii międzynarodowego badania kompetencji zdrowotnych w Europie i stworzenie nowego modelu i definicji kompetencji zdrowotnych, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem na świecie. Współpraca zaowocowała opracowaniem nowego narzędzia do pomiaru kompetencji zdrowotnych HLS-EU-Q (National Library of Machine).
Po raz pierwszy w historii zebrano i przeanalizowano dane na temat kompetencji zdrowotnych, ich uwarunkowań oraz następstw na 8 000 próbie obywateli krajów europejskich (National Library of Machine).

Wyniki badania HLS-EU stały się podstawą i bodźcem do powstania międzynarodowych dokumentów stworzonych przez znaczące organizacje i instytucje międzynarodowe np. Consensus paper Making health literacy a priority in EU Policy stworzony w 2016 roku przez Eurpean Patients Forum, Health Literacy Europe – a Network for Advancing European Health Literacy (sieć powstała w wyniku projektu HLS-EU), Standing Committe for European Doctors, Maastricht University. MSD, The European Public Health Alliance (EPHA) and Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) http://www.eu-patient.eu, którego celem było wsparcie rozumienia czym są kompetencje zdrowotne wśród polityków i kluczowych interesantów oraz podkreślenie ich wartości dla jednostek, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw.

W wyniku projektu powstało szereg zapisów strategicznych dokumentach m.in. Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Projekt i jego wykonawcy zostali nagrodzeni Europejską Nagrodą Zdrowia. W Polsce w związku z projektem stworzono 28 osobowy Zespół ds. Rozwoju Kompetencji Zdrowotnych, składający się z przedstawicieli kluczowych dla promocji zdrowia i profilaktyki m.in. instytutów naukowych, uczelni, urzędów państwowych, Sejmu, stowarzyszeń, Okręgowej Izby Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie kompetencji zdrowotnych.

Idea i wyniki badania HLS-EU dotyczące Polski były prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych a także w formie artykułów, w tym anglojęzycznych np. Health literacy and health among the elderly: status and challenges in the context of the Polish population aging.2015. Słońska Z.A.; Borowiec A.A.; Aranowska A.A, Antropological Review, 78(3): 297-307.

297-307.