Projekty Unijne

Kliknij aby przejść do E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej

E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej z Ministrem Zdrowia.
5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Kliknij aby przejść do: Poprawa efektywności energetycznej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Poprawa efektywności energetycznej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Kliknij aby przejść doPodniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2021 – 2023.
Numer projektu: POWR.05.04.00-00-00162/18.

Kliknij aby przejść do: Sercu na ratunek - program Kordian 2020. Program Profilatyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej

Sercu na ratunek - program Kordian 2020. Program Profilatyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.1 Programy profilaktyczne.
Numer projektu: POWR.05.01.00-00-0024/18.

Kliknij aby przejść do: Projekt GOVeIN

Projekt GOVeIN

Projekt współfinansowanego ze środków UE - „GOVeIN”.
Numer umowy: INEA/CEF/ICT/A2015/1129678.

Kliknij aby przejść do: Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie

Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie

Projekt realizowany w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Działanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Kliknij aby przejść do: Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia

Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Kliknij aby przejść do Projekt "Teleintermed"

Projekt "Teleintermed"

Projekt zakładał utworzenie przy Instytucie Kardiologii Centrum Telemedycznego, wyposażonego w telemedyczne stacje odbiorcze i zatrudniające specjalistów udzielających zdalnych konsultacji w zakresie chorób układu krążenia. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.