Inwestycje finansowane z budżetu państwa

 ♡ Realizacja zakupu inwestycyjnego wyrobów medycznych

W dniu 24.03.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/INST/85112/6230/101/49 na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacji zadania inwestycyjnego zakupu wyrobów medycznych. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 7.710.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 6.931.290,00

Realizacja zakupu inwestycyjnego wyrobów medycznych przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości i efektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych i kardiochirurgicznych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym, dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt diagnostyczno -terapeutyczny.
Efektem inwestycji będzie poprawa usług medycznych w zakresie leczenia zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej. Wnioskowany zakup jest odpowiedzią na przewidywaną rosnącą zapadalność na choroby układu krążenia, duże zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną, długą listę oczekujących na przyjęcie do Narodowego Instytutu Kardiologii i długi okres oczekiwania na hospitalizację.

Doposażenie w wysokospecjalistyczne wyroby medyczne ma w szczególności na celu: podniesienie poziomu życia mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski oraz innych regionów kraju, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym, zwiększenie dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu leczenia zaburzeń rytmu i niewydolności serca wykonywanych w Narodowym Instytucie Kardiologii, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących na zabiegi, skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego, stworzenie możliwości dla realizacji całego zakresu świadczeń medycznych w obszarze kardiologii, zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań, zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Narodowego Instytutu Kardiologii, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego, dostosowanie sprzętu Narodowego Instytutu Kardiologii do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa, zmniejszenie energochłonności aparatury medycznej, poprzez jej wymianę na energooszczędne, innowacyjne i wysokospecjalistyczne urządzenie medyczne.


♡ Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie

W dniu 21.04.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/INST/85112/6230/101/90 na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 32.000.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 32.000.000,00

Realizacja projektu jest uzasadniona w związku z aktualnymi trendami epidemiologicznymi oraz demograficznymi. Narodowy Instytut Kardiologii jest największym w Polsce klinicznym i naukowym ośrodkiem kardiologiczno- kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności. Działalność kliniczna Instytutu ma zasięg krajowy, a w szczególności służy ponad 5 milionom mieszkańców województwa mazowieckiego. Wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami układu krążenia w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Projekt dotyczy odtworzenia ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.
W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w Narodowym Instytucie Kardiologii, kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, oraz mieszkańców całego kraju, którzy stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu. Dzięki środkom inwestycyjnym zmodernizowana zostanie baza materialna i medyczna Instytutu, zwiększy się dostępność i jakość wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych i skróci czas oczekiwania na badania i zabiegi medyczne. Dodatkowo, pozyskane dofinansowanie, pozwoli ograniczyć poziom przyszłego zadłużenia na cele inwestycyjne, co jednocześnie zmniejszy zagrożenie dla ciągłości świadczeń. Wdrożenie inwestycji pozwoli również na lepsze dostosowanie sposobu funkcjonowania oraz struktury materialnej Instytutu do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów UE w zakresie ochrony zdrowia.


Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

W dniu 10.06.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/PW/IKARD/85112/6230/101/86 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 298.500.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 289.500.000,00

Program ma na celu rozwój i doskonalenie systemu opieki zdrowotnej przez:
1) zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów kardiologicznych, pochodzących nie tylko z województwa mazowieckiego, ale i z całego kraju;
2) wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń kardiologicznych w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej;
3) poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów i ich rodzin;
4) poprawę bezpieczeństwa, komfortu i warunków pracy pracowników Instytutu;
5) poprawę efektywności operacyjnej i zoptymalizowanie układu funkcjonalno-przestrzennego w nowej infrastrukturze, usprawnienie diagnostyki i terapii;
6) spełnienie wymogów sanitarnych i technicznych oraz standardów współczesnej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej;
7) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych infrastruktury oraz kosztów związanych z licznymi naprawami i remontami zużytej infrastruktury;
8) realizację planów w zakresie rozwoju działalności Instytutu oraz możliwość pełnego wykorzystania potencjału wdrożeniowego dla nowych technologii medycznych, modeli opieki i innowacyjnych terapii.


♡ Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Zdrowia w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego

♡ Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Zdrowia w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej: GeneExpert System, zamrażarki niskotemperaturowej, automatycznego aparatu do izolacji kwasów nukleinowych Mag Core Plus II oraz komory laminarnej” zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Umowa numer DOI/FPC/COVID-19/101/2022/263

Głównym celem inwestycji jest zakup, dostawa i montaż następującego sprzętu i aparatury medycznej:
- GeneExpert System;
- Zamrażarka niskotemperaturowa;
- Automatyczny aparat do izolacji kwasów nukleinowych MagCore PlusII;
- Komora laminarna BIO – II klasy bezpieczeństwa.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 571 690,67 PLN
Kwota dofinansowania: 571 690,67 PLN
Data podpisania Umowy: 04.05.2022 r.