Inwestycje finansowane z budżetu państwa

 ♡ Zakup sprzętu medycznego dofinansowany ze środków budżetu państwa

W dniu 9 listopada 2022 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr DOI/INST/85112/6230/101/2022/854 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

1)    Platform hemodynamicznych parametrów życiowych z wyposażeniem (2 szt.);
2)    Videobronchoskopów z wyposażeniem (6 szt.)

Wartość inwestycji – 956.682,36 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 855.720,64 zł

Zakup sprzętu medycznego przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych w szczególności poprzez poprawę dostępności i jakości udzielanych przez Instytut wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.


♡ Zakup sprzętu medycznego dofinansowany ze środków budżetu państwa

Zakup sprzętu medycznego dofinansowany ze środków budżetu państwa
W dniu 9 listopada 2022 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr DOI/INST/85112/6230/101/2022/779 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:
Systemu RTG z ramieniem C z wyposażeniem do badań naczyniowych

Wartość inwestycji – 1.044.213,04 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 896.900,00 zł

Zakup sprzętu medycznego przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych w szczególności poprzez poprawę dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgii Naczyniowej wraz z Poradnią Chirurgii Naczyniowej, która z dniem 1 grudnia 2022 r. została przeniesiona z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.


♡ Dofinansowano ze środków budżetu państwa środki przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w latach 2021-2023 na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Realizacja inwestycji budowlanej związanej z działalnością naukową pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby molekularnej diagnostyki patogenów” obejmuje adaptację i rozbudowę wytypowanych pomieszczeń na cele rozwoju prac badawczo-naukowych z zakresu innowacyjnych technologii identyfikacji czynników zakaźnych, badań ich patogenezy, mechanizmów rozwoju oporności, opracowywania strategicznych i innowacyjnych technologii do identyfikacji i charakterystyki patogenów, w tym alarmowych lub epidemicznych, istotnych lub współwystępujących u chorych z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Celem głównym realizacji inwestycji jest między innymi zwiększenie jakości i potencjału badawczego infrastruktury laboratoryjnej Narodowego Instytutu Kardiologii poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiający rozszerzenie badań naukowych prowadzonych w ramach współpracy, szczególnie w ramach wieloośrodkowych badań międzynarodowych.

Umowa numer: 7185/IB/SN/2021

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 278 900,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 3 497 777,01 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 28.09.2021 r.


♡ Dofinansowano ze środków budżetu państwa środki przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w latach 2021 - 2022 na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Celem inwestycji związanej z działalnością naukową jest zakup aparatury naukowo badawczej pn. „System Biobanku Narodowego Instytutu Kardiologii". System składa się z dwóch zamrażarek niskotemperaturowych z systemem kodowania próbek
i wyposażeniem do wytwarzania ciekłego azotu, co pozwala na właściwe przechowywanie unikatowego materiału biologicznego, w sposób uniemożliwiający obniżenie jego naturalnych właściwości.

System Biobanku Narodowego Instytutu Kardiologii będzie wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie patofizjologii m.in. miażdżycy i choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zatorowości i zakrzepicy, zapalenia mięśnia serca, kardiomiopatii i niewydolności serca, co pozwoli na poprawę efektywności prowadzonych obecnie badań eliminując lukę między Polską i innymi krajami.  Program badań realizowany w Narodowym Instytucie Kardiologii jest zbieżny z drugim strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych określonym w Krajowym Programie Badań, tj. „choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna”. Istotnym celem polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa jest udział w zmniejszaniu luki cywilizacyjnej między Polską, a krajami gospodarczo wysoko rozwiniętymi oraz w poprawie jakości życia, a także aspiracji rozwojowych pokoleń, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja wnioskowanej inwestycji jest szansą na podniesienie poziomu i efektywności nauki poprzez uzyskiwanie wyników o jeszcze większej wartości poznawczej i wysokiej użyteczności społeczno-technologicznej oraz wpisuje się w cele strategiczne i główne polityki państwa umożliwiając skuteczniejsze niż dotychczas wdrożenie nowoczesnych technologii badawczych.

Umowa numer: 7170/IA/SN/2021

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 110 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 4 497 453,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: 28.09.2021 r.


♡ Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Zdrowia w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci tlenowej – w związku z Covid 19"

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Umowa Numer DOI/FPC/COVID-19/101/2022/100/IK.AG.K.244/2022.

Zakres rzeczowy projektu

  • Modernizacja układu zasilania Narodowego Instytutu Kardiologii w tlen medyczny w zakresie automatycznego
    przełączania źródeł, wymiana sygnalizacji zasilania w tlen w części wysokociśnieniowej.
  • Wymiana zbiornika tlenu ciekłego o pojemności ok. 5000  l na większy o  pojemności ok. 11500 l łączne z przebudową fundamentu pod zbiornik i fragmentem instalacji
  • Modernizacja instalacji gazów medycznych  w tym instalacji tlenu medycznego  budynku F - przebudowa Izby Przyjęć

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 722.798,03
Kwota dofinansowania: 722.798,03
Data podpisania Umowy: 10.03.2022 r.


♡ Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Zdrowia w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego

♡ Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Zdrowia w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej: GeneExpert System, zamrażarki niskotemperaturowej, automatycznego aparatu do izolacji kwasów nukleinowych Mag Core Plus II oraz komory laminarnej” zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Umowa numer DOI/FPC/COVID-19/101/2022/263

Głównym celem inwestycji jest zakup, dostawa i montaż następującego sprzętu i aparatury medycznej:
- GeneExpert System;
- Zamrażarka niskotemperaturowa;
- Automatyczny aparat do izolacji kwasów nukleinowych MagCore PlusII;
- Komora laminarna BIO – II klasy bezpieczeństwa.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 571 690,67 PLN
Kwota dofinansowania: 571 690,67 PLN
Data podpisania Umowy: 04.05.2022 r.


♡ Realizacja zakupu inwestycyjnego wyrobów medycznych

W dniu 24.03.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/INST/85112/6230/101/49 na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacji zadania inwestycyjnego zakupu wyrobów medycznych. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 7.710.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 6.931.290,00

Realizacja zakupu inwestycyjnego wyrobów medycznych przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności Polaków z powodu chorób naczyniowo-sercowych m.in. poprzez poprawę dostępności, jakości i efektywności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (kardiologicznych i kardiochirurgicznych) w lecznictwie specjalistycznym, ambulatoryjnym i stacjonarnym, dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt diagnostyczno -terapeutyczny.
Efektem inwestycji będzie poprawa usług medycznych w zakresie leczenia zaburzeń rytmu i niewydolności serca oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej. Wnioskowany zakup jest odpowiedzią na przewidywaną rosnącą zapadalność na choroby układu krążenia, duże zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną, długą listę oczekujących na przyjęcie do Narodowego Instytutu Kardiologii i długi okres oczekiwania na hospitalizację.

Doposażenie w wysokospecjalistyczne wyroby medyczne ma w szczególności na celu: podniesienie poziomu życia mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski oraz innych regionów kraju, poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia na poziomie ponadregionalnym, zwiększenie dostępności i możliwości realizacji wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu leczenia zaburzeń rytmu i niewydolności serca wykonywanych w Narodowym Instytucie Kardiologii, co z kolei przełoży się na zmniejszenie kolejki oczekujących na zabiegi, skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego, stworzenie możliwości dla realizacji całego zakresu świadczeń medycznych w obszarze kardiologii, zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie ilości wykonywanych badań, zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu Narodowego Instytutu Kardiologii, w wyniku wymiany wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu medycznego, dostosowanie sprzętu Narodowego Instytutu Kardiologii do obowiązujących norm i standardów użytkowania, jak również wymogów prawa, zmniejszenie energochłonności aparatury medycznej, poprzez jej wymianę na energooszczędne, innowacyjne i wysokospecjalistyczne urządzenie medyczne.


♡ Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie

W dniu 21.04.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/INST/85112/6230/101/90 na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 32.000.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 32.000.000,00

Realizacja projektu jest uzasadniona w związku z aktualnymi trendami epidemiologicznymi oraz demograficznymi. Narodowy Instytut Kardiologii jest największym w Polsce klinicznym i naukowym ośrodkiem kardiologiczno- kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności. Działalność kliniczna Instytutu ma zasięg krajowy, a w szczególności służy ponad 5 milionom mieszkańców województwa mazowieckiego. Wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami układu krążenia w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Projekt dotyczy odtworzenia ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.
W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w Narodowym Instytucie Kardiologii, kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, oraz mieszkańców całego kraju, którzy stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu. Dzięki środkom inwestycyjnym zmodernizowana zostanie baza materialna i medyczna Instytutu, zwiększy się dostępność i jakość wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych i skróci czas oczekiwania na badania i zabiegi medyczne. Dodatkowo, pozyskane dofinansowanie, pozwoli ograniczyć poziom przyszłego zadłużenia na cele inwestycyjne, co jednocześnie zmniejszy zagrożenie dla ciągłości świadczeń. Wdrożenie inwestycji pozwoli również na lepsze dostosowanie sposobu funkcjonowania oraz struktury materialnej Instytutu do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów UE w zakresie ochrony zdrowia.


Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

W dniu 10.06.2021 r. została podpisana umowa wykonawcza z Ministerstwem Zdrowia Nr DOI/PW/IKARD/85112/6230/101/86 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji – 298.500.000,00
Dofinansowanie z budżetu państwa – 289.500.000,00

Program ma na celu rozwój i doskonalenie systemu opieki zdrowotnej przez:
1) zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów kardiologicznych, pochodzących nie tylko z województwa mazowieckiego, ale i z całego kraju;
2) wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń kardiologicznych w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający z prognozowanej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej;
3) poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów i ich rodzin;
4) poprawę bezpieczeństwa, komfortu i warunków pracy pracowników Instytutu;
5) poprawę efektywności operacyjnej i zoptymalizowanie układu funkcjonalno-przestrzennego w nowej infrastrukturze, usprawnienie diagnostyki i terapii;
6) spełnienie wymogów sanitarnych i technicznych oraz standardów współczesnej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej;
7) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych infrastruktury oraz kosztów związanych z licznymi naprawami i remontami zużytej infrastruktury;
8) realizację planów w zakresie rozwoju działalności Instytutu oraz możliwość pełnego wykorzystania potencjału wdrożeniowego dla nowych technologii medycznych, modeli opieki i innowacyjnych terapii.