Aktualne oferty pracy

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni osobę na

Stanowisko inżyniera serwisowego w Dziale Techniki Medycznej

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku inżynierii biomedycznej lub elektroniki ze specjalnością technika medyczna / sprzęt medyczny
 • praktyczna znajomość obsługi komputera, elementarna znajomość baz danych, pakiet MS Office
 • Znajomość technicznego języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie instrukcji serwisowych, aplikacji sprzętowych, katalogów itp.

Preferowane wymagania:

 • doświadczenie w zakresie napraw i obsługi sprzętu medycznego,
 • posiadanie wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Jakością,
 • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP do 1kV),
 • posiadanie umiejętności – posługiwanie się uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi,
 • wykonywanie podstawowych czynności manualnych związanych z prostymi naprawami , w tym lutowanie.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i laboratoryjnego zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi w zakresie dostępnych możliwości technicznych ,
 • prowadzenie dokumentacji (Baza Danych) techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego i laboratoryjnego, w tym ewidencji naprawianego sprzętu medycznego,
 • przeprowadzanie analiz opłacalności napraw i konserwacji – współpraca z firmami zewnętrznymi w celu pozyskiwania i analizy ofert,
 • przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) oraz uczestniczenie w komisjach przetargowych na zakup i serwisowanie sprzętu medycznego i laboratoryjnego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • nadzór nad realizacją umów serwisowych oraz umów dostaw.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę w Instytucie Kardiologii, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną, laboratoryjną i naukową.

Oferty należy przesyłać na adres: dtm@ikard.pl
tel.: 22 343 41 06

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".


Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.