Prawa Pacjenta

Korzystając z usług Instytutu Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.
 • Poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Instytucie.
 • Nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z innymi osobami z ogólnie dostępnego telefonu, o ile to nie obciąża Instytutu.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się z Instytutu na własne żądanie. W takim przypadku lekarz przekazuje Pacjentowi informację o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Instytucie.
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i materiały medyczne.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu Pacjenta zagrożenie życia - Instytut ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby przez pacjenta.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg.

Korzystając z usług Instytutu, Pacjent ma obowiązek:

 • Stosować się do obowiązujących regulaminów pobytu pacjentów w klinikach/oddziałach/zakładzie.
 • Po przyjęciu do szpitala oddać do magazynu szpitala ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze pod rygorem braku odpowiedzialności Instytutu za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze.
 • W trakcie leczenia szpitalnego nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego/dyżurnego.
 • Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Instytutu napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Instytutu.
 • Dbania o mienie Instytutu pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.

Kontakt:
 • Kierownik Działu Jakości i Nadzoru - Krystyna Mateńko udziela porad w sprawach związanych z prawami Pacjenta oraz udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Pacjentów lub ich bliskich.
 • Pacjenci Narodowego Instytutu Kardiologii mogą zwracać się codziennie; od 9.00-11.00, pokój nr 0.344 (parter) - Budynek Administracyjny.
 • Możliwe jest również zgłoszenie swoich uwag lub sugestii telefonicznie lub drogą elektroniczną:

Kierownik Działu Jakości i Nadzoru:

Krystyna Mateńko

 • +48 22 343 47 77
 • k.matenko@ikard.pl
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, pokój nr 0.344 (parter) - Budynek Administracyjny

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

  Przyjęcia interesantów od pn. do pt. w godz. 9:00 do 15:00

  • ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  • Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna od pn. do pt. w godz. 8:00-20:00)
  • kancelaria@rpp.gov.pl

  • Do pobrania: