Kierunki rozwoju naukowego


Badania obejmują między innymi:

 • wykrywanie mutacji u chorych z kardiomiopatiami, nadciśnieniem tętniczym wtórnym,
 • ocenę polimorfizmów znanych genów w występowaniu przedwczesnej miażdżycy u kobiet, w kardiomiopatiach i w zaawansowanej niewydolności serca,
 • badania tkanki eksplantowanego serca w patogenezie kardiomiopati rozstrzeniowej i niedokrwiennej.

Główne cele badawcze obejmują:

 • badania nad ranliwą blaszką miażdżycową
 • terapeutyczną angiogenezę z zastosowaniem genów dla czynników wzrostu VEGF i FGF podawanych techniką przezskórną u "no option patients"
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania przeszczepu autologicznego komórek szpiku podawanych dowieńcowo w leczeniu chorych z wczesną dysfunkcją pozawałową lewej komory
 • szczepienie przeciwko grypie w zapobieganiu ostrym incydentom wieńcowym

Główne zainteresowania dotyczą:

 • Wykorzystania nowoczesnych technologii echokardiograficznych w diagnostyce i ilościowej ocenie pierwotnych i wtórnych chorobach miokardium
 • oceny czułości i specyficzności 64-rzędowej tomografii komputerowej w nieinwazyjnej koronarografii u chorych z nabytymi wadami zastawkowymi kwalifikowanych do chirurgicznej korekty wady
 • oceny przydatności metody dopplerowskiej do oceny tętnic nerkowych i aorty brzusznej u pacjentów po operacji rozwarstwienia aorty typu A.

Zainteresowania naszych badaczy dotyczą m.in.:

 • wyodrębnienia mechanizmów oraz czynników usposabiających do ogniskowego migotania przedsionków
 • doskonalenia metod diagnostyki i elektrokardioterapii nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca
 • oceny historii naturalnej u osób z nawrotnymi tachyarytmiami
 • opracowania optymalnych metod kwalifikacji i oceny skuteczności terapii stymulacji resynchronizującej

Główne cele badawcze obejmują m.in.:

 • leczenie interwencyjne wad wrodzonych i nabytych serca
 • znaczenie biomarkerów w monitorowaniu wad nabytych serca
 • oceny metod biologii molekularnej w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Badania koncentrują się wokół :

 • poprawy opieki nad chorymi z ciężką niewydolnością serca oraz oceny i optymalizacji wskazań do leczenia transplantacją serca
 • leczenia ciężkich niewydolności serca za pomocą sztucznych komór serca
 • leczenia tętniaków pozawałowych lewej komory metodą Menicanti
 • znaczenia biomarkerów u chorych z niewydolnością serca
 • etiopatogenezy kardiomiopatii rozstrzeniowej

Główne kierunki badawcze dotyczą m.in:

 • wysokospecjalistycznej diagnostyki nadciśnienia tętniczego wtórnego
 • oceny chorych z nadciśnieniem tętniczym poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu rozwarstwienia aorty piersiowej
 • ocena klinicznego znaczenia zmian ciśnienia tętniczego krwi określanych na podstawie ciągłej nieinwazyjnej rejestracji
 • oceny klinicznego znaczenia zaburzeń snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym i ich związku ze zmiennością nadciśnienia tętniczego.

Badania naukowe dotyczą m.in.:

 • leczenia wad zastawkowych z pomocą wszczepienia zastawek bezstentowych i homograftów
 • minimalnie inwazyjnej metody leczenia choroby wieńcowej
 • chirurgicznego leczenia chorób aorty (operacje hybrydowe)
 • oceny wpływu oksygenacji mózgowej na stan neurologiczny pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych
 • analizy jakości życia chorych po operacji wad wrodzonych serca.

Prowadzone badania naukowe dotyczą m.in.:

 • oceny poziomu wiedzy, postaw i umiejętności z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia a także ich uwarunkowań wśród grup profesjonalnych, w tym pielęgniarek.
 • monitorowania determinantów chorób układu krążenia, stopnia ich kontroli oraz trendów czasowych, jak również związku z zachorowalnością i umieralnością
 • oceny występowania klasycznych i nowych czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji polskiej
 • zastosowanie telemedycyny w diagnostyce i rehabilitacji kardiologicznej
 • dostosowanie form treningu fizycznego do postępów terapii (pierwotna plastyka, kardiowerter defibrylator, terapia synchroniczna)
 • nieinwazyjna ocena układu autonomicznego jako wskaźnika efektywności kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej