Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

p. o. Kierownika Kliniki:

Dr hab. n. med. Anna Konopka, prof. inst.

Zastępca Kierownika Kliniki:

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 43 14
 • +48 22 343 43 15
 • +48 22 815 42 67
 • kitk@ikard.pl

Pokój lekarski:
 • +48 22 343 43 01
 • +48 22 343 46 68

O Klinice:

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (KITK) jest jedynym w Polsce ośrodkiem intensywnej terapii kardiologicznej o statusie Kliniki. Jest jednocześnie najnowocześniejszą jednostką tego typu. Jej powstanie było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Swoją działalność w nowej lokalizacji Klinika rozpoczęła w styczniu 2010. (początkowo jeszcze jako Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a od marca 2010 już jako Klinika). Średnio w KITK jest leczonych ok 1600 pacjentów rocznie.

W Klinice hospitalizowani są chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi, ostrą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu serca, rozwarstwieniem aorty, zatorowością płucną, po nagłym zatrzymaniu krążenia i inni, którzy z powodów kardiologicznych mają wskazania do intensywnej terapii. Pacjenci z bardzo pilnymi wskazaniami do operacji kardiochirurgicznych są tu przygotowywani do operacji; zajmujemy się również intensywną terapią kardiologiczną po operacjach kardiochirurgicznych.
W KITK zatrudnionych jest pięciu lekarzy, w tym dwoje z tytułem doktora nauk medycznych i jeden z tytułem doktora habilitowanego; troje lekarzy uzyskało akredytację Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej. Zespół lekarski uzupełniają lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z kardiologii.
W Klinice zatrudniony jest 53 - osobowy bardzo doświadczony zespół pielęgniarski. Jedna pielęgniarka zajmuje się dwoma lub trzema pacjentami, co odpowiada standardom opieki nad pacjentem hospitalizowanym w jednostce intensywnej terapii i stwarza możliwość pełnej i ciągłej opieki nad chorymi.
Klinika posiada 16 w pełni monitorowanych stanowisk, przystosowanych do hospitalizacji najciężej chorych pacjentów. Część stanowisk ulokowana jest w półotwartej przestrzeni, a pozostałe znajdują się w odrębnych salach. Klinika dysponuje jedną izolatką, posiadającą odrębne zaplecze sanitarne i wentylację, przeznaczoną dla pacjentów z ciężkimi zakażeniami, wymagających izolacji ze względów epidemiologicznych. Każde stanowisko posiada nowoczesny system do kompleksowego monitorowania stanu pacjenta zarówno w zakresie monitorowania nieinwazyjnego (np.: ciągły zapis EKG, pulsoksymetria, kapnometria, ciągłe monitorowanie temperatury ciała, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego) jak i procedur inwazyjnych (np.: bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego, inne inwazyjne pomiary hemodynamiczne). Przy każdym łóżku znajduje się komplet nowoczesnych pomp infuzyjnych.
Dodatkowo Klinika dysponuje w pełni wyposażoną Salą Zabiegową, która w razie potrzeby może służyć jako Sala Operacyjna. Sala Zabiegowa posiada odrębne monitorowanie, nowoczesny stół operacyjny i odrębną wentylację.

Klinika posiada najwyższej klasy sprzęt z zakresu intensywnej terapii:

 • 16 w pełni sterowanych elektrycznie łóżek (z których część posiada elektryczne wagi umożliwiające ocenę ciężaru ciała chorego leżącego), łatwych w obsłudze także dla pacjenta, zapewniających komfort i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Nowoczesne materace przeciwodleżynowe dla pacjentów przewlekle leżących
 • 7 nowoczesnych respiratorów firmy Bennett i 1 respirator transportowy
 • 3 przyłóżkowe aparaty do terapii nerkozastępczej Prismaflex firmy Gambro
 • 2 nowoczesne bronchoskopy
 • 2 przenośne aparaty do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
 • aparat do wewnątrznaczyniowej terapeutycznej hipotermii typu CoolGard XP
 • nowoczesne defibrylatory i stymulatory do czasowej stymulacji serca
 • 3 aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
 • zestawy do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji

Nasz personel, zarówno lekarski jak i pielęgniarski, systematycznie się szkoli, pogłębiając wiedzę teoretyczną i podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności praktycznych, a także nieustannie poszerzając spektrum wykonywanych w klinice procedur. Aby zapewnić naszym Pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, prowadzimy regularne szkolenia wewnętrzne dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego.
Prowadzimy również szkolenia podyplomowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii.


Działalność kliniczna:

 • Działalność diagnostyczna i lecznicza:

  Prowadzenie diagnostyki i intensywnej terapii oraz ciągłego monitorowania pielęgniarsko-lekarskiego u pacjentów z:

  • ostrymi zespołami wieńcowymi z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
  • ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST
  • powikłaniami mechanicznymi ostrych zespołów wieńcowych
  • nagłym zatrzymaniem krążenia
  • wstrząsem kardiogennym
  • ostrą lub krańcową niewydolnością serca
  • zagrażającymi życiu lub istotnymi klinicznie zaburzeniami rytmu i/lub przewodzenia
  • ostrym rozwarstwieniem aorty
  • nadciśnieniem tętniczym
  • zatorowością płucną
  • ostrymi wadami serca
  • infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
  • wysiękowym zapaleniem osierdzia
  • niewydolnością oddechową towarzyszącą nagłym stanom kardiologicznym
  • pilnymi wskazaniami do operacji kardiochirurgicznych
  • monitorowaniem chorych po zabiegach ablacji RF, ablacji alkoholowej przegrody międzykomorowej w kardiomiopatii przerostowej
  • monitorowaniem chorych po wszczepieniu układów stymulujących, kardiowerterów/defibrylatorów, resynchronizacji
 • Procedury specjalistyczne wchodzące w zakres działania Kliniki:
  • farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych (leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe oraz trombolityczne)
  • farmakoterapia i elektroterapia zaburzeń rytmu i przewodzenia w tym zabiegi kardiowersji i czasowa stymulacja endokawitarna
  • farmakoterapia i pozalekowe metody leczenia niewydolności serca, w tym kontrapulsacja wewnątrzaortalna, ECMO, ciągła żylno - żylna hemofiltracja i hemodiafitracja oraz wentylacja mechaniczna
  • farmakoterapia zatorowości płucnej
  • zabiegi reanimacyjne
  • perikardiocenteza, pleurocenteza, peritoneocenteza
  • bronchofiberoskopia
  • hemodiafiltracja
  • hipotermia terapeutyczna u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia
  • współudział w kwalifikacji chorych do pilnych operacji kardiochirurgicznych, wspomagania krążenia, transplantacji serca


Działalność naukowa:

Realizowane prace badawcze i ich tematyka:

Prace badawcze Kliniki dotyczą wstrząsu kardiogennego, ostrej niewydolności serca, ostrej niewydolności nerek, groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego w grupach wysokiego ryzyka: u chorych po nieoperacyjnym wszczepieniu zastawki, u chorych ze współistniejącą chorobą nowotworową. Zespół bierze udział w projektach międzynarodowych: grancie europejskim dotyczącym wstrząsu kardiogennego, rejestrze chorych ze wstrząsem kardiogennym, chorych z migotaniem przedsionków, chorych leczonych hipotermią.

Informacje dla rodzin i pacjentów:

W naszej Klinice staramy się zapewnić Państwa bliskim jak najlepszą opiekę. Chorzy, którzy do nas trafiają wymagają szczególnego nadzoru oraz intensywnego postępowania terapeutycznego z uwagi na ich poważny stan i częste bezpośrednie zagrożenie życia. W trosce o jak najwyższą jakość naszego działania, apelujemy do Państwa o zapoznanie się z zasadami panującymi w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Informacja na ten temat umieszczona jest przy wejściu do Kliniki.

Odwiedziny chorych:

Prosimy o wyrozumiałość co do zasad odwiedzin u pacjentów:

 • Odwiedziny chorych mogą odbywać się codziennie, ale nie wcześniej niż od godziny 11. Przy łóżku chorego nie mogą znajdować się na raz więcej niż 2 osoby. Jeśli jest więcej osób chcących odwiedzić chorego, należy wchodzić do pacjenta kolejno. Na odwiedziny prosimy czekać przed wejściem do Kliniki, gdzie znajdują się krzesła dla odwiedzających. Wchodząc do sal chorych należy umyć i zdezynfekować ręce. To samo należy zrobić wychodząc od chorego.
 • Ze względu na wyjątkowy charakter Kliniki i przez wzgląd na poszanowanie pozostałych chorych, prosimy o zastosowanie się do poleceń personelu i opuszczanie sali chorych w każdym przypadku, gdy zostaną Państwo o to poproszeni.

Uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia:

Rozumiejąc ciężką sytuację i ogromny stres związany z leczeniem Państwa Bliskich w KITK oraz szanując Państwa potrzebę i prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Bliskich, lekarze prowadzący i lekarze dyżurni udzielają informacji w miarę swojej dyspozycyjności.
Z uwagi na specyfikę naszej pracy i fakt, że większość czasu spędzamy przy łóżkach pacjentów, niejednokrotnie na rozmowę telefoniczną lub osobistą z lekarzem trzeba poczekać. Wynika to z charakteru naszych obowiązków wobec pacjentów, jednak zawsze, gdy tylko czas nam na to pozwala, jesteśmy gotowi porozmawiać i udzielić informacji o stanie zdrowia chorego uprawnionym do tego osobom.
Informacji na temat stanu chorych udziela lekarz prowadzący i/lub kierownik, zastępca kierownika Kliniki. Informacji udzielamy osobom upoważnionym przez Pacjenta, bezpośrednio, ale również telefonicznie: numer telefonu: 22 343 43 01.
Po godzinie 15:30, w weekendy i dni wolne podstawowych informacji udziela lekarz dyżurny (pod tym samym numerem telefonu).