Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Zieliński

Zastępca Kierownika Kliniki:

Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. inst.

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 44 83
 • +48 22 343 44 65
 • +48 22 343 45 22
 • kns@ikard.pl

Struktura organizacyjna kliniki:

 • Oddział kliniczny
 • Poradnia przykliniczna
 • Pracownia Ergospirometrii i Hemodynamiki Wysiłkowej
 • Pracownia Przepływów Naczyniowych


Działalność kliniczna:

 • Diagnostyka i leczenie chorych z zaawansowaną niewydolnością serca wstępnie kwalifikowanych do przeszczepu serca.
 • Opieka na chorymi po przeszczepie serca.
 • Badania czynnościowe, w tym ergospirometryczne i spirometryczne.
 • Inwazyjne badania hemodynamiczne krążenia płucnego wraz z próbami farmakologicznymi odwracalności nadciśnienia płucnego.
 • Badania USG przepływów naczyniowych w układzie tętniczym, ze szczególnym uwzględnieniem tętnic szyjnych.

Badania wykonywane są wyłącznie dla chorych hospitalizowanych w Instytucie Kardiologii.


Informacja dla lekarza kierującego do Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii:

Dokumentację pacjentów z ciężką niewydolnością serca wstępnie rozważanych jako kandydaci do przeszczepu serca należy kierować do sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - faksem lub listownie.

Sekretariat Kliniki
czynny w godzinach 800 - 1500

 • +48 22 343 44 83
 • +48 22 343 45 22
 • kns@ikard.pl

Wymagane dokumenty:

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie jednego z zamieszczonych poniżej formularzy i przesłanie go wraz z pełną dokumentacją na adres Sekretariatu Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii (KNSiT).

Dane z formularza umożliwią sprawniejszą ocenę pilności przyjęcia do Kliniki oraz zaplanowania niezbędnych badań i stanowią podstawę włączenia pacjenta do listy oczekujących na przyjęcie do kliniki.

Skierowanie do Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii bez ankiety kwalifikacyjnej nie stanowi podstawy do włączenia pacjenta do kolejki oczekujących na przyjęcie do kliniki.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


Informacja dla lekarza z Instytutu Kardiologii wypełniającego Ankietę kwalifikacji do OHT

Wypełnioną Ankietę kwalifikacji do OHT, oraz pozostałą dokumentację pacjenta proszę przedstawić na Posiedzeniu Transplantacyjnym, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pacjenta do Pani Grażyny Jerzak-Wodzyńskiej - Pielęgniarki Koordynującej ds. Transplantologii, tel. 22 343 43 95 lub kom. 694 413 727.

Posiedzenia Transplantacyjne odbywają się systematycznie raz w miesiącu w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii - o termin posiedzeń proszę dowiadywać się u Pielęgniarki Koordynującej ds. Transplantologii.


Projekty badawcze:

 • Dotyczące czynników wpływających na rokowanie chorych przed i po przeszczepie serca.
 • Odrzucanie komórkowe i humoralne u chorych po przeszczepie serca - znaczenie, przyczyny, prognoza, postępowanie.
 • Badania dotyczące farmakogenetyki u chorych po przeszczepie serca.
 • Badania z zakresu biologii molekularnej i genetyki w niewydolności serca w tym:
  • identyfikacja genów niezbędnych w procesie różnicowania komórek macierzystych,
  • czynniki genetyczne a ryzyko po przezskórnych zabiegach rewaskularyzacji,
  • ocena ekspresji białek regulujących gospodarkę żelazem i erytropoetyną u chorych z niewydolnością serca,
  • ocena zmian w ekspresji hormonów natriuretycznych i ich receptorów w niewydolności serca.
 • Badania zależności między czynnikami ryzyka a występowaniem zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych.
 • Ocena roli reaktywności naczyniowej w chorobach układu naczyniowego.

Badania te są prowadzone w ramach grantów KBN, prac statutowych i własnych IK, projektów zamawianych Ministerstwa Zdrowia.


Szkolenia:

Klinika prowadzi szkolenia z zakresu kardiologii, w ramach specjalizacji w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.
Prowadzi indywidualne szkolenia w zakresie problemów związanych z niewydolnością serca i transplantologią, badaniami ergospirometrycznymi i badaniami hemodynamicznymi "prawego serca".


Współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą:

 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Korewicki był w latach 1998-2007 członkiem grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw opracowania standardów diagnostyki i terapii przewlekłej niewydolności serca.
 • Kierownik Kliniki był członkiem Steering Committee kilku programów dotyczących poprawy diagnostyki i leczenia niewydolności serca
 • W Klinice realizowane są międzynarodowe wieloośrodkowe programy badawcze dotyczące nowych form leczenia niewydolności serca.
 • Klinika współpracuje w zakresie realizacji celów programu POLKARD z wieloma ośrodkami kardiologicznymi w kraju.
 • Współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie nauk podstawowych

Współpraca w zakresie biologii molekularnej, genetyki i immunologii z Zakładem Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Działalność Naukowa
Wykaz prac naukowych - wybrane od 2002 roku:

Cleland J., Cohen-Solal A., Cosing Aguilar J., Dietz R., Eastaugh F., Freemantle N., Gavazzi A., Van Glist W., Hobbs F., Korewicki J., Madeira H., Preda I., Swedberg K., Widimsky J.: Management of heart failure in primary care (the IMPROVEMENT of heart failure programme): a international survey, Lancet, 2002; 360: 1631-1639.

Snopek G., Pogorzelska H., Rywik T., Browarek A., Janas J., Korewicki J.: Usefulness of endothelin-1 concentration in capilary blood in patients with mitral stenosis as a predictor of regression of pulmonary hypertension after mitral valve replacement or valvuloplasty. Am J Cardiol., 2002; 90:188-189.

Zieliński T., Wołkanin-Bartnik J., Makowska-Cieśla M., Florczak E., Cybulska I.,: Ultrasound examination of carotid arteries with intima media measurement: an underestimated tool in the diagnosis of takayasu's disease. Int J Angiol., 2002; 11:153-157.

Cleland J., Swedberg K., Follath F., Komajda M., Cohen-Solal A., Aguilar J., Dietz R., Gavazzi A., Hobbs R., Korewicki J., Madeira H., Moiseyev V., Preda I., van Gilst W., Widimsky J for the Study Group on Diagnosis of the Working Group on Heart Failure of the Europan Society of Cardiology, Freemantle N., Eastaugh J., Mason J.: The EuroHeart Failure survey programme a survey on the guality of care among patients with heart failure in Europe. Part 1: patient characteristics and diagnosis. Eur. Heart J., 2003; 24:442-463.

Komajda M., Follath F., Swedberg K., Cleland J., Aguilar J., Cohen-Solal A., Dietz R., Gavazzi A., Van Gilst W., Korewicki J., Madeira H., Moiseyey V., Preda I., Widimsky J., Freemantle N., Eastaugh J., Mason J.: The EuroHeary Failure Survey programme - a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Oart 2: treatment. The Study Group of Diagnosis of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J., 2003; 24:464-475.

Swedberg K., Cleland J., Dargie H., Drexler H., Follath F., Komajda M., Tavazzi L., Smiseth O., Gavazzi A., Haverich A., Hoes A., Jaarsma T., Korewicki J., Levy S., Linde C., Lopez-Sendon J., Nieminen M., Pierard L., Remme W.: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005): The Task Force for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J., 2005; 26: 1115-1140.(IF=6.247; MNiSzW=6)

Hobbs F., Korewicki J., Cleland G., Eastaugh J., Freemantle N.: The diagnosis of heart failure in European primary care: The IMPROVEMENT Programme survey of perception and practice. Eur J Heart Fail., 2005; 7: 768-779.(IF=2.796; MNiSzW=4)

Leszek P., Korewicki J., Klisiewicz A., Janas J., Biederman A., Browarek A., Charlemagne D., Trouve P.: Reduced myocardial expression of calcium handling protein in patients with severe chronic mitral regurgitation. Eur. J. Cardio-Thorac. Surg. 2006; 30: 737 - 743.(IF=2.106)

Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V, Bohm M, Cleland JG, Cornel JH, Dunselman P, Fonseca C, Goudev A, Grande P, Gullestad L, Hjalmarson A, Hradec J, Janosi A, Kamensky G, Komajda M, Korewicki J, Kuusi T, Mach F, Mareev V, McMurray JJ, Ranjith N, Schaufelberger M, Vanhaecke J, van Veldhuisen DJ, Waagstein F, Wedel H, Wikstrand J, CORONA Group.: Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med. 2007; 357(22): 2248-2261. (IF=51.296; MNiSW=30) 

Dzielińska Z., Januszewicz A., Demkow M., Makowiecka-Cieśla M., Prejbisz A., Naruszewicz M., Nowicka G., Kądziela J., Zieliński T., Florczak E., Janas J., Januszewicz M., Rużyłło W.: Cardiovascular risk factors in hypertensive patients with coronary artery disease and coexisting renal artery stenosis. J. Hypertens. 2007; 25 (3): 663 - 670.(IF=4.364)

Zieliński T., Dzielińska Z., Januszewicz A., Rynkun D., Makowiecka-Cieśla M., Tyczyński P., Prejbisz A., Demkow M., Kądziela J., Naruszewicz M., Januszewicz M., Juraszyński Z., Korewicki J., Rużyłło W.: Carotid intima-media thickness as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients with coronary artery disease. Am. J. Hypertens. 2007; 20 (10): 1058 - 1064.(IF=3.102)

Leszek P., Szperl M., Klisiewicz A., Janas J., Biederman A., Rywik T., Piotrowski W., Kopacz M., Korewicki J.: Alteration of myocardial sarcoplasmic reticulum Ca - ATPase and Na Ca exchanger expression in human left ventricular volume overload. Eur. J. Heart Fail. 2007; 9 (6-7): 579 - 586.(IF=2.986)

Stumpe KO., Agabiti-Rosei E., Zieliński T., Schremmer D., Scholze J., Laeis P., Schwandt P., Ludwig M., on behalf of the MORE study investigators: Carotid infima-media thickness and plaque volume changes following 2-year angiotensin II-receptor blockade. The Multicentre Olmesartan atherosclerosis Regression Evaluation (MORE)  study. Therapeutic Advances in Cardiovasc. Disease. 2007; 1(2): 97-106

Leszek P., Szperl M., Klisiewicz A., Janas J., Różański J., Rywik T., Piotrowski W., Kopacz M., Korewicki J.: Alterations in calcium regulatory protein expression in patients with preserved left ventricle systolic function and mitral valve stenosis. J. Card. Fail. 2008; 14 (10): 873 - 880.(IF=3.691)

Rywik T., Zieliński T., Piotrowski W., Leszek P., Wilkins A., Korewicki J.: Heart failure patients from hospital settings in Poland: Population characteristics and treatment patterns, a multicenter retrospective study. Cardiol. J. 2008; 15(2): 169-180

Gheorghiade M, Blair JEA, Filippatos GS, Macarie C, Rużyłło W, Korewicki J, Bubenek-Turconi SI, Ceracchi M, Bianchetti M, Carminati P, Kremastinos D, Valentini G, Sabbah ,Hani N., HORIZON-HF Investigators .: Hemodynamic, Echocardiographic, and Neurohormonal Effects of Istaroxime, a Novel Intravenous Inotropic and Lusitropic Agent. J Am Coll Cardiol. 2008; 51(23): 2276-2285. (IF=11.438; MNiSW=24)

Florczak E, Januszewicz M, Januszewicz A, Prejbisz A, Kaczmarska M, Michalowska I, Kabat M, Rywik T, Rynkun D, Zielinski T, Kusmierczyk-Droszcz B, Pregowska-Chwala B, Kowalewski G, Hoffman P.: Relationship between renal resistive index and early target organ damage in patients with never treated essential hypertension. Blood Press. 2009; 18(1): 55-61. (IF=1.625; MNiSW=15)

McMurray JJ, Kjekshus J, Gullestad L, Dunselman P, Hjalmarson A, Wedel H, Lindberg M, Waagstein F, Grande P, Hradec J, Kamensky G, Korewicki J, Kuusi T, Mach F, Ranjith N, Wikstrand J, CORONA Study Group.: Effects of statin therapy according to plasma high-sensitivity C-reactive protein concentration in the Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in Heart Failure (CORONA): a retrospective analysis. Circulation. 2009; 120(22): 2188-2196. (IF=14.595; MNiSW=24)

Pawinski T, Kunicki PK, Sobieszczańska-Małek M, Gralak B, Szlaska I.: A limited sampling strategy for estimating mycophenolic acid area under the curve in adult heart transplant patients treated with concomitant cyclosporine. J Clin Pharm Ther. 2009; 34(1): 89-101. (IF=1.755; MNiSW=15

Shah SJ, Blair JE, Filippatos GS, Macarie C, Rużyłło W, Korewicki J, Bubenek-Turconi SI, Ceracchi M, Bianchetti M, Carminati P, Kremastinos D, Grzybowski J, Valentini G, Sabbah HN, Gheorghiade M, for the HORIZON-HF Investigators.: Effects of istaroxime on diastolic stiffness in acute heart failure syndromes: Results from the Hemodynamic, Echocardiographic, and Neurohormonal Effects of Istaroxime, a Novel Intravenous Inotropic and Lusitropic Agent: a Randomized Controlled Trial in Patients Hospitalized with Heart Failure (HORIZON-HF) trial. Am Heart J. 2009; 157(6): 1035-1041.(IF=4.285; MNiSW=24)

Zieliński T, Browarek A, Zembala M, Sadowski J, Zakliczyński M, Przybyłowski P, Roguski K, Kosakowska AB, Korewicki J, POLKARD HF investigators.: Risk Stratification of Patients With Severe Heart Failure Awaiting Heart Transplantation-Prospective National Registry POLKARD HF. Transplant Proc. 2009; 41(8): 3161-3165. (IF=1.055: MNiSW=15)

Zieliński T, Sobieszczańska-Malek M, Browarek A, Piotrowska M, Zakliczyński M, Przybyłowski P, Roguski K, Sadowski J, Zembala M, Korewicki J, POLKARD HF investigators.: The Influence of the Recipient's Body Weight on the Probability to Obtain a Heart Transplant-POLKARD HF Registry. Transplant Proc. 2009; 41(8): 3166-3170. (IF=1.055; MNiSW=15)

Dzielińska Z, Januszewicz A, Wiecek A, Prejbisz A, Zieliński T, Chudek J, Makowiecka-Cieśla M, Demkow M, Tyczyński P, Januszewicz M, Rużyłło W, Naruszewicz M.: Reduced Kidney Function Estimated by Cystatin C and Clinical Outcomes in Hypertensive Patients with Coronary Artery Disease: Association with Homocysteine and Other Cardiovascular Risk Factors. Kidney Blood Press Res. 2010; 33(2): 139-148. (IF=1.714; MNiSW=20).

Sobieszczańska-Malek M, Zieliński T, Rywik T, Piotrowska M, Religa G, Przybyłowski P, Rożański J, Korewicki J, POLKARD Team.: The influence of cardiac rhythm type and frequency on the prognosis of severe heart failure patients initially qualified for heart transplantation. Ann Transplant. 2010; 15(1): 25-31. (IF=0.969; MNiSW=4).

Rywik TM, Korewicki J.: Opieka nad chorymi z niewydolnością serca. Kardiol Pol. 2010; 68(3): 273-274. (IF=0.568; MNiSW=6).