I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Zastępca kierownika

Dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. inst.

Działalność kliniczna

I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca prowadzi działalność diagnostyczno-leczniczą oraz naukowo-badawczą a także dydaktyczną, która obejmuje:

 • diagnostykę i terapię zaburzeń rytmu i przewodzenia, a w szczególności u chorych: 
  • z organiczną chorobą serca,
  • po operacjach kardiochirurgicznych, 
  • z wrodzonymi i nabytymi wadami serca, 
  • z chorobami genetycznie uwarunkowanymi, 
  • z niewydolnością serca, 
  • bez jawnej organicznej choroby serca 
  • z utratami przytomności 
 • wprowadzanie najnowszych metod diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu we współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi 
 • szkolenie lekarzy w zakresie kardiologii i elektrofizjologii

Doświadczony zespół lekarzy, pielęgniarek i techników wykonuje pełne spectrum zabiegów elektrofizjologicznych, także najbardziej złożone ich postacie. Standard sal zabiegowych umożliwia – w przypadku takiej potrzeby - wykonanie zabiegów kardiochirurgicznych.

Sale wyposażone są w nowoczesne systemy elektrofizjologiczne i elektroanatomiczne, do dyspozycji są urządzenia umożliwiające ablacje z użyciem prądu RF, metodą krioablacji (balonowej i punktowej) oraz elektroporacji (PFA).

Zabiegi mogą być również wykonywane z użyciem nawigacji magnetycznej - jedyny w Polsce system Genesis.

 • Badania elektrofizjologiczne (EPS)
  • diagnostyka u chorych z kołataniami serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia przedsionkowo-komorowego, omdleniami oraz u pacjentów z chorobami uwarunkowanymi genetycznie (w tym z próby z lekami).
 • Ablacje
  • arytmii przedsionkowych: 
   • ogniskowych - przedwczesne pobudzenia nadkomorowe /SVEBs/, częstoskurcze przedsionkowe /AT/,
   • typu fali nawrotnej (macro/microreentry) - napadowego częstoskurczu węzłowego (AVNRT), typowego trzepotania prawoprzedsionkowego, atypowego trzepotania przedsionków
   • migotania przedsionków
 • częstoskurczu przedsionkowo-komorowego:
  • w zespole Wolffa-Parkinsona i White'a (w tym utajone szlaki dodatkowe)
  • w zespole Mahaima,
  • w zespole Coumela.
 • komorowych zaburzeń rytmu serc:
  • przedwczesnych pobudzeń dodatkowych (VEBs/PVCs)
  • częstoskurczu komorowego (VT) w tym u chorych z tzw. burzą elektryczną
  • podłoża/triggera „idiopatycznego” VFL/VF

Ablacje wykonujemy u chorych bez organicznej choroby serca ale też po zawale, z chorobami uwarunkowanymi genetycznie (np. ARVC, HCM, DCM) i z wadami nabytymi i wrodzonymi (w tym po korekcjach np. typu Fontany, Senniga/ złożonych wad, ze wszczepionymi sztucznymi zastawkami itd.).

Pełen zakres zabiegów z zakresu implantacji i wymian urządzeń do elektroterapii serca:

 • Stymulatory (rozruszniki) jedno i dwujamowe
 • Implantowane kardiowertery – defibrylatory jedno i dwujamowe (ICD)
 • Terapia resynchronizująca (CRT) – stymulatory i kardiowertery defibrylatory resynchronizujące
 • Zabiegi rozbudowy wcześniej implantowanych układów

Nowe technologie

 • Bezelektrodowy stymulator serca MICRA VR i MICRA AV
 • Bezelektrodowy stymulator serca AVEIR
 • Podskórny kardiowerter – defibrylator (S-ICD)
 • Podmostkowy kardiowerter – defibrylator (EV-ICD)
 • Stymulacja fizjologicznych dróg przewodzenia (CSP) - stymulacja pęczka Hisa oraz stymulacja obszaru lewej odnogi pęczka Hisa – LBBAP

Zabiegi przezżylnego usuwania elektrod (TLE) - ośrodek referencyjny w zakresie leczenia powikłań związanych z urządzeniami wszczepialnymi.

 • Zabiegi przeprowadzane są w warunkach Sali Hybrydowej w wielospecjalistycznym zespole składającym się z anestezjologa, kardiologa z doświadczeniem w elektroterapii, kardiochirurga oraz wysoko wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego
 • Przeznaczyniowa ekstrakcja elektrod (TLE)
 • Złożone zabiegi rozbudowy wcześniej implantowanych układów wymagające odzyskania dostępu naczyniowego
 • Zabiegi implantacji urządzeń wymagające dostępu hybrydowego, np. przeznaczyniowego i epikardialnego

Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych I KZRS.

 • Kontrole ambulatoryjne i szpitalne wszystkich urządzeń wszczepialnych
 • Zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych ze szczególnym uwzględnieniem kardiowerterów – defibrylatorów (ICD) oraz kardiowerterów - defibrylatorów z funkcją resynchonizacji (CRT-D)
 • Diagnostyka przyczyn utrat przytomności, w szczególności odruchowych/neurogennych – wykonywanie testów pochyleniowych (HUTT/TILT test)
 • Działalność kliniczna:
  • spoczynkowe EKG dla pacjentów ambulatoryjnych
  • długotrwałe (24h-7dni)  monitorowanie EKG
  • analiza badań Holterowskich dla ośrodków zewnętrznych
  • badania Event Holter
  • badania poligraficzne (diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu)
 • Od lat 80. XX w.:
  • ocena przyczyn, poziomów i stopnia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego w celu oceny zagrożenia nagłym zgonem.
  • ocena roli uśrednionego elektrokardiogramu w diagnostyce zaburzeń rytmu serca.
  • ocena podłoża, czynników usposabiających i wyzwalających nagły zgon sercowy
  • ocena wpływu typu stymulacji na czynność serca oraz jakość życia.
  • ocena mechanizmów i lokalizacji zaburzeń rytmu oraz wpływu leków antyarytmicznych na przeciwdziałanie ich wyzwalaniu i podtrzymywaniu
  • analiza topografii i morfologii struktur serca, tętnic wieńcowych i żył serca w celu ustalenia zasad bezpiecznego leczenia zaburzeń rytmu serca metodą chirurgiczną i metodą przezskórnej ablacji prądem o częstotliwości radiowej
  • badań elektrofizjologiczne związane z wprowadzeniem chirurgicznego leczenia chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a
 • Od lat 90. XX w.:
  • opracowywanie metod selektywnej ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca:
   • u pacjentów z częstoskurczem węzłowym i z zespołem WPW.
   • u pacjentów z rzekomymi i prawdziwymi włóknami Mahaima oraz z włóknami Coumela.
   • komorowych zaburzeń rytmu u osób bez organicznej choroby serca.
   • ocena mechanizmów tzw. pierwotnego ogniskowego migotania przedsionków i lokalizacja ognisk z wybiórczą ich ablacją.
  • kompleksowa ocena przyczyn epizodów utrat przytomności u chorych z zespołem neurokardiogennym
 • Od 2000 r.
  • ablacje pozawałowego częstoskurczu komorowego monomorficznego w mechanizmie macroreentry.
  • ocena mechanizmów występowania tzw. burzy elektrycznej u pacjentów z zawałem serca oraz leczenie ich metodą ablacji.
  • ocena mechanizmów arytmii, w tym roli włókien Purkinjego, u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu np. w katecholaminergicznym VT/VF i hybrydowego leczenia (ICD, ablacja czynników wyzwalających).
  • ablacje u pacjentów z nabytą wadą serca (po wymianie zastawki mitralnej, aortalnej lub trójdzielnej).
  • ablacje u pacjentów z wrodzonymi wadami serca (po operacji Fontana, Mustarda-Senninga, Tetralogii Fallota, Rastellego i innych).
  • ocena wpływu stymulacji dwukomorowej na przeżycie u chorych z krańcową niewydolnością serca oraz jako pomostu do przeszczepu serca.
  • doskonalenie metod usuwania uszkodzonych elektrod z jam serca;
  • zastosowania podskórnego kardiowertera-defibrylatora,
  • wszczepienie bezelektrodowych stymulatorów oraz zakładanie kamizelek defibrylujących
  • współpraca w opracowaniu krajowych stanowisk Ekspertów SRS PTK, Ekspertów Konsultanta Krajowego oraz Zarządu Głównego PTK