Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kierownik

Dr hab. n. med. Anna Konopka, prof. inst.

Zastępca Kierownika

Dr Miłosz Marona

Działalność kliniczna

Prowadzenie diagnostyki i intensywnej terapii oraz ciągłego monitorowania pielęgniarsko-lekarskiego u pacjentów z:

 • ostrymi zespołami wieńcowymi z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
 • ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST
 • powikłaniami mechanicznymi ostrych zespołów wieńcowych
 • nagłym zatrzymaniem krążenia
 • wstrząsem kardiogennym
 • ostrą lub krańcową niewydolnością serca
 • zagrażającymi życiu lub istotnymi klinicznie zaburzeniami rytmu i/lub przewodzenia
 • ostrym rozwarstwieniem aorty
 • nadciśnieniem tętniczym
 • zatorowością płucną
 • ostrymi wadami serca
 • infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
 • wysiękowym zapaleniem osierdzia
 • niewydolnością oddechową towarzyszącą nagłym stanom kardiologicznym
 • pilnymi wskazaniami do operacji kardiochirurgicznych
 • monitorowaniem chorych po zabiegach ablacji RF, ablacji alkoholowej przegrody
 • międzykomorowej w kardiomiopatii przerostowej
 • monitorowaniem chorych po wszczepieniu układów stymulujących, kardiowerterów/defibrylatorów, resynchronizacji

Procedury specjalistyczne wchodzące w zakres działania Kliniki:

 • farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych (leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe oraz trombolityczne)
 • farmakoterapia i elektroterapia zaburzeń rytmu i przewodzenia w tym zabiegi kardiowersji i czasowa stymulacja endokawitarna
 • farmakoterapia i pozalekowe metody leczenia niewydolności serca, w tym kontrapulsacja wewnątrzaortalna, ECMO, ciągła żylno - żylna hemofiltracja i hemodiafitracja oraz wentylacja mechaniczna
 • farmakoterapia zatorowości płucnej
 • zabiegi reanimacyjne
 • perikardiocenteza, pleurocenteza, peritoneocenteza
 • bronchofiberoskopia
 • hemodiafiltracja
 • hipotermia terapeutyczna u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia
 • współudział w kwalifikacji chorych do pilnych operacji kardiochirurgicznych, wspomagania krążenia, transplantacji serca

Informacje dla rodzin i pacjentów

W naszej Klinice staramy się zapewnić Państwa bliskim jak najlepszą opiekę. Chorzy, którzy do nas trafiają wymagają szczególnego nadzoru oraz intensywnego postępowania terapeutycznego z uwagi na ich poważny stan i częste bezpośrednie zagrożenie życia. W trosce o jak najwyższą jakość naszego działania, apelujemy do Państwa o zapoznanie się z zasadami panującymi w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Informacja na ten temat umieszczona jest przy wejściu do Kliniki.

Odwiedziny chorych:

Prosimy o wyrozumiałość co do zasad odwiedzin u pacjentów:

 • Odwiedziny chorych mogą odbywać się codziennie, ale nie wcześniej niż od godziny 11
 • Przy łóżku chorego nie mogą znajdować się na raz więcej niż 2 osoby. Jeśli jest więcej osób chcących odwiedzić chorego, należy wchodzić do pacjenta kolejno.
 • Na odwiedziny prosimy czekać przed wejściem do Kliniki, gdzie znajdują się krzesła dla odwiedzających.
 • Wchodząc do sal chorych należy umyć i zdezynfekować ręce. To samo należy zrobić wychodząc od chorego.

Ze względu na wyjątkowy charakter Kliniki i przez wzgląd na poszanowanie pozostałych chorych, prosimy o zastosowanie się do poleceń personelu i opuszczanie sali chorych w każdym przypadku, gdy zostaną Państwo o to poproszeni.

Uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia:

Rozumiejąc ciężką sytuację i ogromny stres związany z leczeniem Państwa Bliskich w KITK oraz szanując Państwa potrzebę i prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Bliskich, lekarze prowadzący i lekarze dyżurni udzielają informacji w miarę swojej dyspozycyjności.
Z uwagi na specyfikę naszej pracy i fakt, że większość czasu spędzamy przy łóżkach pacjentów, niejednokrotnie na rozmowę telefoniczną lub osobistą z lekarzem trzeba poczekać. Wynika to z charakteru naszych obowiązków wobec pacjentów, jednak zawsze, gdy tylko czas nam na to pozwala, jesteśmy gotowi porozmawiać i udzielić informacji o stanie zdrowia chorego uprawnionym do tego osobom.