Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej

Działalność kliniczna

Główne wyposażenie Pracowni

Pod koniec 2015 r. Pracownia wyposażona została w gammakamerę Symbia Intevo Excel. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT.

Zakres możliwości diagnostycznych

Gammakamera Symbia Intevo Excel, w posiadanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, jest unikatowym urządzeniem, będącym kamerą kardiologiczną i jednocześnie systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej. Wykonywane są wszystkie typy akwizycji klinicznych: badania planarne statyczne i dynamiczne jedno- i wielo-projekcyjne, skany całego ciała, badania SPECT, badania SPECT-CT z korekcją osłabienia promieniowania i z lokalizacją zmian.

Wskazania diagnostyczne i rodzaje wykonywanych badań

 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - radioizotopowa ocena ukrwienia mięśnia lewej komory serca (na poziomie tkankowym) u pacjentów z podejrzewaną lub rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, po zawałach, z niewydolnością serca; diagnostyka, ocena ryzyka, kwalifikacja do leczenia, ocena wyników leczenia:
  • Badania w spoczynku oraz w wysiłku (lub po obciążeniu farmakologicznym).
  • Protokół klasyczny 2-dniowy oraz protokół 1-dniowy.
  • Protokół bramkowany sygnałem EKG (technika Gated SPECT, GSPECT) – służący równoczesnej ocenie kurczliwości lewej komory serca podczas scyntygrafii perfuzyjnej.
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek.
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc.

Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 1985 r. Od 2000 roku, radioizotopowe badania serca stanowią ponad 94% wykonywanych rocznie badań scyntygraficznych w IK. Podstawowy profil działalności klinicznej to obciążeniowa scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego - wykonywana bramkowaną techniką (GatedSPECT, GSPECT), oceniająca ukrwienie i kurczliwość mięśnia sercowego pod kątem następujących wskazań:

 • Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (rozpoznawanie, lokalizacja, ocena rozległości i nasilenia niedokrwienia mięśnia sercowego).
 • Ocena żywotności mięśnia lewej komory w obszarze objętym zawałem lub chronicznym niedokrwieniem.
 • Ocena prognostyczna i kwalifikacja do różnych form leczenia.
 • Ocena skuteczności zastosowanych terapii.

Działalność Naukowa

Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej wykonuje badania radioizotopowe na rzecz programów naukowo-badawczych prowadzonych przez Pracownię oraz przez Kliniki Instytutu - w ramach działalności statutowej Instytutu Kardiologii, grantów MNiSW i MZ oraz programów międzynarodowych. Dotychczasowy udział Pracowni w badaniach naukowych:

 • 8 naukowo-badawczych projektów MNiSzW i MZ; autorstwo Pracowni - 3 projekty.
 • 10 badań międzynarodowych [m.in. Euroinject-One, STICH, OAT-NUC, MBG311, MBG313, EVINCI (7. PR UE), SMARTool (PR UE HORIZON 2020), ISCHEMIA]; główne wykonawstwo Pracowni ze strony IK - 4 badania.
 • 12 prac statutowych IK; autorstwo Pracowni - 5 prac.

Główne kierunki działalności naukowej:

 • Optymalizacja metod akwizycji i rekonstrukcji tomografii emisyjnej SPECT dla badań kardiologicznych (1989-1993).
 • Ocena przydatności testów farmakologicznych stosowanych w radioizotopowych badaniach serca w wybranych sytuacjach klinicznych (1993-1996).
 • Rozwój radioizotopowej metodyki diagnozowania prawej komory serca (1994-1997).
 • Ocena żywotności mięśnia sercowego - optymalizacja diagnostyki radioizotopowej (1994-2008).
 • Ocena wartości prognostycznej radioizotopowych badań mięśnia sercowego (od 1994).
 • Radioizotopowa ocena skuteczności i mechanizmów przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca (1996-2008).
 • Równoczesna ocena ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego za pomocą badań Gated SPECT (od 2002).
 • Radioizotopowa ocena skuteczności terapii genowych w chorobie wieńcowej (2004-2007).
 • Wykorzystanie badań radioizotopowych w ostrych zespołach wieńcowych (2004-2008).
 • Radioizotopowa ocena systemu adrenergicznego serca (od 1999, w tym u pacjentów z niewydolnością serca od 2006).

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe:

 • Wykonanie pierwszych w Polsce badań perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu nowoczesnego radiofarmaceutyku Tc-99m-MIBI, obecnie stosowanego w IK i w Polsce prawie w 100% badań perfuzji, zamiast talu-201 (1988r.).
 • Wdrożenie i rozpowszechnienie testów farmakologicznych z dipirydamolem do badań perfuzji mięśnia sercowego (pierwszy ośrodek medycyny nuklearnej w Polsce, który wprowadził dipirydamol do diagnostyki radioizotopowej).
 • Opracowanie zoptymalizowanej metody wykonywania badań perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT z wykorzystaniem preparatu Tc-99m-MIBI.
 • Zbadanie i opisanie zmian ukrwienia i unerwienia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych przezmięśniowej rewaskularyzacji laserowej serca TMLR.
 • Działalność badawcza służąca równoczesnej radioizotopowej ocenie ukrwienia i kurczliwości mięśnia sercowego za pomocą badań SPECT bramkowanych sygnałem EKG (Gated SPECT, GSPECT) i analiza ograniczeń tych badań.
 • Zorganizowanie całodobowej dostępności spoczynkowych badań perfuzji mięśnia sercowego z podawaniem Tc-99m-MIBI w ostrej fazie zawału serca - dla oceny skuteczności różnych metod leczenia ostrego zawału (pierwszy ośrodek medycyny nuklearnej w Polsce).
 • Wdrożenie badań systemu adrenergicznego serca przy użyciu I-123-MIBG i analiza ograniczeń tych badań (pierwszy ośrodek w Polsce i ośrodek z największym doświadczeniem).