Aktualne konkursy na stanowiska naukowe

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego –
Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta
w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
Narodowego Instytutu Kardiologii

Wymagania stawiane kandydatom:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • specjalizacja z kardiologii,
 • co najmniej 5 publikacji oryginalnych w czasopismach znajdujących się na liście MEiN, w tym min. 2 opublikowane w czasopismach z Impact Factor oraz min. 1 opublikowana jako pierwszy autor,
 • łączny Impact Factor ≥10
 • pozytywna opinia kierownika kliniki odnośnie pracy naukowo-badawczej oraz potwierdzenie możliwości udziału kandydata w prowadzonych przez Narodowy Instytut Kardiologii tematach naukowo-badawczych,
 • przyjęte co najmniej 2 doniesienia na zjazdy: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego lub Europejskiego Towarzystwa Transplantologicznego lub konferencji Asocjacji/Grup Roboczych w/w towarzystw naukowych lub Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub Polskiego Towarzystwa Kardio -Torakochirurgicznego lub Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego lub Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego lub konferencji Asocjacji/Sekcji w/w towarzystw naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem,
 • kierowanie pracą statutową lub grantem zewnętrznym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, biegła znajomość języka polskiego.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem (należy podać numer kontaktowy),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MEiN, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane)
 • wykaz wystąpień na konferencjach i sympozjach,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim, dyplomu specjalisty, dyplomu doktorskiego,
 • oświadczenie o niekaralności.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • 22.07.2022 r.

Miejsce pracy:

 • Miejscem pracy będzie Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii

Termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać do dnia 18.07.2022 r. do godziny 15:05 w Dziale Służb Pracowniczych Narodowego Instytutu Kardiologii (decyduje data złożenia oferty w Dziale Służb Pracowniczych) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta”.