Aktualne oferty pracy

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zatrudni osobę na stanowisko

Konserwator urządzeń wentylacji, klimatyzacji i instalacji gazów medycznych

Wymagania

 • wykształcenie techniczne (minimum średnie) w kierunku wentylacji i klimatyzacji lub pokrewnym
 • doświadczenie w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji klimatyzacji i chłodniczych
 • uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych grupy 1 (E1) i grupy 2 (E2) w zakresie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją
 • dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m, sprawność ruchowa)
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania awarii oraz ich usuwania
 • Umiejętność obsługi sterowników i automatyki, central wentylacyjnych
 • Wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie bieżącej kontroli sprawności, wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji (w tym czyszczenie i dezynfekcja elementów układów i wymiana filtrów,
 • usuwanie usterek i wykonywanie napraw urządzeń i systemów wentylacji oraz klimatyzacji (systemów typu VRV, splitów, agregatów wody lodowej, różnorodnych urządzeń grzewczo-chłodzących, urządzeń chłodniczych) zainstalowanych w obiektach  Instytutu Kardiologii.
 • czynności konserwacyjne i eksploatacyjne związane z instalacjami gazów medycznych, sprężarkowni powietrza, maszynowni próżni, dystrybucja gazów medycznych w butlach do jednostek organizacyjnych Instytutu, zbiornikami gazów skroplonych i sprężonych.

Wymagane dokumenty:

 • CV, kopie świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz uprawnień potwierdzających kwalifikacje, kopie posiadanych certyfikatów, odbytych szkoleń zawodowych, itp.

Oferty należy przesyłać na adres: a.grygiel@ikard.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".


Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Instytut Kardiologii informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Instytucie Kardiologii.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.