Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Narodowego Instytutu Kardiologii

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Koordynator badania klinicznego

Główne zadania:

 • stała współpraca z Głównym Badaczem i wsparcie organizacyjne pozostałych członków Zespołu Badawczego,
 • stała współpraca z ośrodkami realizującym badanie,
 • stała współpraca z kierownikiem administracyjnym projektu,
 • kontrolowanie poprawnego przebiegu badania, w tym:
  • ocena zgodności prowadzonych działań z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP)
  • kontrola zgodności prowadzonych działań z protokołem
  • współpraca z monitorem badania (organizacja wizyt monitorujących)
  • wprowadzanie danych do elektronicznych Kart Obserwacji Klinicznej (eCRF)
  • przygotowanie / kontrola obiegu dokumentacji badania
  • kontrola przestrzegania Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)
  • przygotowanie i przesyłanie do kierownika administracyjnego okresowych raportów dot. realizacji badania
  • zbieranie i podsumowania wyników badań
  • wyznaczanie terminów wizyt pacjentów programowych
  • kontrola dystrybucji leku do ośrodków
  • bieżąca kontrola korespondencji

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (farmacja, biologia, chemia, badania kliniczne)

 • mile widziane ukończone studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 • dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność

 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy stanowiska pracy dla 2 osób:

 • zatrudnienie w projekcie finansowanym przez Agencję Badań Medycznych

 • możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę w wymiarze czasu pracy: 1 etat

 • możliwość zatrudnienia w ramach umowy zlecenie/umowy o pracę w wymiarze czasu pracy: 0,5 etatu

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego o ośrodku o statusie państwowego instytutu badawczego.

 

Dokumenty prosimy składać do 27 lipca 2021 do godz. 09.00 na adres poczty elektronicznej:

badania.kliniczne@ikard.pl

z podaniem nazwy stanowiska „Koordynator badania klinicznego” w tytule e-maila

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.