Skład i zadania Krajowej Rady ds.kardiologii

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia. Została powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii.

Skład Rady Krajowej

Przewodniczący Rady ds. kardiologii:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu
 
Zastępca Przewodniczącego Rady:
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Członkowie Rady Krajowej ds.kardiologii:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi
 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, prof. ucz. Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii
 • Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

Zadania Rady Krajowej ds.kardiologii

 • monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;
 • przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
 • opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
 • podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
 • poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej, monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
 • opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.