Leczenie w poradni

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie porad kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Poradnia Kardiologiczna

Porady kardiologiczne udzielane są w lokalizacjach:

Alpejska 42
04-628 Warszawa
Infolinia: tel.: +48 22 343 45 55, e-mail: bop@ikard.pl

Niemodlińska 33
04-635 Warszawa

Rejestracja:

tel.: +48 22 613 05 68, tel.: +48 22 815 28 36, fax: +48 22 812 44 97, e-mail: bop@ikard.pl

 • Zespół Poradni Specjalistycznych przyjmuje pacjentów pierwszorazowych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do diagnostyki, oraz po zabiegach w Narodowym Instytucie Kardiologii do dalszej opieki ambulatoryjnej.
 • Zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych odbywają się codziennie, osobiście w rejestracji lub telefonicznie. Warunkiem zapisu jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  O terminie przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
 • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć dokument tożsamości oraz wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie.
  Dokładne informacje na temat badań i zasad przyjmowania można uzyskać w rejestracji.
 • Zespół Poradni Specjalistycznych świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.
 • W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Zespół Poradni Specjalistycznych prowadzi edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.

E-REJESTRACJA: (pacjent.ikard.pl)

Uruchomiony został system e-rejestracji dla pacjentów poradni oraz pracowni. Obecnie mogą z niej korzystać pacjenci leczący się w Samodzielnej Poradni Lipidowej w celu umawiania wizyt kontynuacyjnych. Kolejne poradnie, pracownie i usługi będą sukcesywnie włączane w systemie.

Poradnia Kardiochirurgiczna

Porady kardiochirurgiczne udzielane są w lokalizacji:

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Wizyty kwalifikujące do zabiegów:
Rejestracja:
tel.: +48 22 343 42 46

Wizyty kontrolne po zabiegach:
Rejestracja:
tel.: +48 22 343 45 55


Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają: 

 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2015 r., poz. 793),

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • osób represjonowanych,
 • kombatantów,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.  

  Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)