Granty NCN

Identyfikacja blizny/żywotności miokardium przy pomocy dynamicznej perfuzji i późnego wzmocnienia kontrastowego ocenianego w tomografii komputerowej

Numer wewnętrzny projektu: 1A.7/V/22
Nazwa programu /konkursu: OPUS 21
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.
Finansowanie: 1 658 000,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Cel projektu
Zbadanie nowej metody oceny blizny/żywotności mięśnia sercowego u pacjentów po zawale mięśnia sercowego w oparciu o kompleksowe techniki CT, w tym: dynamiczną perfuzję metodą tomografii komputerowej (CTP, computed tomography perfusion) i dwuenergetyczną tomografię komputerową (DECT, dual-­‐energy computed tomography) z późnym wzmocnieniem pokontrastowym (LIE, late iodine enhancement) w odniesieniu do CMR z z późnym wzmocnieniem pokontrastowym (LGE, late gadolinium enhancement). Obrazowanie blizny/żywotności mięśnia sercowego ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zastosowania inwazyjnych strategii leczenia i oceny rokowania pacjenta.