Studia doktoranckie

Tryb i warunki rekrutacji

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:

 • Posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”
  • posiada dyplom lekarza, tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny i spełnia warunki rekrutacji
  • uzyskała największą liczbę punktów podczas postępowania rekrutacyjnego
  • w przypadku gdy liczba punktów jest jednakowa u co najmniej dwóch osób – osoba o największym udokumentowanym dorobku naukowym
 • Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu
 • Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną
 • Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii
 • Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia
 • Komisja powiadamia kandydata na studia o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą
 • Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Dyrektora Instytutu Kardiologii jest ostateczna
 • Rekrutacja na studia doktoranckie przebiega dwuetapowo:
  • Weryfikacja formalna złożonych dokumentów
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem
 • O wyniku postępowania Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata w ciągu 14 dni
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu Kardiologii (www.ikard.pl) oraz w siedzibie Instytutu

Wymagane dokumenty

 • Kandydat na studia doktoranckie składa za pośrednictwem Kierownika Studiów podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia
 • Do podania, o którym mowa powyżej, kandydat dołącza:
  • życiorys w formie CV z opisem dotychczasowego kształcenia, pracy oraz udziału w badaniach naukowych
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (można przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów a wymieniony dokument dostarczyć po jego otrzymaniu)
  • wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów (wg indeksu), z wyliczoną średnią
  • zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego (zaświadczenie to może być również przedłożone po ukończeniu stażu podyplomowego w przypadku osób, które go nie podjęły lub są w trakcie jego realizacji)
  • informację o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody), ewentualnie posiadane specjalizacji, studiach podyplomowych, specjalizacjach naukowych,
  • propozycję projektu badawczego:
   - cel pracy
   - opis metodyki i zakresu badań
   - spis piśmiennictwa
  • 3 fotografie legitymacyjne
  • dane kontaktowe
  • zgodę na przyjęcie warunków regulaminu studiów doktoranckich oraz postępowania rekrutacyjnego
 • Dodatkowo kandydat może załączyć:
  • certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego
  • list rekomendujący samodzielnego pracownika naukowego

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 15.30 w Sekretariacie Naukowym Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.(tel. +48 22 343 42 71)

Rozmowa kwalifikacyjna

 • Rozmowa kwalifikacyjna jest drugim etapem postępowania rekrutacyjnego
 • Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata na studia o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą
 • Komisja Rekrutacyjna prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w celu oceny predyspozycji kandydata do pracy naukowej

Punktacja

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Średnia ocen uzyskanych w czasie studiów: 0 - 10 pkt
Aktywność naukowa: konferencje, publikacje: 0 - 15 pkt
Certyfikat potwierdzający znajomość języka nowożytnego: 0 - 5 pkt
Ocena złożonej przez kandydata propozycji projektu badawczego: 0 - 30 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem: 0 - 45 pkt