Terenowa Komisja Bioetyczna

Dział Planowania i Administracji Nauki

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu i Regulaminem Komisji Bioetycznej wszystkie projekty badawcze dotyczące człowieka planowane do wykonania w Instytucie jak i projekty badań wieloośrodkowych, których krajowymi koordynatorami są pracownicy Instytutu są rozpatrywane przez Terenową Komisję Bioetyczną przy Narodowym Instytucie Kardiologii.

Skład Komisji Bioetycznej

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski (kardiolog) - przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński (kardiolog) - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. n. med. Maria Bilińska prof. inst. (kardiolog)
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalski (kardiolog)
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek (kardiolog)
 • dr n. med. Paweł Litwiński (kardiochirurg)
 • prof. dr hab. n. hum. Alicja Przyłuska-Fiszer (filozof, etyk)
 • prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło (kardiolog)
 • dr n. med. Krzysztof Szalecki (neurochirurg)
 • prof. dr hab. n. med. Mateusz Śpiewak (kardiolog)
 • dr hab. n. prawn. Marek Świerczyński, prof. UKSW (prawnik)
 • Danuta Turniak (pielęgniarka)

Terminy posiedzeń Terenowej Komisji Bioetycznej 2024:

15.01.2024 r.
12.02.2024 r.
11.03.2024 r.
15.04.2024 r.
13.05.2024 r.
10.06.2024 r.
08.07.2024 r.
12.08.2024 r.
09.09.2024 r.
14.10.2024 r.
18.11.2024 r.
09.12.2024 r.

Akty prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18 i Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 167 i Dz. Urz. UE L 233 z 01.07.2021, str. 9);

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 25, Dz. Urz. UE L 238 z 16.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 118 z 20.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 294 z 15.11.2022, str. 5);

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi