Współpraca naukowa

Współpraca naukowa

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki

Interdyscyplinarna współpraca naukowo - badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

 • nieliniową analizę danych holterowskich,
 • nieliniową analizę danych polisomnograficznych,
 • analizę zależności pomiędzy pozycją ciała, incydentami bezdechu sennego a występowaniem zaburzeń rytmu serca,
 • analizę dobowej zmienności załamków zespołu QRS i morfologii ST w 12-odprowadzeniowej, 24-godzinnej rejestracji EKG,
 • analizę nieliniową dynamiki repolaryzacji w 24- godzinnym EKG,
 • diagnostykę rytmu serca oraz arytmii bez wykonywania ekg.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Interdyscyplinarna współpraca naukowo-badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

 • realizacja wspólnych projektów naukowych,
 • tworzenie wspólnych zespołów badawczych,
 • prowadzenie wymiany naukowej w postaci wyspecjalizowanej kadry realizującej określone zadania badawcze między Instytutem a Uczelnią,
 • organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń oraz spotkań naukowo-informacyjnych.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Współpraca na rzecz rozwoju nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia oraz tworzenia wspólnych programów naukowo-badawczych obejmuje:

 • wzajemne wsparcie projektów, prowadzonych przez którąkolwiek ze stron,
 • wyrażenie gotowości do wykonania analiz i opracowań na rzecz drugiej strony,
 • wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzonych aktywności,
 • promowanie działań ułatwiających rozwój kontaktów naukowych,
 • prowadzenie wymiany informacji o projektach oraz wspieranie rozwoju nowych technologii.