32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Kilkaset wydarzeń, paneli dyskusyjnych i spotkań z udziałem decydentów, przedstawicieli świata nauki i biznesu odbyło się podczas 32. Forum Ekonomicznego, zorganizowanego w dniach 5-7 września br. w Karpaczu. Wśród wielu omawianych zagadnień związanych ze zdrowiem pojawił się temat Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Rozmawiano również o pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyła się pod hasłem "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian". Wzięło w niej udział łącznie 5,2 tys. gości z 60 krajów. Wzorem poprzednich lat, swoją stałą i ugruntowaną pozycję w programie Forum Ekonomicznego miało Forum Ochrony Zdrowia, które od ponad 14 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemu ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to obszar w debacie publicznej. Jest to przede wszystkim platforma dyskusji na tematy zdrowotne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, opartych na faktach oraz dostępnych danych. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Wśród wielu omawianych zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia poruszono tematykę chorób sercowo-naczyniowych. Dyskusja na ten temat odbyła się w ramach panelu: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia – szansa na zmniejszenie ryzyka chorób serca i naczyń”. Uczestniczyli w niej: Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Tomasz Hryniewiecki – Pełnomocnik Ministra ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, a także, prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Paweł Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii I Angiologii w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

NPChUK: 2,7 mld zł na reformę polskiej kardiologii

Jak podkreślili eksperci, Polska jako jeden z dwóch krajów w Europie wprowadziła wieloletni program pn. „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”. Program jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia (ChUK) w naszym kraju, a także wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności oraz poważnych konsekwencji społecznych, w tym pogarszania jakości życia chorych oraz znacznych obciążeń finansowych związanych z leczeniem tych chorób. Jego celem jest zapewnienie społeczeństwu równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych poprzez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia.

NPChUK to w sumie, 4 cele strategiczne, 5 obszarów interwencji, 18 głównych działań, 59 zadań, które będą realizowane w ciągu 10 lat. Efektem realizacji programu ma być wydłużenie życia i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, w tym: obniżenie zachorowalności i umieralności, zmniejszenie różnic regionalnych w zachorowalności i umieralności związanej z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu oraz poprawa organizacji i zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w ChUK, a także wypracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych.

Założenia NPChUK są spójne z celami społeczno-gospodarczymi, które zostały określone w dokumentach rozwojowych mających charakter strategiczny dla Państwa, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Wieloletni program stanowi narodową strategię kardiologiczną obejmująca reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z ChUK. Na jego realizację planowane jest przekazanie łącznej kwoty ponad 2,7 mld zł. Działania skupiają się na pięciu głównych obszarach, kluczowych dla uzyskania efektu synergii oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi:
1) rozwój systemu kształcenia personelu medycznego poprzez inwestycje w kadry,
2) zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki chorób układu krążenia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez inwestycje w edukację, profilaktykę i zdrowy styl życia,
3) zwiększenie dostępności i zgłaszalności na badania przesiewowe oraz poprawa ich jakości poprzez inwestycje w pacjenta,
4) wsparcie badań naukowych w kardiologii i dziedzinach pokrewnych w ChUK oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych poprzez inwestycje w naukę i innowacje,
5) optymalizacja procesu leczenia, w tym wdrożenie jednolitych standardów opieki kardiologicznej na rzecz poprawy jakości życia pacjentów z ChUK w trakcie i po zakończeniu leczenia, a także doposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę poprzez inwestycje w system opieki kardiologicznej.

Krajowa Sieć Kardiologiczna: wizyta u kardiologa w ciągu maks. 30 dni

Uczestnicy dyskusji rozmawiali również na temat realizacji pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej, ustanowionej przez Ministra Zdrowia w maju 2021 r. Pierwotnie program obejmował świadczeniobiorców z województwa mazowieckiego. Od kwietnia br. program funkcjonuje już w siedmiu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim.

 - Celem pilotażu krajowej sieci kardiologicznej jest przyspieszenie diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych z wykorzystaniem najlepszych metod, w najlepiej dobranych ośrodkach. Program skierowany jest do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz zastawkowymi wadami serca – powiedział prof. Tomasz Hryniewiecki.

Do programu pilotażowego mogą kierować ośrodki, które zawarły porozumienie o współpracy w tym zakresie z regionalnym ośrodkiem koordynującym: lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie kardiologiczne, oddziały o profilu kardiologicznym jak również oddziały o profilu chorób wewnętrznych. Rolę ośrodka koordynującego program na szczeblu krajowym i regionalnym (woj. mazowieckie) pełni Narodowy Instytut Kardiologii.

Każdy, zakwalifikowany do pilotażu pacjent, może liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę specjalistów na różnych poziomach: od szybkiej diagnostyki po leczenie szpitalne, jeśli będzie ono konieczne.  - W ciągu maksymalnie 30 dni pacjenci trafiają do specjalisty kardiologa, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w odpowiednim ośrodku specjalistycznym w ramach sieci, natomiast po zakończeniu diagnostyki i terapii chorzy wracają do lekarza kierującego – podkreślił prof. Hryniewiecki

Choroby układu krążenia w liczbach:
• Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca i zawał serca oraz choroby naczyń mózgowych, są głównymi przyczynami zgonów w Polsce.
• Populację polską w porównaniu do europejskiej charakteryzuje prawie 2-krotnie wyższa umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca i 1,5 razy wyższa umieralność z powodu udaru mózgu oraz wyższe wskaźnikami utraconych lat życia w zdrowiu.
• W 2019 r. w Polsce najwięcej lat życia w zdrowiu utracono z powodu chorób układu krążenia (21%), a największa strata związana była odpowiednio z chorobą niedokrwienną serca (51%), udarem mózgu (28%) oraz kardiomiopatiami i zapaleniem mięśnia sercowego (6%).
• Obserwujemy bardzo duże rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia (nadciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, zaburzeń lipidowych oraz otyłości i cukrzycy). Behawioralne czynniki ryzyka odpowiadają za 47% zgonów w Polsce oraz za utratę 35,8% lat przeżytych w zdrowiu (43,0% przez mężczyzn i 27,1% przez kobiety).
• Czynnikami ryzyka w najwyższym stopniu związanymi z obciążeniem chorobowym
w latach 1990-2019 w Polsce były kolejno: palenie tytoniu, wysokie BMI oraz wysokie skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, a w rankingu czynników ryzyka związanych ze zgonem kolejno: wysokie skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu oraz wysokie stężenie glukozy.

Wróć