Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

przez Aleksandra Bąkała

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie w 1997r.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 4 maja 2018 roku w Kancelarii Ogólnej lub Sekcji ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej ul. Alpejska 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. kontaktowy 22 343 47 77.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest na stronie internetowej Instytutu w zakładce dla pacjenta lub w Dziale Jakości i Nadzoru.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2017. 1318 t.j)) oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Krystyna Mateńko
Kierownik Działu Jakości i Nadzoru

Wróć