Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej obejmuje już siedem województw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej zostało opublikowane. Zgodnie z jego zapisami, Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) został poszerzony o kolejne województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Jak wskazano w uzasadnieniu, wybrane województwa są regionami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym.

Ze względu na rozszerzenie obszaru realizacji programu pilotażowego uznano za zasadne zmianę struktury sieci kardiologicznej przez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego. Jego zadania będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym.

Zadania krajowego ośrodka koordynującego obejmują:
1)    okresową ocenę realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu II;
2)    prowadzenie infolinii kardiologicznej dla całego programu pilotażowego;
3)    administrowanie systemem teleinformatycznym sieci kardiologicznej;
4)    opracowanie, aktualizacje i modyfikację wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, które przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
5)    zbieranie danych z realizacji programu pilotażowego, celem ich okresowej analizy oraz dokonania całościowego podsumowania realizacji programu we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
6)    opracowanie porozumienia z ośrodkami kierującymi świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego;
7)    prowadzenie systemu teleinformatycznego sieci kardiologicznej;
8)    administrowanie danych osobowych z zakresu realizacji programu pilotażowego.

Więcej informacji: >>Tutaj<<

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej w liczbach:


      

 Wróć