Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

12 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0161/19-00 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie”w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekt dotyczy odtworzenia ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Projekt zlokalizowany jest w Warszawie ul. Alpejska 42. W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych świadczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie kierowanych w szczególności do mieszkańców centralnej i północno-wschodniej Polski, oraz mieszkańców całego kraju, którzy stanowią znaczący odsetek pacjentów Instytutu Kardiologii. Projekt realizowany będzie w 2019 roku. Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wyrobów medycznych. Realizacja ww. działań jest niezbędna dla prawidłowego działania Instytut Kardiologii, w tym Klinik i Oddziałów Instytutu Kardiologii.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10.002.400,00 PLN

W ramach projektu przewiduje się 14 zadań obejmujących zakup wyrobów medycznych oraz promocję projektu:
1.           System Telemetryczny z wyposażeniem 1 szt.
2.           RTG cyfrowy z wyposażeniem 2 szt.
3.           Pompa do kontrapulsacji z wyposażeniem 1 szt.
4.           System do terapii oddechowej z wyposażeniem 1 szt.
5.           Defibrylatory 8 szt.
6.           Aparaty EKG  2 szt.
7.           Echokardiografy z wyposażeniem 4 szt.
8.           Piły do cięcia mostka 10 szt.
9.           Bronchofiberoskop 4 szt.
10.         Zestaw RTG do diagnostyki zębowej z wyposażeniem  1 szt.
11.         Holterowski system do rejestracji EKG z wyposażeniem wraz z systemem integracji i archiwizacji 1 szt.
12.         Insuflatory dwutlenku węgla 4 szt.
13.         Unit stomatologiczny 1 szt.
14.         Promocja projektu

Celem projektu jest wzrost liczby leczonych pacjentów poprzez lepsze wykorzystanie środków otrzymywanych z NFZ. Pośrednio powyższe działania mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia i w konsekwencji zapewnienia odpowiedniej liczby osób aktywnych zawodowo w związku z dynamicznie narastającym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i zmniejszaniem się odsetka osób w wieku produkcyjnym (zarówno w kontekście czynników produkcji, jak i m.in. obciążeń dla systemu zabezpieczeń społecznych). Działania te mogą mieć również znaczenie w zakresie realizacji potrzeb wynikających z deficytu infrastruktury w zakresie leczenia jednostek chorobowych właściwych dla ww. klinik na poziomie ponadregionalnym.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ

W zakresie realizowanego przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie projektu pt. „Odtworzenia ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie” Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wróć