Rozbudowa Instytutu Kardiologii w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych

przez Aleksandra Bąkała

                                                      

 

17. października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0038/16-00 pn. „Odtworzenie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie ”w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie część Instytutu Kardiologii przeznaczona do leczenia chorych z niewydolnością serca, wymagających mechanicznego wspomagania krążenia czy transplantacji, oraz chorych wymagających zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 897 850,00 PLN

W projekcie przewidziano roboty budowlane i dostawy wyrobów medycznych. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych w Instytucie Kardiologii w Warszawie kierowanych do mieszkańców całego kraju. Projekt realizowany będzie od 2016 do 2020. Koszty kwalifikowane to koszty robót budowlanych i zakup wyrobów medycznych.


Realizacja wyżej wymienionych działań jest niezbędna dla prawidłowego działania: Oddziału Wspomagania Krążenia, Pracowni Elektrofizjologicznej Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca, sali operacyjnej hybrydowej (wraz z salami wybudzeń).
Projekt jest odpowiedzią na przewidywaną rosnącą zapadalność na choroby układu krążenia, duże zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną opiekę kardiologiczną, długą listę oczekujących na przyjęcie do Instytutu Kardiologii i długi okres oczekiwania na hospitalizacje. Bez realizacji projektu istnieje ryzyko znacznego ograniczenia liczby leczonych pacjentów w związku z pogarszającym się stanem infrastruktury klinik, których dotyczy odtworzenie planowane w ramach projektu.

Wróć