Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego nauk medycznych oraz doktora nauk medycznych

przez Aleksandra Bąkała

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, które odbyło się 19.06.2018 r. miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego nauk medycznych oraz doktora nauk medycznych.

Dyplomy wręczył Dyrektor Instytutu Kardiologii – dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 2017/2018 otrzymali:

Piotr Paweł Dobrowolski
Klinika Wad Wrodzonych Serca
„Ocena przydatności wybranych nowych parametrów echokardiograficznych i biomarkerów w diagnostyce dysfunkcji skurczowej komór serca o różnej etiologii”

Elżbieta Danuta Florczak

Klinika Nadciśnienia Tętniczego
„Charakterystyka kliniczna, ocena stosowania się do zasad leczenia hipotensyjnego oraz przedstawienie wybranych powikłań narządowych u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze”

Jacek Mariusz Kądziela
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
„Zastosowanie nowych metod inwazyjnych w diagnostyce i leczeniu wybranych postaci wtórnego i opornego nadciśnienia tętniczego”

Iwona Korzeniowska – Kubacka
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
„Monitorowana rehabilitacja kardiologiczna w warunkach domowych oraz w środowisku wodnym alternatywą dla standardowej rehabilitacji ambulatoryjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

Ewa Kowalik
Klinika Wad Wrodzonych Serca
„Czynność komory systemowej u dorosłych z wrodzonym skorygowanym przełożeniem pni tętniczych”

Magdalena Marta Lipczyńska
Klinika Wad Wrodzonych Serca
„Obserwacja odległa pacjentów z przełożeniem pni tętniczych po korekcji przedsionkowej metodą Senninga lub Mustarda ze szczególnym uwzględnieniem zmian czynności komory systemowej (prawej)”

Ilona Maria Michałowska
Zakład Radiologii
„Ocena wybranych metod obrazowania strukturalnego i czynnościowego oraz poszukiwanie nowych biomarkerów w diagnostyce i monitorowaniu chorych z zespołem guza chromochłonnego/przyzwojaków”

Małgorzata Joanna Sobieszczańska – Małek
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
„Schemat opieki nad pacjentami po transplantacji serca w celu zapobiegania powikłaniom w odległym okresie po przeszczepieniu”

Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w roku 2017/2018 otrzymali:

Jarosław Maksymilian Karwowski
II Klinika Choroby Wieńcowej
„Ostre całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za zawał u pacjentów z zawałem serca bez przetrwałego uniesienia odcinka ST”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

Rafał Ryszard Wolny
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
„Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych u pacjentów poddawanych zabiegom rewaskularyzacyjnym”
Promotor: dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski
Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Ciszewski

Marta Załęska-Kocięcka
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
„Wartość predykcyjna beta - 2 mikroglobuliny w zespole mózgowo-nerkowym (kidney-brain cross-talk) u pacjentów powyżej 70 roku życia, leczonych interwencyjnie z powodu stenozy aortalnej”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Karina Magdalena Zatorska
Klinika Wad Nabytych Serca
„Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia”
Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Stopień doktora nauk medycznych w roku 2017/2018 otrzymali:

Barbara Kinga Chybowska
Klinika Wad Wrodzonych Serca
„Przydatność oceny czynności włókien podłużnych lewej komory w przewidywaniu występowania istotnych zwężeń tętnic wieńcowych w przeszczepionym sercu”
Promotor: dr hab. n. med. Anna Klisiewicz, prof. nadzw. IK

Łukasz Hawryluk
II Klinika Choroby Wieńcowej
„Bezpieczeństwo pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca podczas wykonywania badań za pomocą rezonansu magnetycznego 1,5 Tesli”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. nadzw. IK

Anna Imiela
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
„Ocena ekspresji cytokin oraz fenotypu limfocytów i monocytów krwi obwodowej w odniesieniu do aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron i stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Sylwia Maria Kołodziejczyk - Kruk
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
„Cewnikowanie żył nadnerczowych oraz tomografia komputerowa w diagnostyce pierwotnego hiperaldosteronizmu - weryfikacja wartości obu metod diagnostycznych poprzez porównanie efektów terapii opracowanych z ich udziałem”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. IK

Wojciech Majda
II Klinika Choroby Wieńcowej
„Znaczenie rokownicze zakresu rewaskularyzacji u chorych po przebytych ostrych zespołach wieńcowych z wielonaczyniową chorobą wieńcową. Obserwacja prospektywna jednoośrodkowa”
Promotor: dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK

Patrycja Anna Ozdowska
II Klinika Choroby Wieńcowej
„Występowanie zmian w układzie sercowo- naczyniowym u chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”
Promotor: dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK

Piotr Nikodem Rudziński
Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca
„Ocena bezpieczeństwa i efektywności tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, jako pierwszego badania obrazowego w diagnostyce chorych ze wskazaniami do inwazyjnej koronarografii z powodu podejrzenia istotnych zmian w tętnicach wieńcowych”
Promotor: dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. nadzw. IK

Patrycjusz Stokłosa
Klinika Wad Nabytych Serca
„Multimodalne obrazowanie kompleksu aortalnego, anatomia drogi odpływu lewej komory a reklasyfikacja stopnia zwężenia zastawki aortalnej u chorych kwalifikowanych do TAVI”
Promotor: dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Olgierd Woźniak
Klinika Wad Wrodzonych Serca
„Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Katarzyna E. Biernacka

Wróć