Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin

1. Zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. 2016.1638) za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty, na zlecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości 40,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę, po upływie 72 godzin od daty przyjęcia zwłok do chłodni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opłat, o których mowa w ust.2, się nie pobiera, gdy odebranie zwłok przez osobę lub instytucję, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Narodowego Instytutu Kardiologii.

3. Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego  śmierci, jest dopuszczalne w razie:
- gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje do ich
pochowania,
- w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
- z innych ważnych przyczyn niż wymienione w pkt. 1-2, za zgodą, albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Instytutu Kardiologii.