Pracownia Biologicznie Czynnych Peptydów

p.o. Kierownika:

mgr Aleksandra Wróbel

Pracownicy:

dr n. med. Joanna Waś
mgr Magdalena Niedolistek
mgr Sylwia Malina
tech. Joanna Kacprzak

Kontakt:
  • +48 22 343 43 99
  • +48 22 343 45 18

Działalność naukowa:

Pracownia Biologicznie Czynnych Peptydów uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych we współpracy z Klinikami Instytutu na temat roli biologicznie aktywnych białek, peptydów i innych substancji w procesach patogenezy schorzeń układu naczyniowo-sercowego. Do oznaczania stężenia substancji tj. czynnik martwicy nowotworów TNFα i jego receptory TNF RI lub TNF RII, interleukiny: IL6, IL8, IL10, metaloproteinazy: MMP2, MMP8 i MMP9, tkankowy receptor metaloproteinazy TIMP-1, międzykomórkowa cząsteczka adhezji komórkowej sICAM, fosfolipaza związana z lipoproteiną Lp PLA2, czynnik wzrostu hepatocytów HGF, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, czynnik wzrostu pochodzący z płytek krwi PDGF, insulinopodobny czynnik wzrostu IGF1, transformujący czynnik wzrostu TGFβ, czynnik różnicowania wzrostu GDF15, galektyna, leptyna, adiponektyna, adrenomedulina, osteoprotegeryna, angiotensyna II,  przedsionkowy peptydu natriuretyczny ANP, propeptydy prokolagenu PINP i PIIINP, telopeptyd C-końcowy ICTP wykorzystywane są metody radioimmunologiczne tj. RIA (RadioImmunoAssay), IRMA (ImmunoRadioMetricAssay) oraz immunoenzymatyczna ELISA (EnzymeLinkedImmunoSandwichAssay).

Działalność kliniczna:

W Pracowni Biologicznie Czynnych Peptydów wykonywane są laboratoryjne badania wykorzystywane w klinicznej diagnostyce nadciśnienia tętniczego. W ramach rutynowo prowadzonej działalności w Pracowni oznaczane jest stężenie reniny i aldosteronu w osoczu metodą chemiluminescencyjno- immunologiczną (CLIA) na analizatorze LIAISON® jako wskaźników układu renina-angiotensyna-aldosteron stosowanych w różnicowej diagnostyce pierwotnego i wtórnego aldosteronizmu.
Pracownia od 2011 roku uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości EQAS (External Quality Assurance Services) Immunoassay w zakresie oznaczania stężenia reniny i aldosteronu. Program prowadzony jest przez firmę Bio-Rad Laboratories posiadającą akredytację Amerykańskiego Stowarzyszenia Akredytacji Laboratoriów w zakresie organizacji badań biegłości. Pracownia posiada certyfikaty potwierdzające udział i uzyskiwanie wiarygodnych wyników w/w badań.

W ramach rutynowo prowadzonej działalności w Pracowni oznaczane jest również stężenie wolnych metoksykatecholamin, tj. normetanefryny, metanefryny i metoksytyraminy w osoczu z zastosowaniem specjalistycznej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem kulometrycznym. Metoda ta  została wdrożona na potrzeby rutynowo prowadzonej diagnostyki guza chromochłonnego (pheochromocytoma) w 2015 r.

Pracownia od początku 2017 roku uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości RCPAQAP (RCPA Quality Assurance Programs) w zakresie oznaczania metoksykatecholamin. Pracownia posiada certyfikat potwierdzający udział w w/w badaniu biegłości.Ponadto Pracownia prowadzi również rutynowe monitorowanie terapii immunosupresyjnej z zastosowaniem chromatografii cieczowej z podwójną detekcją masową (LC-MS/MS) do oznaczania stężenia cyklosporyny, takrolimusu, ewerolimusu i syrolimusu we krwi pełnej u pacjentów po transplantacji serca. Pracownia od początku 2017 roku uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości badań leków immunosupresyjnych IPTS (Immunosuppressive Drugs Proficiency Testing Scheme) w zakresie oznaczania w/w leków prowadzonym przez firmę LGC Standards.W grudniu 2017 roku Pracownia została wyposażona w wysokiej klasy nowoczesny chromatograf cieczowy sprzężony z podwójną detekcją masową- LC/MS/MS SCIEX QTRAP 6500 + przeznaczony do bardzo czułych i wysoko-rozdzielczych analiz. W najbliższym czasie aparatura zostanie wykorzystana do specjalistycznych badań min. do analizy szerokiego panelu hormonów steroidowych, leków immunosupresyjnych i metoksykatecholamin.