Pracownia Farmakologii Klinicznej i Terapii

Kierownik:

dr n. farm. Paweł K. Kunicki

Pracownicy:

tech. Agnieszka Wytrykowska
Halina Gontarz

Kontakt:
 • +48 22 343 41 57
 • +48 22 343 41 54 (518)
 • +48 22 343 45 18

Działalność kliniczna:
Pracownia Farmakologii Klinicznej i Terapii:

 • wykonuje oznaczania kwasu mykofenolowego u pacjentów po transplantacji serca z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV)
 • wykonuje jako jedyny ośrodek w Polsce, farmakokinetyczne monitorowanie terapii antyarytmicznej z zastosowaniem  techniki HPLC-UV, umożliwiającej jednoczesny pomiar stężenia leków i ich aktywnych metabolitów (amiodaron plus dezetyloamiodaron oraz propafenon plus 5-hydroksypropafenon) w surowicy krwi pacjentów z zaburzeniami rytmu serca z odniesieniem do statusu farmakogenetycznego,
 • wykonuje oznaczenia stężenia digoksyny u chorych z niewydolnością krążenia, kwasu walproinowego na potrzeby terapii przeciwdrgawkowej oraz gentamycyny i wankomycyny na potrzeby monitorowanej antybiotykoterapii,
 • wykonuje badania z zakresu farmakodynamicznego monitorowania terapii antyagregacyjnej (testy ASPI, ADP, ADP HS, COL, RISTO-LOW, RISTO-HIGH, TRAP).


Działalność naukowa:

Pracownia Farmakologii Klinicznej i Terapii uczestniczy w badaniach naukowych z zakresu:

 • farmakologii i farmakokinetyki klinicznej, w szczególności leków krążeniowych i immunosupresyjnych z uwzględnieniem wpływu czynników genetycznych, terapeutycznych i patofizjologicznych,
 • terapii monitorowanej stężeniem leku,
 • opracowywania i walidacji metod oznaczania stężenia leków i innych substancji egzo- i endogennych w materiale biologicznym,
 • oceny znaczenia klinicznego nowych testów laboratoryjnych w diagnostyce chorób układu krążenia.


Działalność dydaktyczna:

Pracownia Farmakologii Klinicznej i Terapii, począwszy od roku akademickiego 2005/2006 we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczy w kształceniu studentów IV roku studiów dziennych farmacji z przedmiotu „Terapia Monitorowana”. Kierownik Pracowni jest wykładowcą trybu podyplomowego szkolenia farmaceutów realizowanego przez WUM z zakresu farmakokinetyki, dostępności i równoważności biologicznej oraz terapii monitorowanej stężeniem leku.