Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Choroby Wieńcowej

Kierownik:

Prof. dr hab. n. med.
Marcin Demkow

Koordynator ds. nieinwazyjnej koronarografii:

Dr hab. n. med.
Cezary Kępka, prof. nadzw. IK

 • +48 22 343 43 42
 • c.kepka@ikard.pl
Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 43 42
 • +48 22 343 45 16
 • sekretariat.kchw@ikard.pl

Podstawowym celem działalności Pracowni jest nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej, w tym głównie ocena naczyń wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej (tzw. nieinwazyjna koronarografia). Dodatkowym celem jest stworzenie warunków dla wykorzystania danych obrazowych w działalności badawczo-rozwojowej.

Do zadań Pracowni w szczególności należy:

 • W zakresie działalności naukowo-badawczej:
  • opracowanie nowego algorytmu diagnostycznego dla pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej, diagnozowanych w IK,
  • opracowywanie nowych wskazań do wykonania badania TK naczyń wieńcowych,
  • opracowanie nowych metod stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego przy użyciu TK,
  • nadzór nad realizacją prac doktorskich bazujących na badaniach TK tętnic wieńcowych,
  • udział w przygotowaniu wniosków o realizację nowych projektów naukowo-badawczych,
  • współudział w realizowanych i planowanych projektach naukowo-badawczych wykorzystujących diagnostykę przy pomocy TK tętnic wieńcowych,
  • współpraca z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie diagnostyki sercowo-naczyniowej
  • kontynuacja współpracy z grupami roboczymi SCCT i ESC w projektowaniu i realizacji wieloośrodkowych badań klinicznych.
 • W zakresie działalności klinicznej:
  • odpowiedzialność za kwalifikację do badań tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, przy uwzględnieniu obowiązujących zaleceń oraz wskazań wynikających z realizowanych zadań badawczo-rozwojowych,
  • wykonywanie badań tomografii komputerowej tętnic wieńcowych u pacjentów hospitalizowanych w Instytucie oraz diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym,
  • udział w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego: zaplanowanie dalszej diagnostyki inwazyjnej i nieinwazyjnej, wybór komplementarnej metody diagnostycznej (testy obciążeniowe, IVUS/FFR, rezonans magnetyczny),
  • kwalifikacja do optymalnej metody rewaskularyzacji ? dyskutowanie i prezentacja danych obrazowych kardiochirurgom i kardiologom interwencyjnym,
  • konsultacje bada? wykonanych poza Instytutem u pacjentów diagnozowanych lub leczonych w IK. 
 • W zakresie działalności dydaktycznej:
  • organizacja i prowadzenie kursów dotyczących tematyki, którą zajmuje się Pracownia.
  • prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych na kursach zewnętrznych, w tym organizowanych m.in. przez PTK, PLTR,
  • prowadzenie staży cząstkowych z diagnostyki obrazowej do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii.