Pracownia Spektrometrii Mas

Kierownik:

dr n. med. Joanna Waś

Pracownicy:

mgr Magdalena Niedolistek

Kontakt:
  • +48 22 343 33 99 (pracownia)
  • +48 22 343 42 29 (laboratorium)

Pracownia wykonuje oznaczenia:

1) stężeń wolnych metoksykatecholamin tj. normetanefryny (NMN), metanefryny (MN) i 3-metoksytyraminy (MTY) w osoczu z zastosowaniem wysokiej klasy nowoczesnego chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójną detekcją masową- LC/MS/MS SCIEX QTRAP 6500 +. Pracownia uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości RCPAQAP (The Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs) w zakresie oznaczania metoksykatecholamin. (Certyfikat uczestnictwa: zał. 1)

2) stężeń cyklosporyny, takrolimusu, ewerolimusu i syrolimusu we krwi pełnej u pacjentów po transplantacji serca z zastosowaniem chromatografii cieczowej z podwójną detekcją masową (LC-MS/MS). Pracownia uczestniczy w międzynarodowym programie kontroli jakości badań leków immunosupresyjnych IPTS (Immunosuppressive Drugs Proficiency Testing Scheme) prowadzonym przez LGC Standards. (Certyfikat uczestnictwa: zał. 2)

3) stężeń hormonów steroidowych tj. aldosteronu, kortyzolu, kortyzonu, 11—deoksykortyzolu, 21-deoksykortyzolu, kortykosteronu, 11-deoksykortykosteronu, progesteronu, 17-hydroksyprogesteronu, androstendionu, DHEA, DHEA-SO4, estradiolu, dihydrotestosteronu i testosteronu w osoczu z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójną detekcją masową (LC/MS/MS).

4) stężenia 25(OH)D witaminy D, metabolitów 25(OH)D3 i 25(OH)D, epi-25(OH)D3 oraz 24,25(OH)2D3 w surowicy z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójną detekcją masową (LC/MS/MS).

5) procentowej zawartości transferyny desialowanej (CDT) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

 

Pracownia dysponuje wysokiej klasy urządzeniami:

QTRAP 6500 + (SCIEX) najszybszy, najbardziej czuły spektrometr mas do diagnostyki in vitro umożliwiający wykonywanie bardzo czułych (na poziomie pikomoli), dokładnych, precyzyjnych i wysoko-rozdzielczych analiz biomarkerów i metabolitów występujących nawet w bardzo niskich stężeniach. Urządzenie spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z przepisami FDA.

System ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) połączony z tandemowym spektrometrem mas MS/MS Acquity (Waters).