Pracownia Tomografii Komputerowej

Kierownik Pracowni:

Dr hab. n. med. Ilona Michałowska

  • +48 22 343 41 68
Rejestracja Pracowni TK:
  • +48 22 343 45 55
Pokój lekarski TK:
  • +48 22 343 46 62
Koordynator badania nieinwazyjnej koronarografii:

Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

  • +48 725 993 883

Wyposażenie Pracowni:

Pracownia Tomografii Komputerowej funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 2008 r.
W 2015 r. została wyposażona w najnowszej generacji dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy.

Parametry techniczne:

  • ilość warstw: 384 (2x192)
  • szerokość gantry: 78 cm
  • rozdzielczość przestrzenna: 0,24 mm
  • czas przesuwu stołu: 737 mm/s przy użyciu Turbo Flash

Parametry techniczne mają znaczenie przy wykonywaniu badań kardiologicznych, kiedy serce cały czas pozostaje w ruchu.

Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie skanerów na świecie. Charakteryzuje się największą rozdzielczością czasową, wynoszącą 66 ms oraz najszybszą rotacją lampy 0,25 s.
Główne korzyści wynikające z zastosowania tego tomografu to redukcja dawki promieniowania o około 50% przy wykonywaniu rutynowych badań TK oraz ograniczenie ilości środka kontrastowego o około 30-40% (co ma istotne znaczenie u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek).
Aparat jest jednym z najnowocześniejszych na świecie urządzeń, które przeznaczone są do diagnozowania pacjentów z problemami kardiologicznymi. Nowy tomograf jest szybszy od stosowanych dotychczas aparatów, a mimo to pozwala na znaczne zmniejszenie stosowanych dawek promieniowania rentgenowskiego. Dzięki zaawansowanym technologicznie parametrom diagnostyka pacjentów jest jeszcze bardziej precyzyjna.

Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość diagnostyki pacjentów z zaburzeniami rytmu serca włącznie z migotaniem przedsionków.


Działalność kliniczna:

Pracownia wykonuje pełny zestaw badań tomograficznych, specjalizując się w wykonywaniu badań angio-TK tętnic wieńcowych, wad wrodzonych układu sercowo - naczyniowego, w ocenie zastawek serca natywnych i po operacji oraz u pacjentów przed kwalifikacją do zabiegów TAVI.

Ze względu na profil pacjentów hospitalizowanych i diagnozowanych w Instytucie większość badań wykonywanych jest w celu oceny serca i dużych naczyń. Badania wykonywane są również ze wskazań nagłych, u pacjentów w stanie zagrożenia życia. Spektrum pacjentów obejmuje również chorych po wcześniejszym leczeniu operacyjnym, oraz zabiegach naprawczych.

Pracownia Tomografii Komputerowej IK należy do ośrodków o największym w Polsce doświadczeniu w nieinwazyjnym obrazowaniu tętnic wieńcowych (czyli tzw. nieinwazyjnej koronarografii).
Badania, których celem jest ocena naczyń wieńcowych wykonywane są przez zespół: radiologa i kardiologa. Współpraca między dwoma specjalistami pozwala na uzyskanie lepszej jakości danych z badania oraz umożliwia optymalną kwalifikacje pacjenta (do dalszego leczenia zachowawczego, bądź procedur inwazyjnych). Każdorazowa ocena pacjenta przez kardiologa, przed wykonaniem badania pozwala na uniknięcie wykonywania badań o niewielkiej przydatności klinicznej, co jest szczególnie ważne, ponieważ każde badanie TK wiąże się z narażeniem pacjenta na promieniowanie jonizujące.
Wspólna interpretacja wyników badań pozwala również na przekazanie pacjentowi kompleksowych informacji dotyczących jego ryzyka sercowo-naczyniowego, co wykracza poza zakres typowego wyniku badania. Integralną częścią diagnostyki jest zaplanowanie i zaproponowanie pacjentowi sposobu dalszego postępowania.
Współdziałanie radiologiczno-kardiologiczne zgodne jest z najnowszymi zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych jak również zaleceniami międzynarodowych towarzystw specjalistycznych.


Działalność naukowa:

Pracownia Tomografii Komputerowej współuczestniczy w realizacji działalności naukowej Instytutu. Jest współwykonawcą prac statutowych oraz grantów naukowych. Wyniki badań prezentowane są na kongresach specjalistycznych w Europie i USA.

Członkowie zespołu Pracowni są głównymi autorami pierwszej kompleksowej publikacji dotyczącej zastosowanie nieinwazyjnych metod obrazowania u pacjentów z choroba wieńcową:
Rużyłło w, Kępka C, Kruk M, Misko J, Pęgowski J i wsp. Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby wieńcowej. Medical Tribune Polska, 2009