Programy krajowe

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/Innowacyjna Gospodarka NSS.JPG

 

 • Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych.

  Grant z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.3. Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
  Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

  Optymalizacja diagnostyki umożliwi wypracowanie nowych, bardziej efektywnych procesów doboru ścieżek terapeutycznych dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i omdleniami.
  Spodziewane efekty projektu obejmują m.in.:


  • Model ogólnokrajowej sieci diagnostyki zaburzeń rytmu serca przy współpracy lekarzy pierwszego kontaktu POZ i poradni kardiologicznych;
  • Model ogólnokrajowej sieci diagnostyki omdleń zwiększający wykrywalność ich podłoża klinicznego oraz dostępność do specjalistów poprzez zastosowanie inteligentnych systemów telemetrycznych.

 

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/Innowacyjna Gospodarka NSS.JPG

 • Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia.

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
  mgr Maciej Miłkowski

  Cel projektu:
  zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez dostęp do zaawansowanej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej wspomagającej badania naukowe, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania ich wyników.

  Planowane inwestycje w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych, w tym sieciowych i aplikacyjnych są podstawą do osiągnięcia w kolejnych latach wyższego poziomu rozwoju Instytutu w zakresie prowadzonych badań i przetwarzanych w związku z tym danych, poprzez:

  • modernizację serwerowni wraz z jej wyposażeniem w wydajne urządzenia teleinformatyczne
  • zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego działalność badawczą, w tym w szczególności badania kardiologiczne
  • zakup zintegrowanych rozwiązań telemedycznych wspomagających zdalną diagnostykę.
  • stworzenie cyfrowej biblioteki przypadków medycznych jako komponentu Zintegrowanego Systemu.

  Jako jednostka badawczo - rozwojowa o wysokim potencjale badawczym w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i leczenia schorzeń układu krążenia, poprzez realizację niniejszego projektu Instytut Kardiologii może zapewnić lepszy transfer danych pomiędzy uczestnikami badań oraz wyników tych badań do sektora usług zdrowotnych poprzez:

  • Wzrost wykorzystania wydajności posiadanych jednostek obliczeniowych
  • Wzrost liczby wdrożonych zaawansowanych aplikacji i usług
  • Wzrost liczby projektów badawczych i celowych realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury IT

  Planowany projekt inwestycyjny jest zbieżny z celami działania 2.3. - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PO Innowacyjna Gospodarka, które zakłada (podobnie jak planowany projekt) zapewnienie jednostce o wysokim potencjale badawczym i naukowym stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym takim jak Instytut Kardiologii łączności z międzynarodowymi naukowymi ośrodkami badawczymi

  W ramach projektu przygotowany został portal dla naukowców Narodowego Instytutu Kardiologii - Science Management System (SMS). SMS ma zintegrować w jednym miejscu wiele funkcji wykorzystywanych w pracy naukowej. W chwili obecnej naukowiec może już składać wnioski o badania naukowe oraz przygotowywać sprawozdania z prac statutowych.