Programy krajowe

tl_file2/content/o instytucie/projekty europejskie/Innowacyjna Gospodarka NSS.JPG

 

Numer wewnętrzny projektu: 1C.8/V/21
Nazwa projektu: „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Nazwa programu /konkursu:  Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (OPI-PIB).
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Finansowanie: 249 812 965,70

Okres realizacji: 2021-2023
Cele projektu:

Stworzenie unikatowej Platformy MOSAIC umożliwiającej zastosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej. Projekt MOSAIC realizowany jest przez konsorcjum ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider projektu), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (afiliowane przy ICHB PAN), Politechnika Poznańska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Numer wewnętrzny projektu: 1C.3/V/18
Nazwa projektu:” Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.”
Nazwa programu /konkursu:  Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Finansowanie: 11 000 000,00

Okres realizacji: 2018-2022
Cele projektu:

Poprawa jakości specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie cyklu kursów podyplomowych w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy oferowanego szkolenia mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wysokiej jakości urządzeniach – symulatorach medycznych. Zakres przedmiotowy kursów wykracza poza standardowy program specjalizacji. Szkolenia są przeznaczone dla lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie poza rezydenckim oraz lekarzy specjalistów zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. Projekt realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

 • Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych.

  Grant z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.3. Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
  Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK

  Optymalizacja diagnostyki umożliwi wypracowanie nowych, bardziej efektywnych procesów doboru ścieżek terapeutycznych dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i omdleniami.
  Spodziewane efekty projektu obejmują m.in.:


  • Model ogólnokrajowej sieci diagnostyki zaburzeń rytmu serca przy współpracy lekarzy pierwszego kontaktu POZ i poradni kardiologicznych;
  • Model ogólnokrajowej sieci diagnostyki omdleń zwiększający wykrywalność ich podłoża klinicznego oraz dostępność do specjalistów poprzez zastosowanie inteligentnych systemów telemetrycznych.

 

 • Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia.

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
  mgr Maciej Miłkowski

  Cel projektu:
  zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez dostęp do zaawansowanej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej wspomagającej badania naukowe, zwłaszcza w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania ich wyników.

  Planowane inwestycje w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych, w tym sieciowych i aplikacyjnych są podstawą do osiągnięcia w kolejnych latach wyższego poziomu rozwoju Instytutu w zakresie prowadzonych badań i przetwarzanych w związku z tym danych, poprzez:

  • modernizację serwerowni wraz z jej wyposażeniem w wydajne urządzenia teleinformatyczne
  • zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego działalność badawczą, w tym w szczególności badania kardiologiczne
  • zakup zintegrowanych rozwiązań telemedycznych wspomagających zdalną diagnostykę.
  • stworzenie cyfrowej biblioteki przypadków medycznych jako komponentu Zintegrowanego Systemu.

  Jako jednostka badawczo - rozwojowa o wysokim potencjale badawczym w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i leczenia schorzeń układu krążenia, poprzez realizację niniejszego projektu Instytut Kardiologii może zapewnić lepszy transfer danych pomiędzy uczestnikami badań oraz wyników tych badań do sektora usług zdrowotnych poprzez:

  • Wzrost wykorzystania wydajności posiadanych jednostek obliczeniowych
  • Wzrost liczby wdrożonych zaawansowanych aplikacji i usług
  • Wzrost liczby projektów badawczych i celowych realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury IT

  Planowany projekt inwestycyjny jest zbieżny z celami działania 2.3. - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PO Innowacyjna Gospodarka, które zakłada (podobnie jak planowany projekt) zapewnienie jednostce o wysokim potencjale badawczym i naukowym stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym takim jak Instytut Kardiologii łączności z międzynarodowymi naukowymi ośrodkami badawczymi

  W ramach projektu przygotowany został portal dla naukowców Narodowego Instytutu Kardiologii - Science Management System (SMS). SMS ma zintegrować w jednym miejscu wiele funkcji wykorzystywanych w pracy naukowej. W chwili obecnej naukowiec może już składać wnioski o badania naukowe oraz przygotowywać sprawozdania z prac statutowych.